A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 

https://drive.google.com/drive/folders/1uFSQJ6zKAc9Z5byOu7EKbPFLnpIrMo4O?usp=sharing


A tantárgy kódja: 4MI25NAK15B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Piacszerkezetek
A tantárgy neve (angolul): Industrial Organizations
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: mikroökonómia
A tantárgy típusa: Közgazdasági elmélet
Tantárgyfelelős tanszék: Mikroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Berde Éva

A tantárgy szakmai tartalma: A főbb piacelméleti összefüggések elméleti és gyakorlati bemutatása.


Évközi tanulmányi követelmények: Negyedéves vizsga (ajánlott), plusz év közbeni egyéb alternatív pontszerzési lehetőség


Vizsgakövetelmény: Az előadások és a szemináriumok elméleti és gyakorlati tudásanyagának elsajátítása.


Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga


Tananyag leírása: A tantárgy keretein belül, mintegy a mikroökonómia folytatásaként, a piacszerkezetekről szóló főbb elméletekkel foglalkozunk. Megismertetjük a hallgatókat a különböző piacformákkal, és piaci stratégiákkal. Felhasználjuk a bizonytalanságban és játékelméletben korábban tanultakat is a vállalati és fogyasztói stratégiák elemzéséhez. A kurzus során egyformán fontos az elméleti háttér, és a hozzá tartozó feladat-megoldási képességek elsajátítása.


Órarendi beosztás: Áttekintés CP1; PRN 1 - A verseny CP3; PRN 1; PRN 2; V 22-23
Monopóliumok, monopszóniumok, és domináns vállalatok CP4; PRN2; V 24.
Kartellek: közös döntéshozatal az oligopóliumban CP5; PRN 14
Oligopólium I CP6; PRN 9-10-11; V27
Oligopólium II CP 6; PRN 9-10-11; V27
Termékdifferenciálás II CP7; PRN 7.1 - A piaci szerkezet mutatói, CP8; V25
Még egyszer a hálózatos javakról - Továbbá felkészülés a negyedéves vizsgára
Negyedéves zárthelyi.A vizsgára a Neptunon jelentkezni kell! (Majd külön kell jelentkeznie a félévesre, ill. az összevontra is.)
Árdiszkrimináció CP 9; PRN 5; V25
Stratégiai viselkedés CP 11; PRN 12-13
Vertikális integráció és vertikális korlátozás CP 12; PRN 17
Az információ szerepe és döntés bizonytalan körülmények közt CP13; PRN 20; V12; V 36
Információ. Reklám. CP 13 és CP 14; PRN 20-21;V 36
Szabályozás CP 20, V 24 - Továbbá felkészülés a második negyedéves vizsgára.


Kompetencia leírása: A hallgatók a kurzus elvégzése után képesek lesznek az alapvető piaci helyzetek ismertetésére, bizonyos esetekben elemzésére.


Félévközi ellenőrzések: Negyedéves vizsga (ajánlott)


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Az előadások és szemináriumok anyagának folyamatos követése


Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat