Business Marketing (B2B)


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:


A tantárgy kódja: 2MF44NDK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Business Marketing (B2B)
A tantárgy neve (angolul): Business Marketing (B2B)
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Gazdálkodás és menedzsment szak/ Üzleti kommunikáció szakirány, Kereskedelem és marketing szak - őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Marketing
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Gáti Mirkó György

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a hallgatókat a Business marketing (B2B marketing) lényegével és legfontosabb sajátosságaival. A képzés középpontjában a szervezeti vásárlók beszerzési magatartásának összetettsége, az üzleti piacok és szereplőiknek sokfélesége, a szervezeti vevők számára való értékképzés valamint a marketingeszközök sajátos felhasználása áll.


Évközi tanulmányi követelmények: Az értékelés az évközi munka és a vizsgajegy együttes figyelembevételével történik. A szorgalmi időszakban a szemináriumi aktivitás és a csoportos házi feladat (projekt) elkészítése és prezentálása, a vizsgaidőszakban az egyéni írásbeli vizsga eredménye számít.
A csoportos házi feladat (projekt) keretében csoport által választott témakör gyakorlati feldolgozására kerül sor. A gyakorlati feldolgozás azt jelenti, hogy a csoport interjút készít egy, a szervezetközi piacon tevékenykedő vezetővel, vagy szakértővel és az interjút is felhasználva elemzi egy vállalat vevőkapcsolatának menedzsmentjét. A választható témakörök és a projekt elkészítésének leírása az első szemináriumon kerül ismertetésre.
A csoportos házi feladatot 4 fős csoportokban kell elkészíteni és az utolsó két szeminárium egyikén prezentálni. Az írásbeli anyagot (maximum 10 oldal plusz a mellékletek és hivatkozások, times new roman betűtípus, 12-es betűnagyság, szimpla sortávolság, legfeljebb 2.5 cm széles margók) kizárólag elektronikus formában kell beadni. A csoportos prezentációra 15 perc áll rendelkezésre. A prezentáción a csoport valamennyi tagja aktívan vegyen részt. A prezentációra készített Power Point bemutatót elektronikus úton kell elküldeni.
Az órai prezentációra, csak 4-4 csoportnak lesz lehetősége. A csoportok kiválasztása a prezentációs órák elején sorsolással történik. A nem prezentáló csoportok esetében az elküldött diasorozat kerül értékelésre.
Az írásbeli vizsgára a vizsgaidőszakban kerül sor.


Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy. A végső érdemjegy kialakítása során a szemináriumi részvétel 5%-ot, a csoportos házi feladat (projekt) 45%-ot, az írásbeli vizsga 50%-ot jelent.


Az értékelés módszere: A vizsgajegy megállapítása az évközi munka és az írásbeli vizsga eredményeinek összegzésével történik, az alábbi ponthatárok szerint:
0-60 pont elégtelen (1)
61-70 pont elégséges (2)
71-80 pont közepes (3)
81-90 pont jó (4)
91-100 pont jeles (5)


Tananyag leírása: A foglalkozások témái
Bevezetés, az üzlet és a marketing, szervezetközi marketing
A szervezetközi piac, származtatott kereslet
Piaci szereplők, speciális piacok, iparágak, technológia
A szervezet, mint vevő, a vevői érték értelmezése, piacszegmentáció
Üzleti kapcsolat, üzleti hálózat
Beszerzési magatartás, beszerzési központ
Az ajánlat fogalma, alapja, tartalma
Xerox esettanulmány (vevői érték)
Az ajánlatadás folyamata
Vevőkapcsolat elemzése, csoportos házi feladat prezentáció I. rész
(15 perc csoportonként, maximum 4 csoport)
Az ajánlat teljesítése, visszacsatolás, vevői elégedettség
Vevőkapcsolat elemzése, csoportos házi feladat prezentáció II. rész
(15 perc csoportonként, maximum 4 csoport)
Összefoglalás


Órarendi beosztás: Két óra előadás, kéthetenként
Két óra gyakorlat, kéthetenként


Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek egy üzletág piacának megismerésére és bemutatására, az adott piacnak megfelelő marketing stratégiai és taktikai alternatívák felvázolására, illetve tisztában lesznek azzal, hogy a business marketing sarkköve annak megértése, hogy mi jelent értéket a szervezeti vásárlók számára.


Félévközi ellenőrzések: A csoportos házi feladat elkészítése, időben történő beadása és prezentációja.


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Előzetes felkészülés a gyakorlaton megvitatandó esettanulmányból


Szak neve: Gazdálkodás és menedzsment/ Üzleti kommunikáció szakirány, Kereskedelem és marketing (BA)


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat