Történelem

Tananyagok időrendi sorrendben:

 1. Az őskor
 2. Az ókori kelet világa
 3. Az ókori Kelet kultúrája
 4. Hellász története (esemény- és művelődéstörténet) 
 5. Az ókori Hellász (politika- és gazdaságtörténet)
 6. Az ókori Róma és a Római Birodalom története
 7. A római köztársaság válsága 
 8. Pannónia provincia
 9. A kereszténység
 10. Az iszlám
 11. Az államalapítás
 12. Az Árpádok kora
 13. Az Aranybulla
 14. IV. Béla
 15. Anjou királyaink kora
 16. Luxemburgi Zsigmond
 17. Hunyadi János
 18. Hunyadi Mátyás
 19. II. Ulászló uralma
 20. A frank birodalom
 21. A pápák és császárok küzdelmei
 22. A kora középkor gazdasága
 23. A középkori város
 24. Séta a középkori városokban
 25. A rendi fejlődés a XIII- XV. században
 26. A lovagrendek
 27. A nagy földrajzi felfedezések és következményeik
 28. A reformáció
 29. Anglia a Tudor-abszolutizmus korában
 30. Az angol polgári forradalom
 31. Európa politikatörténete a XV-XVII. században
 32. A Napkirály udvarában
 33. A török benyomulása, az országrészekre szakadása
 34. A török berendezkedés Magyarországon
 35. Az Erdélyi Fejedelemség története
 36. A várháborúk. Kísérletek az ország egyesítésére
 37. A török kiűzése
 38. A Rákóczi-szabadságharc
 39. Magyarország a XVIII. században
 40. A reformkor
 41. 1848 március 15. A 12 pont és az áprilisi törvények. A Batthyány-kormány
 42. Az 1848-49-es szabadságharc
 43. Az első ipari forradalom és következményei
 44. Változások Európa térképén a XIX. században
 45. Az USA a XIX. században
 46. A második ipari forradalom
 47. A gyarmatosítás
 48. Az USA születése
 49. A felvilágosodás
 50. Napóleon
 51. Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus
 52. Az első világháború
 53. A Szovjetunió a két világháború között
 54. A nagy gazdasági világválság
 55. Adolf Hitler és a nácizmus
 56. A második világháború
 57. A holocaust
 58. Az őszirózsás forradalom
 59. Az első Magyar Népköztársaság
 60. A magyar tanácsköztársaság
 61. A trianoni béke
 62. A bethleni konszolidáció
 63. Magyarország a II. világháborúban
 64. A Föld a II. világháború után
 65. A modern demokráciák működése
 66. Hazánk a II. világháború után (1945-1947)
 67. A kommunista fordulat. A Rákosi-diktatúra
 68. A moszkovita négyesfogat
 69. A Kádár-rendszer kialakulása és mindennapjai
 70. A rendszerváltás Magyarországon (röviden)
 71. A rendszerváltás Magyarországon (hosszan)
 72. A magyar címer története  


További tananyagok tanmenet szerint:

Az őskor

 1. Bevezetés: időszámítás és források
 2. Az ember kialakulása és az őskőkor
 3. Az újkőkor

Az ókori Kelet

 1. Mezopotámia
 2. Egyiptom
 3. Fönícia és Palesztina. A zsidó vallás
 4. Birodalmak Keleten: Asszíria, Babilon, Perzsia
 5. India
 6. Kína

Az ókori Hellász

 1. Természeti környezet. Hellász a bronzkorban
 2. Az archaikus kor. A görög vallás
 3. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban
 4. Spárta
 5. A görög-perzsa háborúk
 6. Athén fénykora és bukása
 7. Hétköznapi élet, művészetek és tudományok
 8. Nagy Sándor. A hellenizmus kora

Az ókori Róma

 1. Természeti környezet. A királyok kora
 2. A köztársaság. A patríciusok és a plebejusok harca
 3. A Földközi-tenger medencéjének meghódítása
 4. A római társadalom. A köztársaság válsága
 5. A polgárháború
 6. Az egyeduralom kialakulása
 7. A császárság fénykora és válsága
 8. Róma és a provinciák. A római kultúra
 9. A kereszténység születése
 10. A népvándorlás. A Nyugatrómai Birodalom bukása

A kora középkor (V-X. század)

 1. A Frank Birodalom
 2. A keresztény egyház
 3. A feudalizmus kialakulása
 4. A Német-római Birodalom. A vikingek
 5. Bizánc és a szláv államok
 6. Az iszlám

A magyarság őstörténete

 1. Őstörténetünk forrásai
 2. A magyar nép eredete és vándorlásai
 3. A magyarság életmódja a IX-X. században
 4. A Kárpát-medence korai története. A honfoglalás
 5. A kalandozások kora és az államalapítás

Az érett középkor (XI-XIII. század)

 1. A középkori gazdálkodás
 2. A középkori városok
 3. A pápaság és a császárság
 4. Egyházi és világi kultúra a középkorban
 5. A keresztes háborúk
 6. Anglia és Franciaország: a rendi monarchia kialakulása
 7. Kelet-Európa országai. A mongol világbirodalom

Magyarország az Árpád-korban (1000-1301)

 1. Szent István (997-1038)
 2. Válság és megerősödés a XI. században
 3. A XII. század. Társadalmi változások
 4. II. András és az Aranybulla
 5. IV. Béla és a tatárjárás
 6. Az Árpád-ház vége

A késő középkor (XIV-XV. század)

 1. Válság és fejlődés. A reneszánsz
 2. Nyugat-Európa
 3. A Német-római Birodalom, a pápaság és Itália
 4. Kelet-Európa. Az Oszmán Birodalom

Magyarország a vegyesházi királyok korában (1301-1490)

 1. Károly Róbert (1308-1342)
 2. Nagy Lajos (1342-1382)
 3. Luxemburgi Zsigmond (1387-1437). Hunyadi János törökellenes harcai
 4. Hunyadi Mátyás (1458-90)

A kora újkor (XVI-XVII. század)

 1. Felfedezések és gyarmatosítás
 2. Gazdasági változások a kora újkorban
 3. Reformáció és ellenreformáció
 4. Spanyolország és Németalföld
 5. Anglia: Tudorok és polgári forradalom
 6. Franciaország: az abszolutizmus kialakulása
 7. Nagyhatalmi ellentétek Közép-Európában
 8. Lengyelország és Oroszország
 9. A tudományos világkép változása
 10. Ázsia és Afrika

Magyarország a török korban (1490-1711)

 1. A Jagelló-kor és a mohácsi csata (1490-1526)
 2. Az ország három részre szakadása. A várháborúk kora (1526-1568)
 3. A három országrész berendezkedése
 4. Kultúra és életmód a XVI. században
 5. A tizenötéves háború és a Bocskai-féle szabadságharc (1591-1606)
 6. Erdély fénykora és bukása
 7. Zrínyi Miklós. A magyar rendek és a Habsburgok (1663-1683)
 8. A török kiűzése (1683-99)
 9. A Rákóczi-szabadságharc (1703-11)
 10. Népesség, társadalom, gazdaság a XVI-XVII. században

A felvilágosodás kora (XVIII. század)

 1. A felvilágosodás
 2. Életmód a XVIII. században
 3. Nagy-Britannia
 4. A felvilágosult abszolutizmus. Poroszország
 5. Lengyelország, Oroszország és Franciaország
 6. Az Egyesült Államok létrejötte

Magyarország a XVIII. században

 1. Magyarország a Habsburg Birodalomban
 2. Népesség, nemzetiségek
 3. A magyar gazdaság a XVIII. században
 4. Mária Terézia (1740-80)
 5. II. József (1780-90)

A forradalmak kora (1789-1848)

 1. A francia forradalom kitörése
 2. Az alkotmányos monarchia időszaka
 3. A köztársaság időszaka
 4. Napóleon kora
 5. A bécsi kongresszus. Új politikai eszmék
 6. A Szent Szövetség rendszere. Forradalmak és szabadságharcok (1815-1848)
 7. Az ipari forradalom
 8. Társadalmi ellentétek

Reformkor és szabadságharc Magyarországon

 1. Magyarország a francia forradalom idején
 2. Széchenyi István
 3. Az 1830-as évek: a reformkor kezdete
 4. Kossuth Lajos
 5. Gazdaság és életmód
 6. Nemzeti érzés és kultúra
 7. Politikai irányzatok az 1840-es években
 8. Az 1848-as forradalom. Az áprilisi törvények
 9. A szabadságharc kezdete
 10. A szabadságharc csúcspontja és bukása

A nemzetállamok és az imperializmus kora (1848-1914)

 1. A francia és orosz nagyhatalmi kísérlet
 2. Az olasz és a német egység
 3. Az amerikai polgárháború
 4. A második ipari forradalom
 5. Társadalom és életmód
 6. Tudomány és művészet
 7. A polgári állam
 8. A Balkán
 9. A Föld felosztása
 10. Nagyhatalmak és szövetségi rendszerek

Magyarország a dualizmus idején

 1. Az önkényuralom kora
 2. A kiegyezés. A dualista állam
 3. A dualizmus fénykora
 4. Gazdasági fejlődés
 5. Torlódó társadalom
 6. Nemzetiségek
 7. Kultúra. Budapest fejlődése
 8. A dualizmus válsága

Az első világháború és következményei

 1. A világháború kitörése és első évei
 2. A frontok és a hátország. A háború vége
 3. Forradalmak Oroszországban
 4. Az őszirózsás forradalom Magyarországon
 5. A Tanácsköztársaság és az ellenforradalom
 6. A versailles-i békerendszer. Trianon

A két világháború közötti időszak

 1. Nemzetközi politika az 1920-as években
 2. Az olasz fasizmus
 3. A nagy gazdasági válság (1929-33)
 4. A Szovjetunió
 5. Németország: a nácizmus hatalomra jutása
 6. Út a háborúba
 7. A bethleni konszolidáció
 8. Társadalom és kultúra a Horthy-korszakban
 9. Magyarország az 1930-as években

A második világháború

 1. A villámháború (1939-41)
 2. A háború kiszélesedése és fordulópontjai (1941-43)
 3. A háború vége (1943-45)
 4. Népirtások a II. világháborúban. A holokauszt
 5. Magyarország belépése a háborúba
 6. A háború vége Magyarországon

A kétpólusú világ és a jelenkor

 1. Az új világrend kialakulása (1945-47)
 2. A hidegháború
 3. Az enyhülés és a kétpólusú világ vége
 4. A kelet-közép-európai országok
 5. Az európai integráció
 6. A harmadik világ. A Közel-Kelet és Afrika
 7. India és Kína

Magyarország története 1945-től

 1. Demokráciából diktatúrába (1945-49)
 2. A Rákosi-rendszer (1949-56)
 3. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
 4. A Kádár-korszak (1956-89)
 5. A rendszerváltás és a harmadik köztársaság

Állampolgári ismeretek

 1. Alkotmány, államforma, államfő
 2. A kormány és az országgyűlés. A választási rendszer