Gazdasági jog


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/1L2yYFI6wAfLVAO99mDoKdGHLzwjqNZcZ?usp=sharing


A tantárgy kódja: 2JO11NAK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági jog
A tantárgy neve (angolul): Economic Law
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: minden félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bán Dániel

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy megismerteti a legfontosabb jogi alapfogalmakat, áttekinti gazdaság és jog viszonyát. Betekintést enged a mellérendeltségen alapuló piaci kapcsolatok jogi szabályozásába. A tantárgy felöli a szerződési jog és a társasági jog területét, ismertetve e két - a kereskedelem számára rendkívül fontos - jogterület rendszerét és szabályanyagát.


Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlati órák látogatása kötelező (hiányzás: TVSZ szerint)! A megengedettnél több hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga után. Aláírás hiányában a hallgató nem bocsátható vizsgára.


Vizsgakövetelmény: Kollokvium


Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga alapján 1-5-ig skálán


Tananyag leírása: 1. Jogi alaptan (a jog fogalma, funkciója, jogágak, jogi norma, jogforrási hierarchia). Az európai jog (uniós jog) és a hazai jog viszonya. A jog közgazdasági összefüggései, a jog és a gazdaság kölcsönhatása.
2. A kereskedelem magánjoga. Magánjog - polgári jog - kötelmi jog - szerződési jog: rendszertani alapok.
3. A szerződés fogalma és gazdasági szerepe. A szerződési szabadság elve. A szerződések kötőereje és állami kikényszeríthetősége. A szerződések tipizálása, csoportosítása. A szerződéskötés.
4. Az általános szerződési feltételek (ÁSZF) gazdasági funkciója, megjelenése, jogi problémái. Szerződéskötés ÁSZF alkalmazásával. Tisztességtelen általános szerződési feltételek. Fogyasztóvédelem a szerződési jogban.
5. A szerződések érvénytelensége. Az érvénytelenség típusai, okai, és jogkövetkezményei.
6. A szerződés teljesítése és a szerződésszegés. A szerződésszegés általános szabályai. A kártérítési felelősség.
7. Nevesített szerződésszegési tényállástípusok.
8. A szerződés módosítása és az egyoldalú szerződésmódosítási jog. Alanyváltozások.
9. A szerződés megszűnése és megszüntetése. Az elévülés.
10. A vállalkozási tevékenység jogi formái. A társasági jog rendszere. A gazdasági társaság fogalma és alapítása . A cégeljárás és a cégnyilvántartás. A gazdasági társaság szervezete.
11. Felelősségi viszonyok a társasági jogban. A tagi érdekvédelem.
12. Átalakulás, egyesülés, szétválás. A jogutód nélküli megszűnés és a fizetésképtelenségi jog.
13. Az egyes gazdasági társaságok különös szabályai I.
14. Az egyes gazdasági társaságok különös szabályai II.


Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.


Kompetencia leírása: A képzés végén a hallgatók képesek a jogszabályok megértésére és egyéni feldolgozására.
Áttekintéssel rendelkeznek a szerződési jog általános szabályairól és képesek a gazdálkodó szervezetek alapvető és tömeges szerződéseinek megkötésére. Áttekintéssel rendelkeznek továbbá a gazdasági társaságok működési kérdéseiről. Képesek behelyezni a gazdálkodó szervezeteket a gazdaság egyéb intézményrendszerébe.


Félévközi ellenőrzések: -


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat