Vezetői számvitel


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:


A tantárgy kódja: 2SA53NCK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vezetői számvitel
A tantárgy neve (angolul): Managerial Accounting
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Számvitel alapjai
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Gyenge Magdolna

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy foglalkozik a számvitel tematizálásával, a vezetői és a pénzügyi számvitel összehasonlításával, a vezetői számvitel céljával, feladataival és területeivel. Tárgyalja a költségfogalmak, -csoportosítás és -számítás témaköreit, a gazdasági kalkuláció és az önköltségszámítás módszereit, a tevékenység alapú költségszámítást és vezetést. Feldolgozza a költségelszámolás, -kimutatások és -ellenőrzés kérdéseit. Bevezeti a hallgatókat a közvetlen és a közvetett költségek elemzésének, az eredményszámítás, -elemzés, fedezeti összeg és fedezeti pont vizsgálat, az eredménytervezés, -optimalizálás, termékek és szolgáltatások árazásának kérdéseibe. Áttekintést ad a decentralizációval kapcsolatos számviteli kérdésekről, a felelősségi elven nyugvó elszámolásokról és a transzfer árak rendszeréről. Bemutatja a rövid és hosszú távú döntések összefüggéseit, a befektetési döntések és a tőkeköltségvetés összeállításának, ellenőrzésének számviteli támogatását. Megismerteti a hallgatókkal költségvetés-készítés menetét, a fix és a rugalmas költségvetés sajátosságait, a működési és a pénzügyi költségvetés összeállításának és ellenőrzésének módszertanát.


Évközi tanulmányi követelmények: A tárgyat első tárgyfelvétel keretében teljesítő hallgatók számára a szemináriumokon a megjelenés kötelező (részletszabályok ld: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat). Amennyiben a hallgató igazolatlan hiányzásainak száma meghaladja a TVSZ szerinti mértéket, nem bocsátható vizsgára.
A tárgyat nem első tárgyfelvétel keretében teljesítő hallgatók a tárgyat "tárgyújrafelvétel" formájában teljesítik, amelyhez órarendi óra nem kapcsolódik.
Az előadásokon a megjelenés nem kötelező, azonban az ott elhangzó, illetve a honlapról letölthető tananyag szerves részét képezi a számonkérésnek.


Vizsgakövetelmény: A hallgatók a vizsgajegyet az alábbi módon szerezhetik meg:
A hallgatók a félév során előre megadott időpontban két osztott dolgozatot, vagy választásuk szerint összevont dolgozatot írnak. Az első osztott dolgozat elérhető pontszáma maximum 50 pont, időtartama 70 perc. A második osztott dolgozatra a vizsgaidőszak első hetében kerül sor. A második osztott dolgozat megírásával további 55 pontot szerezhetnek a hallgatók, azaz a két dolgozat megírásával 5 bónusz pont nyerhető.
Az 55 pontos dolgozat megírásához előfeltétel, hogy az első osztott dolgozatból minimum 25 pontot szerezzen a hallgató. Amennyiben 25 pontnál kevesebbet ér el, a pontszáma elveszett és ezt követően már csak 100 pontos dolgozatot (ismétlő vizsga) írhat a vizsgaidőszakban - bónusz pont nélkül. Ebben az esetben az első osztott dolgozat eredménye alapján az elektronikus indexbe (továbbiakban: index) elégtelen érdemjegy kerül!
Ha az első osztott dolgozatból a hallgató megszerzi a minimális 25 pontot, jogosultságot szerez az 55 pontos dolgozat megírására. A második osztott dolgozat után az indexébe - függetlenül attól, hogy a második osztott dolgozatra a kijelölt időpontban dolgozatírásra megjelent vagy sem - a két osztott dolgozat összesített pontszámának megfelelő érdemjegy kerül. Ha a második osztott dolgozatot nem írja meg, addig megszerzett pontszáma elveszett, indexébe elégtelen jegy kerül és a vizsgaidőszakban ismétlő vizsgát tehet - bónusz pont nélkül.
Az 50 és az 55 pontos dolgozatok megírására egy-egy alkalommal van lehetőség, azt pótolni nem lehet.
Amennyiben a hallgató az osztott dolgozatok pontszáma alapján elégtelen érdemjegyet kapott, annak javítására - a vizsgaidőszakban - ismétlő vizsgával (IV) van mód.
Amennyiben a hallgató nem élt az osztott dolgozat lehetőségével, a vizsgaidőszakban további két lehetősége van eredményes vizsgát tenni, mindkét esetben 100 pontos dolgozat írásával (azaz ebben az esetben bonusz pontban nem részesül).


Az értékelés módszere: Valamennyi dolgozat méri a hallgatóság felkészültségét az elméleti (30%) és a gyakorlati (70%) témakörökből is. Az értékelés a következők szerint alakul:
0-50 pontig: elégtelen (1), 51-62 pont: elégséges (2), 63-74 pont: közepes (3), 75-86 pont: jó (4), 87 ponttól: jeles (5)


Tananyag leírása: 1. Költségszámítás
2. Költségmegfigyelés és költségallokáció
3. Tevékenység alapú költségszámítás (ABC)
4. Önköltségszámítás/1.
5. Önköltségszámítás/2.
6. Az önköltségszámítás speciális kérdései
7. Költségelszámolás
8. Fedezeti pont és rövid távú döntések
9. Árazás
10. Decentralizáció
11. Költségvetés készítés
12. Költségvetés ellenőrzése/1.
13. Költségvetés ellenőrzése/2.


Órarendi beosztás:


Kompetencia leírása: A tananyag elsajátításával a hallgató képessé válik az alapvető költség információk értelmezésére, az alapvető összefüggések átlátására. Megismerik a vezetői számvitel elméleti és módszertani alapjait, az üzleti folyamatok tervezéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez kapcsolódó vezetői számviteli technikákat és eljárásokat. A tárgy keretein belül megismerik, hogy a számviteli rendszerből nyerhető adatok bázisán hogyan támogatható a vezetői döntéshozatal.


Félévközi ellenőrzések: A félév felénél megírt I. osztott dolgozat minimumkövetelményt tartalmaz, mely lehetőséget ad a II. osztott dolgozat megírására.


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Témakörönként kerülnek kijelölésre azok a rövid esettanulmányok, melyek a felkészülést segítik.


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat