A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 

https://drive.google.com/drive/folders/1tndPiKkt0iJX7gei_LWrQ-WyJbsF2HRc?usp=sharing


A tantárgy kódja: 2GF26NBK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Turisztikai erőforrások és desztinációk
A tantárgy neve (angolul): Tourism resources and destinations
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi szemeszter
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Turizmus Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Michalkó Gábor István

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a turisztikai erőforrások értelmezését és sokrétűségét, hasznosításuk lehetőségeit. A kurzus hozzájárul a turizmussal összefüggő jelenségek tér- és időbeli vetületeinek felismeréséhez és az azokból eredő problémák kezeléséhez. A kurzus elősegíti a turisztikai erőforrásokról való komplex gondolkodásmód elsajátítását, amelynek keretében elsősorban a földrajzi aspektusok fókuszba állítására kerül sor. A tárgy oktatásának kiemelt célja a különböző léptékű térbeli egységek (régió, ország, kontinens) turisztikai erőforrásaival kapcsolatos ismeretek elsajátítása, így Magyarországon túlmenően a legfontosabb fogadó, küldő és tranzit országok kínálatában való jártasság kialakítása. A kurzus lehetőséget kínál a turisztikai erőforrások feltárását segítő információs források használatára, szelektálására.
A kurzus során kialakul a hallgatókban a turisztikai térről való komplex gondolkodás képessége, továbbá a helyi, regionális és országos szinten rendelkezésre álló materiális, illetve immateriális erőforrások kiaknázásának elengedhetetlensége, turisztikai termékké formálásának igénye. A kurzus átfogó célja a hallgatók látókörének bővítése, a turizmus földrajzi beágyazottságának felismertetése.
A kurzus szemináriumainak kifejezett célja, hogy elősegítse a hallgatók kreatív gondolkodásának fejlesztését, egy-egy ország turisztikai erőforrásai innovatív prezentálásának előkészítése során késztesse őket a lényeglátó, a figyelmet és az érdeklődést felkeltő szakmai kommunikációra. A prezentációkkal lehetőséget kívánunk biztosítani a tehetséggondozás megvalósítására, az előadások alapján TDK dolgozat készítésére való ösztönzésre.


Évközi tanulmányi követelmények: A hallgató gyakorlati jegyet szerez a kurzus során elsajátított ismeretekből. A gyakorlati jegy két részből áll; egyrészt a kurzus tematikájához kapcsolódó 15 perces ppt prezentáció megtartásából, a vitában való aktív részvételből (40%), másrészt a zárthelyi dolgozat eredményéből tevődik össze (60%). Minden hallgató kötelezően bekapcsolódik a tanszéken folyó tudományos kutatásba, amelyért a vállalt feladattól függően 5-10%-os teljesítménynövelés szerezhető, az elvégzendő feladatról a félév folyamán a tárgyfelelőstől kapnak részletes tájékoztatást.


Vizsgakövetelmény:


Az értékelés módszere: A hallgató gyakorlati jegyet szerez a kurzus során elsajátított ismeretekből. A gyakorlati jegy két részből áll; egyrészt a kurzus tematikájához kapcsolódó 15 perces ppt prezentáció megtartásából, a vitában való aktív részvételből (40%), másrészt a zárthelyi dolgozat eredményéből tevődik össze (60%). Minden hallgató kötelezően bekapcsolódik a tanszéken folyó tudományos kutatásba, amelyért a vállalt feladattól függően 5-10%-os teljesítménynövelés szerezhető, az elvégzendő feladatról a félév folyamán a tárgyfelelőstől kapnak részletes tájékoztatást.


Tananyag leírása: 1. A turisztikai erőforrások értelmezése, az erőforrások csoportosítása.
2. A turizmus természeti, kulturális és humán erőforrásai.
3. A turisztikai erőforrások hasznosításának földrajzi sajátosságai
4. Természeti erőforrások Magyarországon
5. Kulturális erőforrások Magyarországon
6. A térspecifikus turisztikai termékek (városi és falusi turizmus)
7. Nyugat-Európa turisztikai erőforrásai
8. Dél-Európa turisztikai erőforrásai
9. Észak-Európa turisztikai erőforrásai
10. Közép- és Kelet-Európa turisztikai erőforrásai
11. Ázsia és Ausztrália turisztikai erőforrásai
12. Afrika turisztikai erőforrásai
13. Amerika turisztikai erőforrásai
14. Zárthelyi dolgozat


Órarendi beosztás: minden szerdán


Kompetencia leírása: A hallgatók a turisztikai erőforrások korszerű értelmezésének és a velük kapcsolatos tényszerű ismereteknek az elsajátításával alkalmassá válnak arra, hogy a termék- és desztinációfejlesztés, valamint az értékesítéssel kapcsolatos marketingkommunikációs és menedzsment feladatok során a legkülönbözőbb tér- és időbeli kontextusban tudják az erőforrásokat versenyképes kínálati elemmé formálni.
Tudás: Ismeri a turisztikai ágazat működésének elveit és annak kapcsolódó ágazatait, ismeri a turizmus hazai és nemzetközi piacát, a piac szereplőit, jellemzőit, sajátosságait és kapcsolódásaikat.
Képesség: Alkotó, kreatív önállósággal épít ki és kezdeményez új gyakorlati megoldásokat.
Attitűd: Környezetérzékeny, gyakorlatorientált szemléletmódú
Autonómia: Kész a turizmus társadalmi, gazdasági, technológiai és jogi környezetében bekövetkező változások önálló megfigyelésére, a vonatkozó szakpolitikák követésére, a következtetések felelősségteljes levonására.


Félévközi ellenőrzések: nincs


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: felkészülés a prezentációra, anyaggyűjtés, ppt összeállítása, előadás tartása, terepkutatásban meghatározott feladat elvégzése


Szak neve: turizmus-vendéglátás


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat