Kereskedelmi jog


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:


A tantárgy kódja: 7NK40NGK47B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kereskedelmi jog
A tantárgy neve (angolul): Commercial Law
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: Nemzetközi gazdálkodás szak - kötelező, Kereskedelem és Marketing szak/ Marketingkommunikáció és Nemzetközi marketing szakirány - választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Nemessányi Zoltán

A tantárgy szakmai tartalma: A kereskedelmi jog tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a nemzetközi kereskedelem jogi környezetét. A hallgatók i betekintést nyernek a kereskedelem szerződési gyakorlatát felölelő szabályozásba, és az ezek egységesítésével foglalkozó nemzetközi szervezeti keretekbe be. Az oktatás során szó lesz az állam és a piac viszonyáról, s ezzel összefüggésben Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásairól. A kurzus részeként sor kerül a gazdasági verseny fogalmának jogi megközelítésben történő bemutatására, s meghatározott szabályozási területek, úgy mint a szellemi tulajdonjogok, a gazdasági reklámtevékenység ezzel összefüggésben való tárgyalására. A hallgatók megismerkedhetnek továbbá a nemzetközi kereskedelmi viszonyokra jellemző vitarendezési mechanizmusokkal és fórumokkal.


Évközi tanulmányi követelmények: -


Vizsgakövetelmény: Írásbeli kollokvium a megadott tananyag (a kötelező irodalom és az előadások anyaga) alapján.


Az értékelés módszere: 1-5-ig skálán.


Tananyag leírása: A nemzetközi kereskedelem jogforrásai. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (nemzetközi szervezetek). Az állam és a piac. A szellemi tulajdonjogok és a verseny. Versenyjogi alapok: kartell, tisztességtelen verseny, erőfölénnyel visszaélés, állami támogatás. A gazdasági reklámtevékenység jogi keretei. Szerződések nemzetközi kereskedelmi forgalomban: nemzetközi adásvétel, nemzetközi szállítmányozás, Szerződéskötési technikák, INCOTERMS klauzulák. A gazdasági tevékenység jogi korlátai, fogyasztóvédelmi alapok. Nemzetközi magánjogi alapok. Nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás.


Órarendi beosztás: Neptun szerint


Kompetencia leírása: A hallgatók képesek lesznek a nemzetközi kereskedelmi forgalomban jellemzően felmerülő jogi problémák felismerésére, s jogászokkal együttműködve e jogi problémák megértésére, elemezésére. Az előadás keretében elsajátított gyakorlati ismeretek alapján a hallgatók képesek lesznek a probléma megoldására és a szükséges üzleti döntések meghozatalára.


Félévközi ellenőrzések: -


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Az előadásokon a hallgatóknak lehetőségük nyílik az órai munkában való aktív részvételre. Az előadó az előadás végén a hallgatók munkáját pluszpontokkal értékelheti. A hallgató pluszpontjai a félév végén összeadásra kerülnek. Négy pluszpont a vizsgajegy eredményét egy jeggyel, nyolc pluszpont két jeggyel emeli meg (feltéve, hogy a vizsgán a hallgató legalább elégséges eredményt ért el).


Szak neve: Kereskedelem és marketing/ Marketingkommunikáció és Nemzetközi marketing szakirány, Nemzetközi gazdálkodás szak


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat