Nyelvtan

Órai tananyag:

Nyelvi szintek

 1. A nyelv mint jelrendszer, feladatlap
 2. A magyar nyelv hangrendszere, a hangok találkozása és helyesírásuk , feladatlap, megoldókulcs
 3. A szavak felépítése, a szóelemek szerepe és használata , feladatlap, megoldókulcs
 4. A magyar szókészlet és a szóalkotás módjai, lehetőségei , feladatlap, megoldókulcs
 5. A magyar nyelv szófaji rendszere I. - Az alapszófajok , feladatlap, megoldókulcs
 6. A magyar nyelv szófaji rendszere II. - A viszonyszók és a mondatszók , feladatlap, megoldókulcs
 7. A mondatok felépítése és a szószerkezetek , feladatlap, megoldókulcs
 8. A mondat fogalma és csoportosítása , feladatlap, megoldókulcs
 9. A mondatrészek fajtái I. - Az alany és az állítmány , feladatlap, megoldókulcs
 10. A mondatrészek fajtái II. - A határozó és a jelző , feladatlap, megoldókulcs
 11. Az összetett mondatok fajtái I. - Az alárendelő mondat , feladatlap, megoldókulcs
 12. Az összetett mondatok fajtái II. - A mellérendelő mondat , feladatlap, megoldókulcs

Kommunikáció

 1. A kommunikáció tényezői és funkciói , feladatlap, megoldókulcs
 2. A személyközi kommunikáció nem nyelvi formái , feladatlap, megoldókulcs
 3. A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és a nyelvre , feladatlap, megoldókulcs
 4. Hitelesség, hatás, meggyőzés, manipuláció , feladatlap, megoldókulcs

Jelentéstan

 1. Jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben , feladatlap, megoldókulcs
 2. A hangalak és jelentés viszonya , feladatlap, megoldókulcs

Nyelvtörténet

 1. A nyelvtípusok, avagy a magyar a világ legnehezebb nyelve? , feladatlap, megoldókulcs
 2. A nyelvi változás , feladatlap, megoldókulcs
 3. A nyelvrokonság , feladatlap, megoldókulcs
 4. A magyar nyelv eredete és rokonsága , feladatlap, megoldókulcs
 5. A magyar nyelvtörténet korszakai és a nyelvemlékek , feladatlap, megoldókulcs
 6. A magyar nyelvet érő hatások: jövevényszavak, nyelvújítás , feladatlapmegoldókulcs

Stilisztikai alapismeretek

 1. A társalgási stílus ismérvei és minősége , feladatlap, megoldókulcs
 2. A szónoki és hivatalos stílus stiláris kötöttségei , feladatlap, megoldókulcs
 3. A publicisztikai stílus és az egyéni nyelvhasználat , feladatlap, megoldókulcs
 4. A képszerűség stíluseszközei a szépirodalmi szövegekben , feladatlap, megoldókulcs
 5. A tudományos és ismeretterjesztő stílus jellemzői és az egyéni kifejezés lehetőségei  , feladatlap

A szöveg

 1. A szövegek felépítése, egységei szerkesztési szabályai , feladatlap, megoldókulcs
 2. Jelentésbeli kapcsolóelemek (Kohézió I.) , feladatlap, megoldókulcs
 3. Grammatikai kapcsolóelemek (Kohézió II.) , feladatlap, megoldókulcs
 4. A szövegtípusok csoportosítása , feladatlap
 5. A szöveg jelentése , feladatlap, megoldókulcs
 6. Szóbeli és írásbeli szövegek , feladatlap, megoldókulcs
 7. A munka világának szövegtípusai , feladatlap, megoldókulcs
 8. Az intertextualitás, feladatlap, megoldókulcs

Szövegalkotás

 1. Hogyan írjunk esszét? , feladatlap, megoldókulcs

Helyesírási ismeretek

 1. Az idézés , feladatlap, megoldókulcs
 2. A magyar helyesírás alapjai , feladatlap, megoldókulcs
 3. A főbb helyesírási szabályok , feladatlap, megoldókulcs

Retorika

 1. Az érvek és az érvelés módszerei , feladatlap, megoldókulcs
 2. A kulturált vita , feladatlap, megoldókulcs
 3. Jó szónok és jó beszéd , feladatlap, megoldókulcs
 4. A retorika , feladatlap, megoldókulcs

Általános nyelvészeti ismeretek

 1. Nyelv és gondolkodás, feladatlap, megoldókulcs

Nyelv és társadalom

 1. Társadalmi nyelvváltozatok , feladatlap, megoldókulcs
 2. Területi nyelvváltozatok  , feladatlap, megoldókulcs
 3. A Magyarországon beszélt kisebbségi nyelvek , feladatlap, megoldókulcs
 4. A határon túli magyar nyelvhasználat , feladatlap, megoldókulcs
 5. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra , feladatlap, megoldókulcs
Impresszum
Adatvédelmi szabályzat