A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 

https://drive.google.com/drive/folders/1wzOpvd8Xl5EyGhtMZ5Mw6eo5Kqi4Nepr?usp=sharing

A tantárgy kódja: 4EE21NAK28B 

A tantárgy megnevezése (magyarul): Személyzeti közgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Personell Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félévben (3. és 5.)
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: kötelezően választható tantárgy (közgazdasági alkalmazások tárgycsoport)
Tantárgyfelelős tanszék: Munkagazdaságtan Központ Egyéb szervezeti egység
A tantárgyfelelős neve: Bódis Lajos

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy első fele megismertet a munkaerőpiac mikroökonómiai mechanizmusokra épülő makrogazdasági vonatkozásainak alapjaival. Feltár gazdaságpolitikai összefüggéseket, megvizsgálja a tisztán piaci koordináció motorját, kitérve a torzított működésének főbb okaira.
A tárgy második fele a vállalati munkaerő-gazdálkodás problémáinak és eszközeinek rövid leíró ismertetése után azok elemzésére használja az alkalmazott mikroökonómiát.
A kurzus teljesítése fejleszti az elemzői készségeket és szemléletet, melyek a gyakorlati vállalatvezetői döntések megalapozásához is használhatók.
A korábban külön meghirdetett munkagazdaságtan és személyzeti közgazdaságtan tantárgyat jelenleg összevonva tartjuk, ahol fele-fele arányban szerepelnek a két egymásra épülő terület legfontosabb és legérdekesebb fejezetei.


Évközi tanulmányi követelmények: Szemináriumi feladatok és kis gyakorló dolgozatok megoldása, egy negyedéves zárthelyi dolgozat


Vizsgakövetelmény: Írásbeli vagy szóbeli vizsga (választható)


Az értékelés módszere: Az osztályzat 50 százalékban a zárthelyi dolgozat eredményétől, 50 százalékban a félév végi írásbeli vagy szóbeli vizsgától függ.
Osztályozás: 90+ százalék jeles, 80+ százalék jó, 60+ százalék közepes, 40+ százalék elégséges, 40 százalékig elégtelen


Tananyag leírása: .
.
1-2. hét:
Tájékozódás a résztvevők előtanulmányairól, ismeretszintjéről egy rövid, írásban megválaszolandó kérdéssor segítségével.
A munkaerőpiac leíró elemzéséhez kapcsolódó fogalmak, eszközök bemutatása (főbb indexek bevezetése, a Munkaerő-felvétel bemutatása, STATA statisztikai programcsomag alapjai, egyszerűbb számításokkal illusztrálva, a mikroszimulációról röviden).
A tudományos munka néhány sarokköve és alapgondolata (modellezés, instrumentalista és realista szemléletmód, piacok, szereplők, profit, hasznosság, korlátok, technológia, választás).
Technikák az elemző munkához:
- a szemináriumok empirikus vizsgálataihoz szükséges ökonometriai modellek kereteinek bemutatása
- jelenérték, objektív és szubjektív diszkontálás diszkrét és folytonos időben
- kalkulus, marginalizmus, rugalmasságok
- optimális döntés, grafikus optimalizáció, feltételes szélsőérték meghatározása, algebrai bizonyítások skalármezős, vektoralgebrai úton, továbbá hasznosságfüggvény és közömbösségi görbéken keresztül, Lagrange módszer, Lagrange multiplikátor értelmezése, rövid példák a szemléltetéshez (Matlab)
- burkoló tétel, Shephard lemmája
3. hét:
Munkaerő-kínálat és annak részletei
- kockázatkerülés (AP), hasznosságfüggvény-típusok (DARA, CEIS)
- idő- és forrásallokációs modell és annak specializálásai
- Hicks-i, Marshall-i kínálat és rugalmasságok, Slutsky azonossága
4. hét:
Emberitőke-beruházás és annak részletei
- tanulással töltött évek piaca, költségek és hasznok, IRR
- beruházás a munkaerőpiacra való belépés előtt és után
- Mincer elmélete, becslés magyar adatokon (MTA - Államigazgatási adatgyűjtés)
5. hét:
Munkaerő-kereslet és annak részletei
- homogenitás, költségfüggvény
-profitmaximalizálás, elsőrendű feltételek
- helyettesítési rugalmasság, CES és CD függvények származtatása, bevezetése
- becslés magyar adatokon (MTA - Államigazgatási adatgyűjtés)
6. hét:
Kiegyenlítő bérkülönbségek modellje
- káros jószág és eltérő preferenciák, közömbösségi görbék, izoprofit görbék
- piaci rendeződés, alku
- a munkahelyi körülmények árazásának becslése (MTA - Államigazgatási adatgyűjtés)
- túlóra árazásának becslése (MTA - Államigazgatási adatgyűjtés)
7. hét:
Zárthelyi dolgozat
8. hét:
Munkadíj és termelékenység: bérmeghatározás a vállalaton belül
- a munkaszerződés, az információs aszimmetriák kezelése és a dolgozók motiválása
- termelékenység és az éves munkadíj alapja, a bérszint és a munkabér ütemezése
9. hét:
Az előléptetés mint motiváló tényező
- a vállalati tornák modellje: fizetési szerkezet, erőfeszítés, szerencse, a tornák és a szervezeti diagram, empirikus bizonyítékok
- abszolút teljesítmény és relatív teljesítmény, heterogén munkaerő és aszimmetrikus fizetési szerkezetek
- belülről történő előléptetés vagy kívülről történő munkaerő-felvétel
10. hét:
A vállalati munkaerő-gazdálkodás főbb területei és technikái: a munkakörök kijelölése, toborzás és kiválasztás, teljesítményértékelés
- a munkakörök szerepe a nagyvállalati HR vezetésben: kiszámíthatóság és rugalmasság, a munkakörök előírása és a munkahelyi tevékenységek megfigyelése
- szűrési technikák és problémáik, az álláspályázó-állomány javítása, statisztikai diszkrimináció, belülről történő előléptetés
- szubjektív elemeket tartalmazó teljesítményértékelés adminisztratív és fejlesztési célból, a dolgozók tulajdonságainak, a munkavégzés eredményének vagy folyamatának megfigyelése, az ezekre alkalmas gyakorlati eljárások
11. hét:
A vállalati munkaügyi politika, munkacsoportok
- a vállalati tornák és a verseny, javadalmazási szerkezet és a dolgozók együttműködése, csoportok közötti verseny bevezetése és csoportos teljesítménybér, az együttműködés jutalmazása
- igazságosság, határozatlan időre szóló kinevezés, munkaügyi politika relatív teljesítményen alapuló értékelés hiányában
- a csapatmunka hasznának feltételei: specializáció és tudásátadás
- munkacsoport mérete és termelékenysége, potyautashatás, ösztönzők és a vállalati kultúra szerepe
- a munkacsoportok összeállítása, együttműködés vagy verseny a csoportok között, dolgozói tulajdonban lévő vállalatok
12. hét:
A dolgozók értékelése
- az értékelés céljai, szabályai, gyakorisága, motiváló ereje
- a "fel vagy ki" szabály hatásmechanizmusa, abszolút vagy relatív értékelés hasonlósága és különbsége
- az értékelő helyzetéből eredő problémák: kivételezés és részrehajlás
- a tapasztalat szerepe és a próbaidő hossza
13. hét:
Dolgozói részvétel a vállalatvezetésben
- lehetséges hozamok és költségek, a hatalom felhasználása a termelékenység növelésére vagy nagyobb lógásra, a tulajdonosok és az alkalmazottak helyzete, érdekeltsége
- információk átadása a dolgozók számára: nyitott könyvvitelű működés és a dolgozók viselkedésének puhítása
- információk átadása a vállalatvezetés számára: a dolgozói preferenciák ismeretének profitnövelő hatása
- dolgozói beleszólás és kreativitás: a dolgozói információk hatása a termelékenységre és a profitra
- a beleszólás vállalati optimalizálása és a szakszervezet működésének vállalati megítélése. Ellentmondások a fiatal illetve az idősebb dolgozók szervezkedésre és kemény fellépésre való lehetőségében és érdekeltségében


Órarendi beosztás: Lásd az aktuális órarendet
2017. őszén csütörtökönként 15:30-17:00 (E 395) és 17:20-18:50 (E 391)


Kompetencia leírása: Elemzői készségek és szemlélet fejlesztése, mikro- és makroökonómia alkalmazása munkaerő-piaci és munkaszervezeti jelenségek, feladatok, problémák elemzésére, statisztikai és ökonometriai módszertan alkalmazása, gyakorlati vállalatvezetői döntések megalapozása


Félévközi ellenőrzések: Zárthelyi dolgozat a 7. héten


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:


Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan alapszak


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat