Számvitel alapjai

A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/134hYrJnCqeRTbQL0BJpqStDBeh7kBcXo?usp=sharing


A tantárgy kódja: 2SA53NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Számvitel alapjai
A tantárgy neve (angolul): Basics of Accounting
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügyi Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Lakatos László Péter

A tantárgy szakmai tartalma: Számviteli alapfogalmak, számviteli alaptechnikák bemutatása és az egyes pénzügyi kimutatás elemekhez tartozó alapvető ismeretek átadása.


Évközi tanulmányi követelmények: A tárgy megköveteli a folyamatos óralátogatást és a kijelölt házi feladatok megoldását. A tárgy elsajátítását időközi tesztek segítik.


Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy


Az értékelés módszere: A hallgatók a gyakorlati jegyért két zárthelyi dolgozatot írnak. Az első zárthelyi dolgozatot (amely alapvető, később semelyik számviteli tárgyban nem mellőzhető ismeretet tartalmaz) legalább 60%-ra kell teljesíteni. Egyébként a hallgató félév végén összevont vizsgát köteles tenni. Az előbbi feltétel teljesítésével egyidjeűleg a kurzus sikeres teljesítésének további feltétele a két zárthelyi dolgozatból legalább összesen 51% teljesítése.
Aki összevont dolgozatot ír (a teljes félév anyagát fedi le), annak vizsgája két részből áll. Az A részben az első negyedév anyaga szerepel. Nem értékelhető sikeresre az a vizsga, amely ebből a részből legalább 60%-ot nem teljesít (minimumfeltétel, "beugró"). A minimumfeltétel teljesítése mellett a sikeres vizsgához a megszerezhető pontok 51%-át kell elérni.
A tárgy értékelése ötfokozatú skálán történik.
- 50% (1) elégtelen
51 - 62% (2) elégséges
63 - 74% (3) közepes
75 - 86% (4) jó
87% - (5) jeles


Tananyag leírása: 1. A pénzügyi kimutatásokhoz tartozó alapvető elméleti kérdések. Vagyonbesorolás. Mérleg és leltár
2. A gazdasági események. Az események hatása a mérlegre. A saját tőke változása.
3. Az eredmény. A gazdasági események kezelése a mérlegben és az eredménykimutatásban.
4-5: Könyvvezetés, összesítő-ellenőrző kimutatások. Általános forgalmi adó. A számvitel gépesítésének alapvető jellemzői.
6: Termelő és szolgáltató vállalkozások. A saját teljesítmény.
---
7-8. Időbeli elhatárolások. A finanszírozás.
9. Követelések
10. Tárgyi eszközök
11. Készletek és immateriális eszközök
12. A céltartalékok. Az egyes időszakok elhatárolása. A devizás értékelés
13. Cash-flow kimutatás
14. Az ismeretek összefoglalása, esettanulmány.
A témákörök előtti számok, a tervezett tanítási hetet jelölik. A minimumteszt követelményeit az 1-6 hét anyaga képzi.


Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.


Kompetencia leírása: A tananyag elsajátításával a hallgató képessé válik az alapvető számviteli információk értelmezésére, az alapvető összefüggések átlátására és a pénzügyi kimutatások egyes részeinek vázolására.


Félévközi ellenőrzések: A félév felénél megírt zárthelyi dolgozat minimumkövetelményt tartalmaz, mely sikeres (60%) megírása esetén második zárthelyi dolgozat írható. Egyéb esetben a hallgató félév végén összevont vizsgát tesz.


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A tantárgyi tájékozotatóban kijelölt házifeladatok.


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat