Üzleti gazdaságtanA segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:
https://drive.google.com/drive/folders/126WpWgvmJq5FCvpnpNxtXePgbQqRa688?usp=sharing


A tantárgy kódja: 2VL60NBV04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Üzleti gazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Applied Business Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1 előadás, 2 szeminárium
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Vállalatgazdaságtan 1 előadás + 2 szeminárium
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Üzleti Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kozma Miklós

A tantárgy szakmai tartalma: A választható tantárgy a "piramis rendszerű" vállalatgazdaságtan tárgystruktúra második lépcsőjeként az I. évfolyam első félévében oktatott Vállalatgazdaságtan c. kötelező tantárgy tárgyi és koncepcionális ismereteire épít. A felsővezetés nézőpontjából vesszük sorra a tárgyalt területek módszereit. Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a megalapozott üzleti döntéseket előkészítő elemzési eljárásokkal és módszerekkel ismerkedjenek meg a hallgatók, a vállalati működés egyes funkcionális területeihez kapcsolódóan.


Évközi tanulmányi követelmények:


Vizsgakövetelmény:
vizsgajegy


Az értékelés módszere: A) Félévközi csoportos prezentáció (40 pont)
 10-20 perces prezentáció, 3-4 fős csoportokban.
 Előre egyeztetett, aktuális témában, a releváns elméleti háttér önálló feldolgozásával, illetve egy-egy megadott esettanulmány feldolgozásával.
 A szemináriumvezető az egyes prezentációkat követően fogadóórában személyes beszélgetés keretében értékeli a prezentáló hallgatók munkáját. Szükség esetén ekkor a szemináriumvezető kiegészítő kérdéseket is feltesz a prezentáció témakörével kapcsolatban.
B) Negyedéves írásos megkérdezés (20 pont)
 A szorgalmi időszak 7. hetében tartott szeminárium alkalmával a tankönyv és a szemináriumok anyagából.
 Kisesszék formájában kérdezzük meg a hallgatókat. A feladatok problémamegoldó jellegűek. A megszerzett ismeretek bemutatásán túl részben önálló véleményalkotást várunk el.
C) Félév végi zárthelyi dolgozat (30 pont)
 A szorgalmi időszak 13. hetében az előadás időpontjában az előadások és a tankönyv anyagából megkérdezzük a hallgatókat. Elsősorban a félév során alkalmazott elemzési eszközök értő ismeretének meglétét értékeljük.
D) Szemináriumi aktivitás (10 pont)
 A szemináriumvezető által meghatározott módon, az órai aktivitás minősége és mértéke függvényében kapják a diákok e pontokat.
E) Pluszfeladatok a szemináriumokon (plusz 5 pont)
 Szorgalmi feladatok megoldását a szemináriumvezető plusz 5 ponttal honorálhatja.
A ponthatárok a következők:
0-51- elégtelen, 52-65 - elégséges, 66-75 - közepes, 76-85 - jó, 86 - 100 - jeles


Tananyag leírása: Az előadásokon az egyes témakörök kapcsán a legfontosabb vállalati kihívásokat és problémákat tárgyaljuk, gyakorlati életből vett példákkal. Az előadások tervezett tematikája a következő:
1.
február 2. Egy borászat marketingje és stratégiája - jó bornak nem kell cégér?
2. február 16. Mit tudunk a fogyasztóinkról és mit tudhatnánk? Egy nemzetközi kvalitatív kutató cég vezetője szemével.
3. március 2. Élménymarketing - miért is? A korszerű reklámfilmek világa és ami mögötte van - a filmrendező szakember szemével.
4. március 16. Hogyan építsünk üzletet Kínában? - magyar vállalati tapasztalatok
5. március 30. A munkavállalók ösztönzésének nem anyagi eszközei egy multinacionális kereskedelmi cégnél - esettanulmány
6. április 13. Válság és kilábalás - esettanulmány: médiaipar a vállalatvezető szemével.


Órarendi beosztás: A szemináriumok tematikája:
A szemináriumokon az előadásokhoz kapcsolódó kérdésköröket dolgozzuk fel a tantárgy alapját képező Üzleti Gazdaságtan jegyzet és az ajánlott Vállalatgazdaságtan és Általános üzleti gazdaságtan könyvek alapján.
A szemináriumok főbb témakörei, a szemináriumvezető által alkotott program függvényében a következők:
 Az üzlet értelmezései a gyakorlatban, az érintettek szerepe a vállalat sikerében
 A vállalatok nemzetközivé válása, a globalizáció kérdései
 A marketing szerepe a kettős értékteremtésben
 A piac működése és hatása a vállalatok sikerére
 Pénzügyi tervezés és elemzés
 Emberi erőforrás menedzsment a gyakorlatban - kihívások: ösztönzés, személyes vezetés, konfliktuskezelés
 Tudásmenedzsment
 Termelésmenedzsment és logisztika a kettős értékteremtés szolgálatában
 Stratégiai elemzés, üzleti stratégiák


Kompetencia leírása:
A hallgatók az egyes tematikai területekhez kapcsolódó módszertani ismeretekkel való megismerkedése, és azok alkalmazásában jártasság kialakítása. Ennek értékelési módja: az írásos beszámoló problémamegoldó feladatai.
Hallgatóink szóbeli kommunikációs készségének fejlesztése és a csoportos munkavégzésben való jártasság kialakítása. Ennek értékelési módja: csoportos prezentációs feladat


Félévközi ellenőrzések:


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:


Szak neve: Gazdálkodás és menedzsment (BA), Kereskedelem és marketing (BA), Nemzetközi gazdálkodás (BA), Pénzügy és számvitel (BA), Turizmus-vendéglátás (BA), Gazdaságinformatikus (BSc), Közgazdaságtudományi és Társadalomtudományi Kar valamennyi szak


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat