A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CyITmrfFpQMrCz7OV3hqmd0DkxaYgrgg?usp=sharing

A tantárgy kódja: 7SO30NDV15B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdaságszociológia
A tantárgy neve (angolul): Economic Sociology
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): Hetente 1 idősáv (90 perc) előadás
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félévekben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Szántó Zoltán Oszkár

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a gazdasági rendszerek, intézmények és szereplők szociológiai elemzésének módszereivel. A félév során megtárgyaljuk a gazdaság társadalmi és kulturális beágyazottságának problémáját, a gazdasági rendszerek (modern kapitalizmus) kialakulásának történelmi és strukturális feltételeit, a gazdasági elmaradottság történelmi formáit. Részletesen foglalkozunk a gazdasági szereplők és társadalmi intézmények kölcsönhatásával, az intézmények teljesítményének romlása során bekövetkező reakciókkal (tiltakozás és kivonulás), valamint a kollektív cselekvés kudarcával. Emellett bemutatjuk a gazdasági szereplők társadalmi és kulturális erőforrásainak hasznosítási lehetőségeit, a társadalmi és kulturális tőke különböző formáit. Végül kitérünk a bizalom szerepére a gazdaságban, áttekintjük a társadalmi tőke csökkenésének várható következményeit, valamint a bizalomhiány esetén kialakuló intézményeket.


Évközi tanulmányi követelmények: Az előadások és a kötelező irodalom folyamatos követése, a félévközi zárthelyi dolgozatok megírása ezek alapján.


Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy


Az értékelés módszere: Vizsgajegy: Egy-egy zárthelyi dolgozat a hetedik és a tizennegyedik héten az előző 6 előadás és kapcsolódó szakirodalom anyagából 50-50 pontért. A zárthelyik megírása kötelező (hiányzás esetén orvosi igazolás szükséges a vizsgaidőszakbeli pótláshoz). Ha a hallgató igazolatlanul nem írta meg az egyik és/vagy a másik zárthelyi dolgozatot, akkor a vizsgaidőszakban utóvizsgaként írhat összevont írásbeli vizsgát a 12 előadás és a kapcsolódó szakirodalom anyagából.
A két zárthelyi eredménye alapján a hallgató megajánlott jegyet kap. Ha ezt nem fogadja el, a vizsgaidőszakban összevont írásbeli vizsgát tehet a 12 előadás és a kapcsolódó szakirodalom anyagából.
Az írásbeli vizsgakérdések típusa: tesztkérdések.
A félévi érdemjegyet az alábbi ponthatárok szerint határozzuk meg:
91-100 pont - Jeles
81-90 pont - Jó
71-80 pont - Közepes
61-70 pont - Elégséges
... -60 pont - Elégtelen


Tananyag leírása: 1. hét: Bevezetés
2. hét: Gazdaság és társadalom 1.
3. hét: Gazdaság és társadalom 2.
4. hét: Szociális gazdaság, társadalmi vállalkozások
5. hét: Gazdasági rendszerek - a kapitalizmus
6. hét: Gazdasági intézmények és szereplők
7. hét: Zárthelyi 1.
8. hét: Társadalmi és kulturális erőforrások 1.
9. hét: Tavaszi szünet
10. hét: Társadalmi és kulturális erőforrások 2.
11. hét: Társadalmi és kulturális erőforrások 3.
12. hét: A bizalom; A félév összefoglalása
13. hét: Oktatási szünet
14. hét: Zárthelyi 2.


Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint


Kompetencia leírása: A tárgy célja, hogy képessé tegye a hallgatókat a gazdasági jelenségek szociológiai szempontból történő értelmezésére. A szociológiai szemléletmód megismerése során a hallgatók képessé válnak, hogy a gazdasági rendszerek, intézmények és szereplők viselkedését szociológiai nézőpontból is megértsék.


Félévközi ellenőrzések:


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:


Szak neve: Gazdálkodástudományi Kar hallgatói részére kötelezően választható Társadalomtudományi karos tárgy az őszi/tavaszi félévben.
Közgazdaságtudományi Kar hallgatói részére választható, vagy kötelezően választható tárgy az őszi/tavaszi félévben.


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat