Vállalatgazdaságtan


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 
 

A tantárgy kódja: 2VL60NBK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalatgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Business Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév, évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Üzleti Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kazainé Ónodi Annamária

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy alapvető ismereteket adjon a vállalatról, működéséről és működésének elvi alapjairól. A vállalatgazdaságtan sokoldalúan, több tudományterület oldaláról közelít a vizsgálat tárgyához. A tantárgy a vállalatot és annak működését a felső vezetés nézőpontjából mutatja be. Az oktatásban tárgyalásra kerülnek azok az összefüggések, melyek a vállalat környezettel való kapcsolatában jelennek meg. A stratégia keretébe ágyazva vizsgálatra kerülnek a tevékenységi funkciók (pl. marketing, logisztika), és szó esik azokról a napjaink világgazdaságában észlelhető folyamatokról, melyek már a jövőbeni fejlődés irányait jelölik ki.


Évközi tanulmányi követelmények: - Egy otthoni esetfeldolgozás több tárgyalt tankönyvfejezet ismeretanyagához kapcsolódóan
- Két röpdolgozat
- Órai részvétel
A szemináriumi részvétel kötelező.


Vizsgakövetelmény:
vizsgajegy


Az értékelés módszere:
Röpdolgozat - 20%, otthoni esetfeldolgozás - 20%, órai teljesítmény - 10%, félévvégi vizsga - 50%


Tananyag leírása: 1. hét: Vállalatgazdaságtan - üzleti vállalkozás - vállalat
2. hét: A vállalat mint szervezet
3. hét: A vállalat helye a társadalmi rendszerben I. - a piac
4. hét: A vállalat helye a társadalmi rendszerben II. - az állami szerepvállalás, az EU és a globalizáció
5. hét: A vállalati stratégia alapjai
6. hét: Stratégiai magatartás a gyakorlatban
7. hét: Marketing
8. hét: Innováció
9. hét: Az emberi erőforrás gazdálkodás
10. hét: Az információ mint erőforrás
11. hét: Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje - logisztika és termelés
12. hét: Vállalati pénzügyek
13. hét: Stratégiai menedzsment
14. hét: A hazai vállalati stratégiák


Órarendi beosztás:


Kompetencia leírása:
A hallgatók a félév végére képesek lesznek a Vállalatgazdaságtan alapvető fogalmainak szabatos megfogalmazására és értelmezésére. Megszerzett ismereteik segítségével képesek lesznek egy-egy gazdasági szakmai sajtóban szereplő gyakorlati példát elemezni és interpretálni.


Félévközi ellenőrzések: Két röpdolgozat - 5-7. hét, illetve 11-13. hét,
Két otthoni eset beadás - 10-11. hét.
Pontos időpontok megadása az első szemináriumon


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:
A félév során több témakörhöz (tankönyvfejezethez) kapcsolódóan minden szemináriumi csoportban legalább egy olyan rövid esetleírást adunk kérdésekkel a hallgatóknak, amelyeket megszerzett ismereteikkel elemezniük és értékelniük kell. Az egyes esetek megoldása min. 2, max. 5 oldal terjedelmű. Az eset feldolgozására egy hét áll a hallgatók rendelkezésére. A határidők az első szemináriumon kerülnek kihirdetésre.
A fenti számonkérési megoldással az a célunk, hogy a hallgatót ösztönözzük ismereteik szintetizálására és gyakorlati alkalmazására


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat