Pénzügyi számítások


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:


A tantárgy kódja: 2BE52NCK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi számítások
A tantárgy neve (angolul): Financial Calculations
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti egy előadás és egy szeminárium
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév, vizsgakurzus nincs!
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Pénzügytan, Vállalati Pénzügyek
A tantárgy típusa: kötelező szakmai törzstárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Berlinger Edina

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja az alapvető eszközárazási ismeretekre építve bemutatni a pénz- és tőkepiacok működését és logikáját; a fontosabb szereplők jellemzőit és a közelmúlt tendenciáit, áttekinteni a legfontosabb elméleti összefüggéseket és modelleket, illetve táblázatkezelő felhasználásával komplex pénzügyi problémákat elemezni.
A tematika összeállításánál arra törekszünk, hogy a piacok és eszközök minél szélesebb köre kerüljön bemutatásra, hangsúlyozva a befektetési, értékelési logika hasonlóságait és különbözőségeit. A tárgy keretében kerül sor először a StockTrak program és a Pénzügyi Laboratóriumban elérhető Bloomberg terminál megismerésére és felhasználására.


Évközi tanulmányi követelmények: 2 házi feladat, szemináriumokon röpdolgozat, a szemináriumokon való részvétel kötelező


Vizsgakövetelmény: vizsgajegy


Az értékelés módszere: Félévközi számonkérés:
Órai röpdolgozatok: max. 13 pont / min. 7 pont
Házi feladatok: max. 20 pont / min 11 pont
Félév-végi számonkérés (ennek előfeltétele a félévközi minimumpontok megszerzése).
Moodle-teszt: max. 70 pont. Ezen a vizsgán legalább 40 pontot kell elérni a megajánlott elégséges (2) jegyért. Ha a hallgató legalább 25 pontot összeszedett a félév folyamán, akkor megajánljuk a közepest (3).
Szóbeli vizsga: Ha az írásbeli vizsga sikeres, akkor a jobb jegyért szóbelizni lehet (de a szóbeli vizsgán rontani is lehet).
FIGYELEM: Sem vizsgakurzusra, sem tárgy-újrafelvételre nincs lehetőség az őszi félévben. A Befektetési ismeretek c. tárgy előfeltétele a Pénzügyi számítások tárgy.A külföldön tanuló hallgatók a félév elején egyéni tanrendet kérhetnek a tárgyfelelőstől. Ez esetben nincs röpdolgozat és házi feladat és a max. 70 pontos írásbeli eredményét átszámítjuk 100-as skálára és innentől ugyanaz a követelményrendszer.


Tananyag leírása: A Moodle szerint


Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint


Kompetencia leírása: - piac- és termékismeret
- árazási alapismeretek
- számítási készségek
- számítógépes problémamegoldás és elemzés
- Bloomberg terminál felhasználói szintű ismerete


Félévközi ellenőrzések: A 2.-14. heti szemináriumi foglalkozások röpdolgozattal kezdődnek.


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A félév során két házi feladatot kell megoldani.


Szak neve: Pénzügy és Számvitel alapszak


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat