Szervezetfejlesztés


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:


A tantárgy kódja: 2VE81NBK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szervezetfejlesztés
A tantárgy neve (angolul): Organizational Development
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1 óra
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente egyszer, a tavaszi félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: Gazdálkodás és menedzsment alapszak - szakmai kötelező tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Szervezeti Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kiss Csaba

A tantárgy szakmai tartalma:
A szervezetfejlesztés egy olyan megközelítés, mely a tartós szervezeti változások megvalósítását, a "tüneti kezelés" helyett a valódi problémákra adandó tényleges válaszadást, a szervezet önfeltáró, problémamegoldó és tanulóképességének fokozását helyezi fókuszba. Ugyanakkor a szervezetfejlesztés a rendszerelvűségről is szól: egységben kezeli az üzleti eredményességet és az emberi oldalt; integrálja a szervezet "kemény" és "puha" tényezőit. Megkülönböztetve más változásvezetési és tanácsadási koncepcióktól, szokták "magatartástudományi szervezetfejlesztés"-nek is nevezni (angolul: Organization Development - OD).
A tárgy célja:
E tárgy indításával egyik célunk az, hogy a résztvevők megismerjék és megértsék a szervezetfejlesztés koncepcióját; ennek részeként pl. az "egészséges / örömteli szervezet" koncepcióját, a tanácsadás fejlesztői szemléletmódját, a mélyreható szervezeti változások jelentését. A szervezetfejlesztés konkrét gyakorlatáról is bőven lesz szó: célunk egyes OD módszertanok, ill. konkrét, megvalósult szervezetfejlesztési projektek bemutatása, tanulságaik megfogalmazása. Fontosnak tartjuk, hogy a Gazdálkodás és menedzsment alapszak hallgatói tanulmányaik során halljanak minderről az ideák / elmélet szintjén is, és a megvalósuló gyakorlat, az eszmék "aprópénzre váltása" szempontjából is.
Szeretnénk még tovább is menni. A szervezetfejlesztés bár egy létező és sikeres szakma, de több is annál: olyan szemléletmód és attitűd, mely életképes alternatívája lehet az üzleti életet ma domináló (jellemzően kontroll-orientált, rövidtávú, pusztán hatékonyság-elvű) gondolkodásmódnak. Célunk így az is, hogy a tárgy lehetőség szerint hasson hallgatóira: gondolkodtasson el, esetleg kötelezze is el a résztvevőket e szemléletmód és változásvezetési gyakorlat iránt.
Úgy hisszük, hogy a Gazdálkodás és menedzsment alapszak hallgatói a későbbiekben akár a szervezetfejlesztők potenciális megrendelőiként, akár ilyen projektek résztvevőiként, vagy épp leendő szervezetfejlesztő tanácsadókként, de nagy eséllyel kapcsolatba fognak kerülni a szervezetfejlesztéssel. Fontos, hogy értő, képzett szakemberekként viszonyuljanak majd hozzá.


Évközi tanulmányi követelmények:
Az oktatás előadásokon, illetve tömbösített "intenzív nap" keretében történik.
Az "intenzív nap" során egy esetet oldanak meg a hallgatói csoportok, amely oktatási módszertan összhangban van az OD erőteljesen participatív, aktív szerepvállalásra ösztönző, már a kezdetektől együttműködő partneri viszonyt feltételező és serkentő megközelítésével.
Az előadások célja pedig az általunk fontosnak tartott elméleti ismeretek - alapfogalmak, megközelítések, definíciók, elméletek, modellek stb. - ismertetése, megosztása. A fentieknek megfelelően emellett konkrét, gyakorlati példák, esetek, módszertanok is megjelennek majd az előadásokban. mindezeken túl arra is törekszünk, hogy - a lehetőségekhez képest - a Hallgatókat mégis bevonjuk: az előadásoknak mindig lesznek interaktív részei, melyeket hozzákötünk a tartalmi mondanivalóhoz. Értelemszerűen lényeges, hogy Ti majd - kilépve a megszokott (szó szerinti) "hallgató" szerepből, magatok is váljatok aktív részesévé, tényleges "résztvevőivé" az egyes alkalmaknak!
Az előadásokon való részvétel ennek megfelelően szakmailag ajánlott és elvárt.
Az előadások anyagát a megadott szakirodalmak megalapozzák, elmélyítik, értelmezik és árnyalják (lásd később). A szakirodalom és az előadások anyagai együtt képezik a tananyagot.


Vizsgakövetelmény:
Ponthatárok:
0-50 pont elégtelen
51-62 pont elégséges
63-74 pont közepes
75-87 pont jó
88-100 pont jeles


Az értékelés módszere:
Előadás-látogatás: pozitív ösztönzés
Az első nyolc előadáson való részvételt feljegyezzük, és pozitív katalógust alkalmazva, a részvétel arányait megjelenítő sávos értékeléssel maximum 5 pontot adunk a jelenlétért: 8 megjelenés: +5 pont, 7 megjelenés: +4 pont, 6 megjelenés: +3 pont, 5 megjelenés: +2 pont, 4 megjelenés: +1 pont. (Ezt a pontszámot a más csatornákon megszerzett pontszámokhoz utólag kell hozzáadni a jegy meghatározását megelőzően; ez a pontszám nem befolyásolja más csatornák minimális pontszám-követelményének teljesülését.)
A 9. előadáson "beugró" dolgozat megírására kerül sor.
A 10-14. előadásokon a másnapi esetmegoldó nap hallgatóinak biztosítunk előzetes konzultációs lehetőséget, amelynek során a másnapi foglalkozást vezető szemináriumvezető válaszol az esetleges kérdésekre. (A megjelenés nem kötelező, katalógust nem vezetünk, az esetmegoldó napon semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem éri azon hallgatókat, akik nem jönnek el a konzultációra.)
Év közbeni "beugró" dolgozat
A 9. előadáson (március 30.) "beugró" megírására kerül sor. A "beugró" dolgozat megírása nem kötelező, annak pontszáma a végső jegyet közvetlenül nem befolyásolja.
A dolgozatot legalább 60%-ra megíró hallgatók esetén a "beugró" minősítése "MEGFELELT". A "MEGFELELT" minősítésű "beugrót" író hallgatók az esetmegoldó napon megajánlott jegyet kaphatnak a tárgyból az aznapi teljesítményük alapján, és nem kell a vizsgaidőszakban zárthelyi vizsgát írniuk, ha megajánlott jegyet kapnak, és azt elfogadják.
A "beugró" dolgozat tananyaga a szakirodalom-jegyzékben megadott kötelező irodalom, és az előadáson elhangzott ismeretek. A "beugró dolgozatban" feleletválasztós kérdések és esszékérdések vegyesen szerepelnek majd.
Év végi zárthelyi dolgozat
Év végi zárthelyi dolgozatot kell írniuk a vizsgaidőszakban azon hallgatóknak, akik:
 nem írtak "beugró" dolgozatot, vagy
 "beugró" dolgozata "NEM MEGFELELT", vagy
 "beugró" dolgozata "MEGFELELT", de nem kaptak megajánlott jegyet az esetmegoldó napon, viszont 20-nál több pontot szereztek ekkor, vagy
 "beugró" dolgozata "MEGFELELT", és bár megajánlott jegyet kaptak az esetmegoldó napon, de a megajánlott jegyet nem fogadták el.
A fenti feltételek közül bármelyiknek megfelelő hallgató végső jegye az esetmegoldó napon szerzett pontszáma és az év végi zárthelyi dolgozatra kapott pontszáma összege alapján kerül meghatározásra.
Az év végi írásbeli dolgozat tananyaga a szakirodalom-jegyzékben megadott kötelező irodalom, és az előadáson elhangzott ismeretek. Az írásbelin feleletválasztós kérdések és esszékérdések vegyesen szerepelnek majd. Ennek maximális pontszáma 50.
Amennyiben az év végi zárthelyi pontszáma nem éri el a 25-öt, úgy a hallgató jegye (1) ELÉGTELEN.
Az ismétlő vizsga alkalmával az esetmegoldó napon szerzett pontszám nem veszik el, de nem is javítható: az ismétlő vizsgán is maximum 50 pont szerezhető, és a jegy az ismétlő vizsga pontszámának és az esetmegoldó napon szerzett pontoknak az összege alapján kerül meghatározásra.Esetmegoldó nap
A félévi teljesítmény része az egynapos, esettanulmány-feldolgozó oktatási napon történő részvétel. Ezen a részvétel kötelező, ennek hiányában a tárgy csak javító vizsgával teljesíthető (TVSZ 26§ (10).
Minden hallgató a Neptun-rendszerben felkínált oktatási napok közül egyre jelentkezik, amely nap során egy gyakorlati eset csoportos megoldása és prezentálása a feladat.
Minden oktatási napon hét vagy nyolc, a nap elején véletlenszerű összetétellel megalakulandó csoport dolgozza ki és prezentálja az esetet. Az esetmegoldás színvonalát az oktató(k) előre megadott szempontok szerint értékelik, majd "KIVÁLÓ", "JÓ", "KÖZEPES", "GYENGE" vagy "ELFOGADHATATLAN" végső minősítést adnak rá. Az oktatók által "KIVÁLÓ"-nak ítélt megoldás(okat)t elkészítő csoport(ok) azon tagjai, akiknek a "beugró" dolgozata "MEGFELELT", jeles (5) megajánlott jegyet kapnak a féléves teljesítményükre. Az oktatók emellett jó (4) jegyet is megajánlhatnak további csoportok azon hallgatói számára, akiknek az esetmegoldása "JÓ" minősítésű és a "beugró" dolgozata "MEGFELELT". (TVSZ 29§ (1)). Egy adott csoport tagjai egyforma megajánlott jegyet kapnak, ha kapnak.
A megajánlott jegyet nem kapó csoportok tagjai, illetve a megajánlott jegyet kapó csoportok azon tagjai, akik "NEM MEGFELELT" "beugró" dolgozatot írtak, pontot kapnak a megoldásukra az alábbi táblázat szerint:
KIVÁLÓ: Megajánlott 5-ös (ha a "beugró" MEGFELELT), egyéb esetben 50 pont
JÓ: Megajánlott 4-es (ha a "beugró" MEGFELELT), egyéb esetben 40 pont
KÖZEPES: 30 pont
GYENGE: 20 pont
ELFOGADHATATLAN: 0 pont
A megajánlott jegy - elfogadása esetén - a tárgyból megszerzett végső jegyet jelenti. A fenti pontszám 50%-os súllyal számít a féléves teljesítmény értékelésébe a félév végi írásbeli ZH 50%-a mellett, ha a hallgató pontszáma ezen a csatornán legalább 20.
Év végi javító ZH
Azon hallgatók, akik az év közbeni teljesítményükkel megajánlott jegyet nem kaptak ÉS az esetmegoldó napon szerzett pontszámuk nem érte el a 20 pontot, a "beugró" dolgozatuk eredményétől függetlenül (1) ELÉGTELEN jegyet kapnak, és év végi javító vizsga írására kötelezettek. Ennek maximális pontszáma 65, így a jegyük legfeljebb (3) KÖZEPES lehet (TVSZ 26§ (10)).


Tananyag leírása:
Előadáson elhangzottak:
Az előadások emlékeztetői az előadásokat követően a tárgy MOODLE-oldaláról tölthetőek le.
Szervezetfejlesztés szöveggyűjtemény:
A döntően magyar, kisebb részben angol nyelvű (kötelező, ill. ajánlott) szakirodalom a tárgy MOODLE-oldaláról tölthető le.
A vizsga anyagát az ajánlott irodalmak nem, csak a kötelező szakirodalmak és az előadások képezik.
A tárggyal kapcsolatos információkat a félév során a MOODLE-oldalán találjátok.
További információkért forduljatok a tárgykoordinátorhoz, Kiss Csabához (email: csaba.kiss@uni-corvinus.hu).


Órarendi beosztás:
Előadás: minden héten csütörtök 15.30-17.00, C V-VI. előadó
Előadások menete:
február 2: Bevezetés (Beck-Bíró Kata)
február 9: Elméleti alapok I. (Beck-Bíró Kata)
február 16: Elméleti alapok II. (Beck-Bíró Kata)
február 23: Sólyom Andrea előadása
március 2: Vezetőfejlesztés (Sárközi Márta)
március 9: Egészséges szervezet - munkahelyi intervenciók a stressz kezelésében (Szilas Roland)
március 16: Egészséges szervezet koncepciója és szerepe a szervezeti elkötelezettség alakításában (Kiss Csaba)
március 23: Önmegvalósítási audit mint szervezetfejlesztési diagnosztikus eszköz (Beck-Bíró Kata)
március 30: "Beugró dolgozat"
április 6-május 11.: KonzultációkIntenzív nap: az utolsó öt oktatási héten hetente 9:00-18:00 között - minden hallgatónak az ötből egy általa választott napon kell részt vennie, a Neptunon jelentkezve.


Kompetencia leírása:
Elméleti alapismeretek:
- a szervezetfejlesztés lényege
- a szervezet önfeltáró, problémemegoldó és tanulóképesség fokozásának jelentősége és lehetőségei
- a szervezetfejlesztés rendszerelvűsége
- OD vs. más változásvezetési és tanácsadási koncepciók
- az "egészséges / örömteli szervezet" koncepciója
- a tanácsadás fejlesztői szemléletmódja
- a tematikában szereplő különféle szakmai témákhoz kötőtő kérdéskörök, dilemmák, ill. módszertanok (elméleti szintű) megismertetése
Gyakorlati esetek, projektek megismertetése, ill. tanulságai:
- a szervezetfejlesztés konkrét gyakorlata
- egyes OD módszertanok, ill. konkrét, megvalósult szervezetfejlesztési projektek bemutatása
Attitűdformálás:
- a szervezetfejlesztői szemléletmód és attitűd iránti elköteleződés növelése
- elgondolkodtatás a szervezetekről és vezetésükről
- (fogékonyság esetén) a résztvevők elkötelezés e szemléletmód és változásvezetési gyakorlat iránt


Félévközi ellenőrzések: Opcionális "beugró" dolgozat


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:
Év végi írásbeli ZH azok számára, akik nem írtak "beugró" dolgozatot, vagy a "beugró" dolgozat "NEM MEGFELELT", vagy a "beugró" dolgozat "MEGFELELT", de nem kaptak megajánlott jegyet az esetmegoldó napon, viszont 20-nál több pontot szereztek ekkor, vagy a "beugró" dolgozat "MEGFELELT", és bár megajánlott jegyet kaptak az esetmegoldó napon, de a megajánlott jegyet nem fogadták el.
Év végi javító ZH azok számára, akik az év közbeni teljesítményükkel megajánlott jegyet nem kaptak ÉS az esetmegoldó napon szerzett pontszámuk nem érte el a 20 pontot, a "beugró" dolgozatuk eredményétől függetlenül (1) ELÉGTELEN jegyet kapnak, és év végi javító vizsga írására kötelezettek. Ennek maximális pontszáma 65, így a jegyük legfeljebb (3) KÖZEPES lehet (TVSZ 26§ (10)).


Szak neve: Gazdálkodás és menedzsment alapszak


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat