Statisztika II.

A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/1kFndyvqbGwNwwro0Si5goAPWsk2GEosv?usp=sharing

A tantárgy kódja: 4ST14NAK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Statisztika II.
A tantárgy neve (angolul): Statistics II.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Statisztika I., Matematikai alapok II.
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Statisztika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Sugár András

A tantárgy szakmai tartalma: A mintavétel elmélete. Mintavételi eljárások és azok néhány jellegzetes gyakorlati alkalmazása. A sokaság legfőbb jellemzőinek pont- és intervallumbecslése különféle mintavételi módok esetén. A hibaszámítás és az intervallumbecslés általános módszere. A hipotézisvizsgálat célja és gondolatmenete. A legfontosabb paraméteres és nemparaméteres próbák. Két- és többváltozós korreláció- és regresszióelemzés. Néhány jellegzetes gyakorlati alkalmazás. Számítógépes outputok olvasása és használata.


Évközi tanulmányi követelmények: -


Vizsgakövetelmény: vizsgajegy


Az értékelés módszere:
A vizsgajegy két részből tevődik össze:
1) félévközi dolgozatok eredménye (33 pont)
2) a félév végi vizsgadolgozat eredménye (67 pont)


Tananyag leírása:


Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint


Kompetencia leírása:


Félévközi ellenőrzések:


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat