Pénzügyi számvitel I.


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:


A tantárgy kódja: 2PU51NBK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi számvitel I.
A tantárgy neve (angolul): Financial accounting I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Őszi félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Számvitel alapjai
A tantárgy típusa: Pénzügy és számvitel szak kötelező tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügyi Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Adorján Csaba

A tantárgy szakmai tartalma: A Számviteli törvény szerinti beszámolási rendszer.
Az Éves beszámoló.
- Eszközök és források értékelése.
- Eszköz és forrás mozgások számviteli elszámolása.
A tananyag a Pénzügyi számvitel II. tárggyal szerves egységet képvisel.


Évközi tanulmányi követelmények: A tárgy vizsgajeggyel zárul, amely elméleti és gyakorlati témákat tartalmazó írásbeli számonkérést jelent. A hallgatók a vizsgajegyet - szabad döntésük alapján - két módon szerezhetik meg:
1. alternatíva: (45 pont + 60 pont = 105 pont)
A hallgatók a félév során előre megadott - a szemináriumok és az előadások időpontjától eltérő, várhatóan október végi - időpontban 50 pontos zárthelyi dolgozatot írnak, amelynek időtartama előreláthatóan 80-90 perc. A második zárthelyi dolgozatra a vizsgaidőszak első hetében - szintén előre meghatározott időpontban - kerül sor. A második zárthelyi dolgozat időtartama 90-100 perc, és így további 55 pontot szerezhetnek a hallgatók. Ennél az alternatívánál 5 bónusz pont nyerhető, amellyel ösztönözni szeretnénk a hallgatókat a folyamatos tanulásra. Az 50 és az 55 pontos dolgozatok megírására minden hallgatónak egy-egy alkalommal van lehetősége, azt pótolni nem lehet. A zárthelyikre jelentkezni a NEPTUN rendszer szabályai szerint kell. A félév végén kialakuló érdemjegyet az indexbe beírjuk, annak javítására ismétlő vizsgával (IV), illetve javító vizsgával van mód.
2. alternatíva (100 pont)
Amennyiben a hallgató az 55 pontos Zh-ra nem jelentkezik be, akkor a félév végén a vizsgaidőszak második hetétől 100 pontos vizsgadolgozatot írhat, melynek időtartama 110 perc. Ezen vizsgák érdemjegyeit is IV-val, illetve javítóvizsgával lehet javítani.
A 100 pontos dolgozatokra is előzetesen, a NEPTUN rendszer szabályai szerint kell jelentkezni.
Amennyiben a hallgatók valamely vizsgára bejelentkeznek, de nem jelennek meg, úgy "Nem jelent meg" bejegyzést kapnak az indexükbe, ami beleszámít a maximum három vizsgázási lehetőségbe.


Vizsgakövetelmény:


Az értékelés módszere: A félév végi eredmény értékelése az alábbi ponthatároknak megfelelően történik:
- 50 pont (1) elégtelen
51 - 62 pont (2) elégséges
63 - 74 pont (3) közepes
75 - 86 pont (4) jó
87 - 100 pont (5) jeles


Tananyag leírása: A számviteli törvény szerinti számviteli elszámolások szabályainak megismerése, eszközök és források állományba vétele, csökkenések elszámolása, évközi és év végi értékelési teendők. A beszámoló összeállításának folyamata.


Órarendi beosztás:


Kompetencia leírása:


Félévközi ellenőrzések:


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:


Szak neve: Pénzügy és Számvitel Szak


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat