Nemzetközi marketing


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: A tantárgy kódja: 2MF44NDK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi marketing
A tantárgy neve (angolul): International Marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Malota Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a nemzetközi marketing vállalatpolitika egészébe való beágyazódását mutatja be. Részletesen vizsgálja a környezetet, az ahhoz való adaptáció követelményeit és lehetőségeit. Kiemelten foglalkozik a nemzetközi marketing kulturális környezetével, bemutatja a lehetséges vállalati stratégiákat és piaci lépéseket. A tárgy középpontjában nem az egyes ügyletek, hanem az ügyletek megtervezésének halmaza áll. A kurzus elvégzése után a hallgatók készen állnak arra, hogy egy konkrét termék külpiaci bevezetését megtervezzék.


Évközi tanulmányi követelmények: csoportos projektfeladat: nemzetközi marketingterv, választott termék bevezetése egy választott országba, esettanulmány kidolgozás


Vizsgakövetelmény: írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban


Az értékelés módszere:  csoportos projekt (5fő) 20%
 szemináriumi órai munka, aktivitás 15%
 írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban: 65%
ponthatárok: 0-60 elégtelen, 61-70 elégséges, 71-80 közepes, 81-90 jó, 91-100 jeles


Tananyag leírása: Bevezetés a nemzetközi marketingbe, alapfogalmak
Földrajzi, politikai és jogi környezet
Kulturális környezet
Nemzetközi fogyasztói magatartás
Nemzetközi piackutatás
Nemzetközi termékpolitika, STP stratégia
Nemzetközi márkázás
Nemzetközi marketingkommunikáció
Nemzetközi árazás és disztribúció
Vállalati esetek
Nemzetközi marketingterv


Órarendi beosztás: neptun szerint


Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgatók készen állnak arra, hogy a nemzetközi marketing koncepciók és tanult eszközrendszerek felhasználásával egy konkrét termék külpiaci bevezetését megtervezzék. A kulturális különbségek figyelembe vételével a macro, és micro szintű piacelemzések elvégzését, ill. a 4P adaptációját is elsajátítják.


Félévközi ellenőrzések: csoportos projekt, esettanulmányok


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: órai részvétel


Szak neve: Kereskedelem és Marketing


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat