Statisztika I.


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:  


A tantárgy kódja: 4ST14NAK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Statisztika I.
A tantárgy neve (angolul): Statistics I.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Statisztika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Sugár András

A tantárgy szakmai tartalma: 1. A hallgatók készség szinten sajátítsák el a szakmájuk gyakorlásához szükséges
• statisztikai adatok, mutatószámok értését,
• a statisztikai adatszerzés, adatelemzés legfőbb elveit,
• a leíró statisztika eszköztárát és alkalmazását.
2. A tárgy megalapozza a Statisztika II., valamint a szaktárgyakban előforduló módszerek használatát, illetve a mester szintű oktatást.


Évközi tanulmányi követelmények: 3 félévközi zh-ból a két jobbik eredménye számít


Vizsgakövetelmény: vizsgajegy


Az értékelés módszere: A vizsgajegy két részből tevődik össze:
1. félévközi dolgozatok eredménye (32 pont)
2. a félév végi vizsgadolgozat eredménye (68 pont)


Tananyag leírása: A statisztika bevezető fogalmai (adatok, sokaság, ismérv, mérési skálák). Adatszerzési és adathasznosítási módok, adatforrások. Egyszerű elemzési eszközök
(a viszonyszámok rendszere és összefüggéseik, grafikus ábrázolás). Leíró statisztika (kvantilisek, középértékek, szóródási mutatók, alakmutatók, a koncentrációs vizsgálata heterogén sokaságok elemzése, az ismérvek közötti kapcsolat fogalma, fajtái és jellemzése). Standardizálás és indexszámítás. Bevezetés az idősorok elemzésébe (elemi módszerek, trendszámítás, a szezonalitás vizsgálata). A hivatalos statisztikai szolgálat működése és információs rendszere. A statisztikai tevékenység etikája.
Részletes tájékoztató a MOODLE rendszerben


Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.


Kompetencia leírása:


Félévközi ellenőrzések: A MOODLE szerint


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat