TevékenységmenedzsmentA segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:


A tantárgy kódja: 2VL60NBK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Tevékenységmenedzsment
A tantárgy neve (angolul): Management of processes and operations
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Vállalatgazdaságtan
A tantárgy típusa: BA alapszakok - kötelező, Gazdaságinformatikus - választható
Tantárgyfelelős tanszék: Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Gelei Andrea

A tantárgy szakmai tartalma: A Tevékenységmenedzsment tárgy középpontjában a versenyképes termékek és/vagy szolgáltatások előállításához szükséges értékteremtő folyamatok, azok részfolyamatai, végső soron pedig az egyes értékteremtő tevékenységek állnak. Kiemelten tárgyalja a termelési (szolgáltatás-előállítási) és a hozzá kapcsolódó ellátási, illetve logisztikai folyamatokat, tevékenységeket. A tárgy megismerteti a hallgatókat e tevékenységek alapfogalmaival, felépítésével és belső összefüggésrendszerével, az összekapcsolódó tevékenységek által létrehozott folyamatok leírásának, elemzésének és fejlesztésének különböző technikáival és módszereivel. A tárgy az értékteremtő folyamatok vállalaton belüli tevékenységeit helyezi középpontba, de betekintést nyújt a vállalati határokon átívelő ellátási láncok alapösszefüggéseibe is. A tárgy a vállalati -, illetve a vállalatok közötti - tevékenységek tárgyalásánál a működés és működtetés operatív szempontjait hangsúlyozza. A tárgy oktatásának célja, hogy képessé tegye a hallgatókat a gazdaság bármely szereplőjénél végbe menő értékteremtő tevékenységek és folyamatok elemzésére és ezek hatékonyságát és gazdaságosságát szolgáló fejlesztési javaslatok megfogalmazására.


Évközi tanulmányi követelmények: Maximum 30 pont szerezhető a szemináriumvezető által kiosztott félévközi feladatok (pl. esettanulmányok, irodalom-feldolgozás) teljesítésével. Ezeknek a konkrét feladatoknak a jellegét, illetve azok határidejét a szemináriumvezető az első szemináriumon kihirdeti, illetve írásban is a hallgatók rendelkezésére bocsátja.


Vizsgakövetelmény: vizsgajegy


Az értékelés módszere:
Az év végi érdemjegy a megszerzett pontszám szerint a következőképpen alakul:
51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
A pontok 30 %-a szerezhető meg félévközi munkával, 70 %-a pedig a félév végi vizsga során!


Tananyag leírása: 1. hét: Vevői érték fogalma és felépítése. Értéklánc és a vállalat értékteremtő folyamatainak rendszere, felépítése: termelés és logisztika. A folyamat fogalma és a folyamatszemlélet jelentősége.
2. hét:Folyamat típusai. A folyamatok hierarchiája - folyamatszintek, alapvető (mag-) és alfolyamatok fogalma, jellemzői és meghatározásuk módja. Folyamatok dokumentálása, ábrázolása.
3. hét:Változások típusai: radikális vagy inkrementális. Folyamatfejlesztés típusai: Üzleti folyamatok újratervezése (BPR) vagy folyamatfejlesztés. Folyamatos fejlesztés (kaizen) koncepciója és eszközei: (1) helyzetfelmérés, (2) probléma- és hibafeltáró, adatgyűjtő eszközök és módszerek, (3) a folyamatos hibajavítás eszközei.
4. hét:A folyamatelemzés és fejlesztés statisztikai eszközei: Statisztikai folyamatszabályozás (SPC), minőségképesség, szabályozókártya, hibaelhárítás és hatáselemzés (FMEA), hat szigma.
5. hét:A termelési folyamat típusai: projekt, műhely rendszerű, folyamat rendszerű és folyamatos gyártás.
6. hét:A termelési folyamat kiemelt teljesítménydimenziója és fejlesztése: kapacitás. A szűk keresztmetszet, ciklusidő, átfutási idő fogalmai. A termelési folyamat kiegyensúlyozása. A vonalegyensúly hatékonysága.
7. hét:Alapvető logisztikai folyamatok: raktározás, készletgazdálkodás, szállítás. A raktár alapvető funkciói, felépítése és folyamatai.
8. hét:A készletgazdálkodás: A készletek típusai, készletezési mechanizmusok, a gazdaságos rendelési tételnagyság modellje. Készletek ABC elemzése.
9. hét:Az anyagszükséglet-tervezési rendszer.
10. hét:Alapvető szállítási módok és jellemzőik. A szállítási költség és befolyásoló tényezői: termékjellemzők, az értéksűrűség fogalma. A fuvarozás és a szállítmányozás fogalmai és jellemzőik.
11. hét:A logisztikai folyamat teljesítménydimenziói és azok fejlesztése: Kiszolgálási színvonal és költségek. A teljes költség koncepció. Kitüntetett teljesítménydimenzió az átfutási idő és az elemzésére alkalmas eszközök: CPM és Gantt diagram.
12. hét:Minőségbiztosítási rendszerek. TQM. Az ISO rendszer és fejlődése.
13. hét:Ismétlés és összefoglalás.


Órarendi beosztás:


Kompetencia leírása:
A hallgatók az egyes tematikai területekhez kapcsolódó problémafelismerő és a megoldást segítő módszertani ismeretekkel való megismerkedése, és azok alkalmazásában jártasság kialakítása.


Félévközi ellenőrzések: nincs


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:
A félévi munkával megszerzendő maximum 30 pont egyéni munkára épít (lásd 13. pont).


Szak neve: Gazdálkodás és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Turizmus-vendéglátás, Gazdaságinformatikus


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat