Szabadidő és turizmus


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZllL2EU3dJk45a8svwEPzCxOxfrxEn0-?usp=sharing


A tantárgy kódja: 2GF26NAV08B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szabadidő és turizmus
A tantárgy neve (angolul): Leisure and Tourism
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1 (előadás és szeminárium)
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Turizmus Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kiss Kornélia

A tantárgy szakmai tartalma: A modern jóléti társadalomban a szabadidőnek - és a szabadidőeltöltés egy lehetséges formájának, a szokásos környezetünk elhagyásával járó -turizmusnak egyre nagyobb a jelentősége. A tantárgy során a hallgatók megismerhetik a legaktuálisabb általános fogyasztói, szabadidős és turisztikai trendeket, a szabadidős és turisztikai attrakciók infrastruktúráját, az élményteremtés módszereit, valamint a szabadidőipar és a turizmus lehetséges gazdasági, társadalmi-kulturális (kiemelten az életminőségre gyakorolt) és fizikai környezeti hatásait. Az előadások célja az aktuális szabadidős és turisztikai fogyasztói trendeknek és menedzsment koncepcióknak megfelelő elméleti tudás átadása. A szemináriumok során egyéni és csoportos (órai és otthoni) feladatokra, utóbbin belül éles projekt kivitelezésére kerül sor.


Évközi tanulmányi követelmények: Strukturált esszé készítése, éles, csoportos projektekben való részvétel (adatvizualizálás és fejlesztési ötleteket bemutató prezentáció összeállítása).


Vizsgakövetelmény: Előadáson és szemináriumokon elhangzott ismeretek és a kötelező irodalom.


Az értékelés módszere: A hallgatók az előadáson elhangzott és a szakirodalommal kiegészített ismereteikből írásbeli vizsgán számolnak be, ennek súlya a végső vizsgajegyben 50%. A végső jegyben a szemináriumokon, egyéni munka keretében elvégzett feladatért megszerezhető pontok súlya 15%, a csoportmunka keretében összeállított adatvizualizálásért 15%, a fejlesztési ötletek kidolgozásáért megszerezhető pontok súlya 20%. A tárgy teljesítése a részpontszámok és az összpontszám legalább 51%-os elérése esetén lehetséges. Az előadásokon tartott kiselőadásokkal plusz 1-5% teljesítés, a kurzushoz kapcsolódó egyéb feladatokban való részvételért plusz 1-5% teljesítés, összesen legfeljebb plusz 10% teljesítés szerezhető.


Tananyag leírása: 1. A szabadidő fogalma. A szabadidő és a munkaidő kapcsolata. (Bevezetés, szemináriumi feladatok ismertetése, csoportok kialakítása, kommunikációs platformok. Időmérleg vonatkozó adatainak (szabadidő-munkaidő) feldolgozása és strukturált esszéhez kérdések összeállítása.)
2. Általános fogyasztói és szabadidős trendek.
3. Szabadidős tevékenységek. A szabadidős szolgáltatások fogyasztói. (Felkészülés infografika-prezentációra, géptermi óra)
4. A szabadidős tevékenységek mérése.
5. A szabadidőipar környezeti hatásai. (Infografika-prezentáció)
6. A szabadidő és a turizmus kapcsolata. A turizmus rendszere. A turista.
7. Turisztikai attrakciók. Interpretáció és bemutatási módszerek. Látogatómenedzsment. (Terepmunka)
8. A turizmus környezeti hatásai. Turizmus és életminőség. Turisztikai trendek.
9. Őszi szünet
10. Élménytársadalom, élménygazdaságtan. A kreatív élmény. (Csak "minden hetes" óra van, tehát szeminárium nincs.)
11. Az élményteremtés pszichológiája. Kreatív élmény esettanulmányok. (Felkészülés élmény-prezentációra).
12. Kreatív élménymenedzsment és -marketing.
13. A szabadidő és/vagy turizmus üzleti kérdései. (Élmény-prezentáció)
14. Kurzus összegzése. Előrehozott vizsga.


Órarendi beosztás: Neptun szerint.


Kompetencia leírása: A kurzus során olyan korszerű szemléletmód kialakítására törekszünk, amely megfelel a tudományterület jelenkori aktuális trendjeinek és bármely probléma kapcsán elősegíti a hallgató számára a szabadidő és a turizmus komplex megközelítését. Mindemellett a szabadidő és a turizmusipar működésével kapcsolatos fogalomrendszerben való sikeres eligazodást is elsajátítandónak tartjuk. A hallgató képessé válik arra, hogy a szakmai kommunikációhoz szükséges alap nomenklatúrát elsajátítsa, fejlődnek analitikus képességei, valamint szakmai szóbeli és írásbeli kifejezőképessége.


Félévközi ellenőrzések: Strukturált esszé, adatvizualizálás és fejlesztési ötleteket bemutató prezentáció


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Strukturált esszé


Szak neve: Bármely szak a G karon


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat