Pénzügytan


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/1bG0Mpn3RQWTVc5Nv9Hzc6QbY3BrPGlfj?usp=sharing


A tantárgy kódja: 4PU51NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügytan
A tantárgy neve (angolul): Basics of Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező (alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati), alapozó és szintrehozó tárgy (közgazdasági elemző)
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kürthy Gábor

A tantárgy szakmai tartalma: A pénzügyi rendszer funkcióinak bemutatása a pénzügyi rendszer intézményeinek, instrumentumainak, eljárásainak ismertetésén keresztül:
- fizetési és elszámolási forgalom belföldi és nemzetközi szinten
- a bankrendszer szerepe a finanszírozásban
- az értékpapírok és az értékpapírpiacok szerepe a finanszírozásban
- az állam, mint pénzügyi közvetítő
- pénzügyi kockázatok: hitelkockázat, likviditási kockázat és piaci kockázatok
A felsorolt témák kifejtésén keresztül bemutatjuk:
- a pénzteremtés folyamatát
- a makrogazdasági finanszírozási kapcsolatokat
- a külső és belső pénzügyi egyensúly összefüggéseit
Az elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlatok során kiemelten foglalkozunk:
- az egyes pénzügyi piaci szereplők mérlegeivel, ezek összefonódásával és időbeli változásával
- a bankmérleg logikai fölépítésével, a bankmérlegből kiolvasható kockázatokkal és azok mérhetőségével
- a tőzsde működésével, az ajánlati könyv fölépítésével és dinamikájával
- az adónemek tulajdonságaival és az adórendszeren belüli összefüggésekkel
- a nemzetközi fizetési forgalom működésével, ezen belül a klíringrendszerekkel és a valuta- ill. devizapiaccal
- a makrogazdasági finanszírozási kapcsolatok, a tőkeáramlási mátrix felírásával


Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlatok látogatása a jegy szerzésének a feltétele.
Röpdolgozatokra való felkészülése.


Vizsgakövetelmény: írásbeli vizsga, amelynek anyaga mindaz, ami a "Tananyag leírása" pont alatt szerepel


Az értékelés módszere: 20%: órai röpdolgozat - nem ismételhető
80%: 2 ZH (opcionális) vagy 1 vizsga
értékelés 5 fokozatú skálán


Tananyag leírása: írásos (nyomtatott anyagok):
Kürthy Gábor (szerk.): Pénzügytan egyetemi tankönyv, BCE Pénzügy Tanszék, Budapest, 2016.
Kürthy Gábor - Varga Erzsébet: Gyakorlatok a Pénzügytan tankönyhöz. Tanszék Kft. Kiadó, Budapest, 2014.
órai anyagok:
- az előadások anyaga: az előadáson elhangoztt anyag
- a gyakorlatok anyaga: a gyakorlatokon megoldott feladatok és a gyakorlatvezetők által elmondott további elméleti összefüggések
elektronikus anyagok (a Moodle-ből érhetőek el):
- az előadások vázlatai, előadáskivonatok
- az oktatók által készített segédanyagok


Órarendi beosztás: hetente 1x90 perc előadás
kéthetente 1x90 perc gyakorlat
a Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerinti beosztásban


Kompetencia leírása: Az alapvető pénzügyi fogalmak, finanszírozási összefüggések ismerete.


Félévközi ellenőrzések: 5 db szemináriumi röpdolgozat maximum 20 pontért - kötelező és nem ismételhető
2 ZH 40-40 pontért (opcionális)


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A röpdolgozatokra kijelölt tananyagból felkészülés.


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat