Vezetés és szervezés


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 
 

A tantárgy kódja: 2VE81NGK14B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vezetés és szervezés
A tantárgy neve (angolul): Organization and Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: csak tavaszi félév (a tárgyból nincs vizsgakurzus)
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Vezetés és Szervezés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Dobák Miklós

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja a vállalatvezetéshez kapcsolódó alapfogalmak tisztázása: mit jelent a vezetés, milyen feladatai vannak egy felsővezetőnek, hogyan kell e tevékenységeket jól csinálni. Részletesebben térünk ki a munkaszervezéshez kapcsolódó kérdésekre: milyen alapelvek mentén alakíthatjuk ki egy szervezet struktúráját, milyen fő szervezeti formák léteznek, és hogyan célszerű használni ezeket a gyakorlatban.A szervezetek vizsgálatához a nyíltrendszer-koncepción alapuló szervezetelméleti nézőpontot, vagyis a kontingenciaelméletet, a vezetői munka elemzésekor pedig a vezetési funkciókat tekintjük kiindulási alapnak.
A félév során a vezető stratégiaalkotási, szervezési, személyes vezetési és kontrolltevékenységéhez kapcsolódó ismereteket vesszük sorra. E vezetési funkciók közül kiemelten foglalkozunk a szervezéssel, ezen belül is a vállalatok által alkalmazott szervezeti modellekkel.


Évközi tanulmányi követelmények: Évközi tanulmányi követelmények:
A tárgyhoz tartozó előadások nem igényelnek személyes jelenlétet, a tananyag e-learning modulok formájában elérhető a Moodle felületen. A félév során minden héten elvárjuk az aktuális heti modul teljesítését a megadott határidőre, valamint a hozzá tartozó elektronikus teszt kitöltését. Ez a munka adja a hallgatói teljesítmény 50%-át, azaz maximum 50 pontot.
Minden héten tartunk szemináriumokat, amelyek látogatása kötelező. A jelenlétet a szemináriumvezető ellenőrzi, és a folyamatos órai munka alapján a félév végén értékeli a hallgató teljesítményét, maximum 50 ponttal. A szemináriumok célja az elméleti tananyag gyakorlati készségekké formálása, a hallgatók aktív részvételre és folyamatos felkészülésre való ösztönzése.
A félév végén nincs írásbeli vizsga: az elektronikus és a szemináriumi teljesítmény összegéből adódó jegy bekerül a Neptunba.
KÜLFÖLDÖN TANULÓ HALLGATÓK ÉVKÖZI MUNKÁJA:
Az igazoltan külföldön tanuló vagy a félévet egyéni tanrenddel hallgatók egy számukra létrehozott szemináriumi csoportba jelentkeznek, esetükben a személyes jelenlét az évközi feladatokkal kiváltható.
A speciális szemináriumi csoportba jelentkezés alapja az egyéni tanulmányi rendről kapott dékáni engedély, vagy a külföldi tanulmányokról szóló igazolás.
TÁRGYÚJRAFELVEVŐ HALLGATÓK ÉVKÖZI MUNKÁJA:
Azon hallgatók, akik a tárgyhoz tartozó szemináriumokon korábban már részt vettek, egy számukra létrehozott szemináriumi csoportba jelentkeznek, esetükben a személyes jelenlét az évközi feladatokkal kiváltható.
A speciális szemináriumi csoportba jelentkezés alapjaként meg kell adni, hogy milyen időszakban és pontosan kinek a szemináriumi csoportjába járt az illető hallgató korábban.
TÁRGYEKVIVALENCIA KÉRVÉNYT BENYÚJTÓ HALLGATÓK ÉVKÖZI MUNKÁJA:
Azon hallgatók, akik már más intézményben tanultak menedzsment alapokat, ennek igazolását a tárgyleírással és tematikával le kell adniuk a Vezetéstudományi Intézet titkárságán (E 365.1-es szoba). Szignifikáns mértékű egyezés esetén ugyan nem mentesülnek teljesen a tárgy teljesítése alól, de a számukra létrehozott szemináriumi csoportba jelentkezhetnek, esetükben sem szükséges a személyes jelenlét.
A speciális szemináriumi csoportba jelentkezés alapja a tárgyfelelős vagy tárgykoordinátor előzetes visszaigazolása a benyújtott kérvényre.


Vizsgakövetelmény: A félév és a teljesítményértékelés a vizsgaidőszakban írandó írásbeli dolgozattal zárul. Tárgyát a félév előadásain és szemináriumi foglalkozásain elhangzottak, valamint a tantárgy kötelező irodalma képezi. Vizsgát kizárólag a vizsgaidőszakban lehet tenni a tanszék által meghatározott négy időpont valamelyikében.
A tárgyból nincs vizsgakurzus!
A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, folyamatos számonkérésen alapuló érdemjegy szerezhető belőle. Azon hallgató, aki a szorgalmi időszak végéig nem szerzett elégtelentől különböző érdemjegyet, az a vizsgaidőszakban letett szóbeli vizsgával teljesítheti a tárgyat. A vizsgaidőszakban erre két vizsgalehetőséget biztosítunk. Javítóvizsgára csak elégtelen érdemjeggyel zárt hallgatók jelentkezhetnek, sikeres érdemjegy javítására nincs lehetőség.


Az értékelés módszere: Az előadások elektronikus formában zajlanak, a modulok megtekintését minden héten határidőre el kell végezni. Minden héten ki kell tölteni egy elektronikus tesztet is, amelynek időpontja kötött - mintha az órára kellene bemenni. A teszt viszont bárhonnan teljesíthető. A tesztek az előadásanyag és a tankönyv elsajátítását kérik számon. A fentiek teljesítésével a félév során maximum 50 pont szerezhető - ez az "elektronikus eredmény".
A félév során a szemináriumvezetők további 50 pontot adhatnak minden, hozzájuk beiratkozott hallgatónak az aktív jelenlét és a felkészültség alapján. Ez lesz a "szemináriumi eredmény". Az évközi teljesítmény a két részeredmény összege. A fenti három, különleges státuszú szemináriumi csoportba sorolt hallgatók elektronikus eredményét kétszeres súllyal vesszük figyelembe. A Neptunba kerülő érdemjegyet a következő ponthatárok alakítják ki:
87 - 100 pont jeles (5)
75 - 86 pont jó (4)
63 - 74 pont közepes (3)
51 - 62 pont elégséges (2)
0 - 50 pont elégtelen (1)
Utóvizsgán az értékelés jellege és a félévközi munka fontossága miatt a vizsgán nyújtott teljesítményt csak 70%-os súllyal tudjuk figyelembe venni - azaz a maximális teljesítménnyel közepes érdemjegy szerezhető.


Tananyag leírása: a Moodle felületre feltöltött e-learning modul, valamint a kötelező irodalom.


Órarendi beosztás: 1. Vezetés, a vezető főbb feladatai
2. A tervezés, mint vezetési funkció
3. A személyes vezetés, mint vezetési funkció
4. A kontroll, mint vezetési funkció
5. A szervezés, mint vezetési funkció. A kontingenciaelmélet.
6. A szervezet fogalma. Egyszerű szervezetek
7. Funkcionális szervezetek
8. Divizionális szervezetek
9. Mátrix szervezetek
10. Strukturális jellemzők, a szervezetek tipizálása
11. Alternatív struktúrák
12. Szervezettervezés és folyamatszervezés
13. Összefoglalás


Kompetencia leírása: A tananyag elsajátításával a hallgató:
- gyorsabb tájékozódásra képes munkavállalóként a szervezetek világában;
- ismeri a vezetői munka tartalmát, hatékonyabban tud vezetőkkel együttműködni;
- képessé válik a szervezetek elemzésére, mérlegelni tudja az egyes szervezeti modellek előnyeit és hátrányait.
A Vezetés és szervezés tantárgy olyan alapozó kurzus, amely alapismereteket nyújt a Stratégiai és üzleti tervezés, a Szervezeti magatartás, az Emberierőforrás-menedzsment és a Menedzsmentkontroll (Controlling) tantárgyakhoz. Ennek tudatában célunk olyan közös szemlélet és szaknyelv átadása, amely alkalmassá teszi hallgatóinkat későbbi tanulmányaik eredményes folytatására, a diploma megszerzését követően pedig a szervezetekbe történő gyors beilleszkedésre.


Félévközi ellenőrzések: Lásd: évközi tanulmányi követelmények


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Lásd: évközi tanulmányi követelmények


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat