Projektvezetés


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/1quTOd0dljItLbrG5VihWBQpU-Mu-dZRL?usp=sharing


A tantárgy kódja: 2SP72NCK02B 

A tantárgy megnevezése (magyarul): Projektvezetés
A tantárgy neve (angolul): Project Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: Gazdálkodás és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Nemzetközi gazdálkodás, Vidékfejlesztési agrármérnök szak / Regionális és vidékfejlesztési szakirány - kötelező, Gazdaságinformatikus BSc szak - választható
Tantárgyfelelős tanszék: Stratégia és Projektvezetés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Görög Mihály

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy szakmai-oktatási célja az, hogy az egyedi projektek tervezésében és teljesítésében alkalmazható alapvető projektvezetési eszközöket megismertesse a hallgatókkal, és elősegítse az elsajátított eszközrendszer alkalmazási készségének kialakulását.


Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félév során négyfős csoportokban 6db. feladatot dolgoznak ki, amelyek a szemináriumokon prezentálásra és közös értékelésre kerülnek. Ezek a feladatok segítik elő az ismeretek alkalmazási készségének kialakulását, míg az előadások maguk az ismeretátadást célozzák, ezért a feladatok megfelelő színvonalon történő kidolgozása feltételezi az előadásokon való részvételt.


Vizsgakövetelmény: A tantárgy a félévet követő vizsgaidőszakban egyes szakokon írásbeli vizsgával zárul. Az írásbeli vizsga egyaránt tartalmaz ismeretek meglétére vonatkozó kérdéseket és az ismeretek alkalmazási készségének értékelését lehetővé tevő feladatokat. Vizsgára az a hallgató bocsátható, akinek mind a hat félévközi feladata a meghatározott időben benyújtásra került, és a szemináriumi foglalkozások legalább 90%-ában részt vett.
Néhány szakon a tárgy gyakorlati jeggyel zárul, a gyakorlati jegy megadásának feltételei azonosak az előbbiekben leírt vizsgára bocsátási feltételekkel.


Az értékelés módszere:
A vizsgajegy kialakítása az alábbi három komponens alapján történik:
a hat csoportfeladat: maximum 30%
szemináriumi aktivitás: maximum 10%
írásbeli vizsga: maximum 60%
Azokon a szakokon, ahol a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, a gyakorlati jegy kialakítása a következő komponensek alapján történik:
a hat csoportfeladat: maximum 60%
szemináriumi aktivitás: maximum 40%
Az értékelési skála vizsga esetében:
0 - 59%: 1
60 - 69% 2
70 - 79% 3
80 - 89% 4
90 - 100% 5
Az értékelési skála gyakorlati jegy esetében:
0 - 69%: 1
70 - 76% 2
77 - 84% 3
85 - 92% 4
93 - 100% 5


Tananyag leírása:
A projektek és a szervezeti stratégia kapcsolata.
A sikerkritériumok és a projektvezetés mesterségének kapcsolata.
A létrehozandó projekteredmény megfogalmazása.
A projektben érintett érdekcsoportok értékelése.
A projekt teljesítési folyamatának tervezése (idő-, erőforrás- és költségtervezés).
A projektkockázatok értékelése.
A projektszervezeti megoldások.
A projektkontroll
A projektzárás.
A projektdokumentumok.
A projektvezetési eljárások.


Órarendi beosztás: február:
3. A projektek és a szervezeti stratégia kapcsolata
A sikerkritériumok és a projektvezetés mesterségének kapcsolata
10. A projekt folyamata, sajátosságai és szereplői
17. A létrehozandó projekteredmény megfogalmazása és értékelése
24. A projektben érintett érdekcsoportok értékelése
március:
3. A projekt teljesítési folyamatának tervezése (idő-, erőforrás- és költségtervezés)
10. A projekt teljesítési folyamatának tervezése (idő-, erőforrás- és költségtervezés)
17. A projekt teljesítési folyamatának tervezése (idő-, erőforrás- és költségtervezés)
24. A projekt teljesítési folyamatának tervezése (idő-, erőforrás- és költségtervezés)
31. A projektkockázatok értékelése
április:
7. A projektszervezeti megoldások
14. A projektkontroll
21. A projektkontroll
28. A projektzárás
A projektdokumentumok
május:
4. A projektvezetési eljárások
12. A félév ismeretanyagának összegző áttekintése
Vizsgakonzultáció


Kompetencia leírása:
A tantárgyat sikeresen teljesítő hallgatók ismerik a projektek és a projektvezetés szervezetekben betöltött szerepét, és képesek adott stratégiai cél alapján megfogalmazni a létrehozandó projekteredményt, továbbá képesek a sikerességet leginkább meghatározó érintettek azonosítására. A hallgatók képesek lesznek a projektek teljesítési terveinek kidolgozására, valamint a teljesítést érintő kockázati tényezők hatásának elemzésére. Ismerik és alkalmazni tudják a projektkontroll eszközrendszerét és a teljesítés koordinálásához szükséges különféle projektszervezeti megoldásokat Mindezek alapján a hallgatók képesek lesznek projektekben hatékonyan részt venni, illetve saját szakterületükön kisebb és közepes komplexitású projektek vezetését hatékonyan támogatni.


Félévközi ellenőrzések: Nincs félévközi zárthelyi.


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:
A hallgatók a félév során négyfős csoportokban 6db. feladatot dolgoznak ki, amelyek a szemináriumokon prezentálásra és közös értékelésre kerülnek.


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat