Üzleti informatika


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:
https://drive.google.com/drive/folders/1oCeFZzwhpU7iK4nwqEoJoYI9DqJiHJno?usp=sharing


A tantárgy kódja: 2IR32NAK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Üzleti informatika
A tantárgy neve (angolul): Business Information Systems
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Vállalatgazdaságtan, Informatika I.
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vas Réka Franciska

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy átfogó képet adjon az üzleti - gazdasági célú információ-technológia alkalmazások alapvető fogalmairól, elemeiről, az információrendszerek bevezetéséről és működtetéséről. A tárgy széles körben használatos alkalmazás-kategóriákat mutat be, komolyabb üzleti tartalom nélkül, de sok illusztrációval. A tárgy jelentős teret ad az üzleti, szervezeti, stratégiai kapcsolódások, problémák feltárására is, a technikai vonatkozásokat projektmenedzsment és változtatásmenedzsment kérdésekkel ötvözi, és az üzemeltetés kérdéseire is kitér. A tárgy elsajátításával a hallgatók képesek lesznek megérteni az informatika üzleti szerepét, lehetőségeit és fő problémáit.


Évközi tanulmányi követelmények: A tárgy teljesítéséhez alapkövetelmény a szemináriumi munkában való folyamatos hallgatói részvétel, az egyéni és csoportos feladatmegoldás.
A szemináriumokon való részvétel kötelező. A TVSZ előírásainak megfelelően maximum 3 alkalommal lehet igazolatlanul hiányozni.
Fontos! Ha a hallgató óraütközési kérelem vagy más kérelem jóváhagyására vár, akkor is kötelező megjelenni a szemináriumokon, ha még nem fogadták el a kérelmet. Ha nem jelenik meg, az igazolatlan hiányzásnak számít.
A hallgatóknak zárthelyi (I. illetve II. negyedéves zh) formájában kell számot adniuk tudásukról, továbbá a témakörhöz kapcsolódó eseteket, feladatokat kell megoldaniuk csoportmunka formájában. Ezek a feladatok határozzák meg a szemináriumi munka pontszámát.


Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy


Az értékelés módszere:
A gyakorlati jegy a szemináriumi részfeladatok (%-ainak) összege alapján határozható meg (Max. 100 pont). A félév során két zárthelyi tesztet (melyek 20 illetve 30 kérdésből állnak) és 11 különböző (elsősorban csoportmunka, esetenként egyéni) feladatot kell megoldani. Az I. negyedéves tesztért 20 pont, a II. negyedéves tesztért 30 pont jár, így maximum 50 pont érhető el. Emellett a 11 db egyéni vagy csoportmunka feladat megoldásért, feladatonként maximum 5 pontot lehet szerezni. A feladatok esetében a 10 legmagasabb pontszám kerül beszámításra az érdemjegybe, maximum 50 pontért.
A szemináriumi feladatok értékelése a 14. szemináriumon lezárul, a megszerzett pontszámokon utólag változtatni nem lehet.
Ponthatárok:
elégtelen 0 - 47
elégséges 48 - 60
közepes 61 - 73
jó 74 - 86
jeles 87 - 100


Tananyag leírása: 1. hét Bevezetés, Alapfogalmak, Információrendszerek alkalmazásának üzleti céljai
2. hét Folyamatmenedzsment - Folyamatok, Folyamatszemlélet, Folyamatmenedzsment alapjai
3. hét Operatív működés informatika támogatása - Integrált vállalatirányítási rendszerek
4. hét Operatív működés informatika támogatása - Ellátási lánc menedzsment
5. hét Operatív működés informatika támogatása - CRM
6. hét I. negyedéves zárthelyi; Döntéstámogatás informatikai eszközei - Vezetői döntéstámogatás
7. hét Döntéstámogatás informatikai eszközei - Üzleti intelligencia
8. hét Web stratégiák - E-business és E-kereskedelem
9. hét Folyamatmenedzsment - Folyamatfelmérés, CPI és BPR megközelítés
10. hét Informatika menedzsment - Információrendszerek és informatikai szolgáltatások beszerzése, megvalósítása
11. hét Informatika menedzsment - Informatikai szolgáltatások bevezetése (Projekttervezés)
12. hét Web stratégiák - Mobil kereskedelem, Web 2.0
13. hét Összefoglalás, Konklúziók - Az informatika üzleti felhasználásnak módjai, Az informatika üzleti életet formáló hatásai
14. hét I. negyedéves zárthelyi, félévi munka értékelése


Órarendi beosztás:


Kompetencia leírása: A hallgatók által megszerzendő ismeretek: az IT üzleti alkalmazásának kategóriái, rendszertípusok, informatikával kapcsolatos alapvető vezetési és szervezési kérdéskörök ismerete.
A hallgatók által elsajátítandó alkalmazási készségek és kompetenciák: IT alkalmazásokkal támogatott munkavégzés csoportmunka környezetben, információkeresés és prezentálás, alapszintű problémamegoldó képesség informatikai kérdésekben.
Az értékelés módja: szemináriumi gyakorlati feladatok.


Félévközi ellenőrzések: Folyamatos ellenőrzés lesz a félév során.


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A tárgyhoz kapcsolódó témakörök kapcsán kiadott csoportos feladatok, esettanulmányok írásos megoldása, valamint prezentálása.


Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment (BA), Kereskedelem és marketing (BA), Nemzetközi gazdálkodás (BA), Pénzügy és számvitel (BA), Turizmus és vendéglátás (BA).
K karos: HR (emberi erőforrás menedzsment) és alkalmazott közgazdaságtan.


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat