A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:

https://drive.google.com/drive/folders/188oS8H1Pi52FkmFh7ywbZ1IR55UtOmQZ?usp=sharing

A tantárgy kódja: 2SZ31NAK12B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Számítástudomány
A tantárgy neve (angolul): Computer Science
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 + 2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Tasnádi Attila

A tantárgy szakmai tartalma: A modern számítástudomány alapjainak megismertetése. A tárgy keretén belül a hallgatók elsajátítják azokat a számítástudományhoz szükséges matematikai alapismereteket is, amelyeket a kötelező alapozó matematikai tárgyak (analízis, lineáris algebra és valószínűségszámítás) tananyaga nem tartalmaz, viszont egy informatikus szakos hallgató részére nélkülözhetetlenek. A tárgy alapozást nyújt a felsőbb éves informatikai tárgyakhoz, fejleszti az algoritmikus gondolkodást és elősegíti a számítástechnika területén dolgozó más informatikus szakon végzett hallgatókkal való aktív együttműködést.


Évközi tanulmányi követelmények: A félévközi számonkérés három 40 perces 20 pontos dolgozatból áll, amelyek közül a két legjobb dolgozat számít. A dolgozatok időpontjai: III.8-10., IV.12-14. és V.10-12. A félévközi dolgozatok utólagos pótlására nincs lehetőség.
Ponthatárok:
0-15: elégtelen
16-21: elégséges
22-27: közepes
28-34: jó
35-40: jeles


Vizsgakövetelmény: vizsgajegy


Az értékelés módszere: Félévközi számonkérés és félév végi szóbeli vizsga a vizsgaidőszakban. A vizsgákra a Neptunon kell jelentkezni!


Tananyag leírása: 1. hét: Algoritmusok műveletigénye, O és Θ jelölések, a lineáris és a logaritmikus keresés példáján.
2. hét: Relációk és gráfok.
3. hét: Párosítások, König és Hall tételei.
4. hét: Gráf algoritmusok és hálózati folyamok.
5. hét: Euklideszi algoritmus, lineáris diofantoszi egyenlet, kongruencia.
6. hét: Euler-Fermat-tétel, RSA algoritmus.
7. hét: Összeshasonlító rendezések (összefésülő-, kupac- és gyorsrendezés).
8. hét: Adatszerkezetek (tömb, lista, verem és sor).
9. hét: Hash-elés és bináris keresőfák.
10. hét: Kiegyensúlyozott bináris keresőfák.
11. hét: Formális nyelvek definíciója, grammatikák, Chomsky-féle nyelvosztályok.
12. hét: Véges determinisztikus automata és a veremautomata.
13. hét: Turing-gép, kiszámíthatóság alapfogalmai, alapvető kiszámíthatatlansági tételek.
14. hét: Algoritmusok bonyolultsága, NP-teljesség.


Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.


Kompetencia leírása: Alapvető számelméleti, kereső és rendező eljárások elsajátítása. A műveletigény analízis és számítógéppel megoldhatatlan problémák megismerése. A tárgyalt adatszerkezetek használata programokban. A matematikai nyelvészet alapjainak megértése.
A feladatmegoldó képességet és a tárgyalt módszerek ismeretét az évközi dolgozatokban ellenőrizzük. Az elméleti eredmények megértését a szóbeli vizsgán várjuk el.


Félévközi ellenőrzések: Félév során három dolgozat.


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Az évközi dologzatokra és a félévvégi vizsgákra való felkészülés, továbbá a gyakorlatokon való aktív részvétel.


Szak neve: Gazdaságinformatikus (BSc)


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat