Vállalati pénzügyek


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:

A tantárgy kódja: 2BE52NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalati pénzügyek
A tantárgy neve (angolul): Corporate Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 + 2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév (tavasz TUF)
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Pénzügytan, Statisztika I.
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Walter György

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának az a célja, hogy a hallgató képet kapjon a gazdasági társaságok (alapvetően a részvénytársaság) pénzügyi cél- és eszközrendszeréről, elsajátítsa a vállalati pénzügyi (beruházási és finanszírozási) döntések előkészítéséhez és meghozatalához szükséges értékelési módszereket, ismerje azokat a folyamatokat, amelyek alapján a különféle eszközök értékelődnek a pénzügyi piacokon és alkalmazza azokat a vállalat eszközeire. A tárgy végén a hallgatónak tudnia kell a reál- és pénzügyi eszközök árának meghatározását, projektek értékelését különböző piaci feltételezések között, valamint ismernie kell a döntések mögött meghúzódó pénzügyi összefüggéseket.


Évközi tanulmányi követelmények: Szemináriumi látogatás a Neptun-ban bejelentkezett csoportban kötelező. A félév során maximum 3 hiányzás engedélyezett. Ezen felül igazolások (betegség, munka, külföld, stb.) elfogadására nincs lehetőség. Háromnál több hiányzás elégtelen érdemjegyet eredményez.


Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga a teljes félév anyagából (tankönyv, szeminárium, előadások anyaga)


Az értékelés módszere: félév végi írásbeli vizsga
- 50%: 1
51 - 62%: 2
63 - 74%: 3
75 - 86%: 4
87% - : 5
Az írásbeli vizsga a teljes tanagyagot átfogó tesztkérdésekkel indul. A nem elegendő (60%-nál kevesebb) jó válasz automatikus elégtelen vizsgajegyet eredményez.


Tananyag leírása: 1. hét - Alapszámítások
2. hét - Járadékok
3.hét - Kötvények
4.hét - Részvényárazás
5. hét - Kockázat
6. hét - CAPM
7. hét - Határidős ügyletek
8. hét - Opciók
9. hét - A vállalati pénzáramlás előrejelzése
10. hét - Megtérülési mutatószámok
11. hét - Tőkeköltség-számítás
12. hét - A tőkeszerkezet megváltoztatása
13. hét - Osztalékpolitika


Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.


Kompetencia leírása: A hozam-, jelenérték- és jövőérték-számítás elsajátítása. A hallgatóknak tisztában kell lenniük a főbb értékpapír-piaci és egyéb eszközök kockázataival, illetve árazási alapelveivel. Képeseknek kell lenniük vállalatok és projektek értékelésére, megvalósíthatóságuk egyszerűbb elemzésére. Átlátják a vállalatok finanszírozási lehetőségeit, a finanszírozási szerkezet megválasztásának előnyeit és hátrányait.


Félévközi ellenőrzések: -


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat