Nyelvtan érettségi

Érettségi tételek:

 1. A jelek; a nyelv mint jelrendszer
 2. A nyelv szinkrón és diakrón változásainak jellemzése
 3. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói
 4. A kommunikáció nem nyelvi kifejező eszközei
 5. A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése
 6. Nyelvünk helyzete a határon túl
 7. Főbb nyelvváltozatok: a nyelvi standard, a köznyelv, a regionális köznyelv és a csoportnyelvek
 8. A magánhangzók és mássalhangzók rendszere, a hangok egymásra hatásának törvényei
 9. A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái
 10. A szófajok rendszere
 11. Magyar helyesírási alapelvek
 12. Az egyszerű mondat
 13. A szóbeli és írott szövegek szerepe, eltérő jegyei
 14. Az írás története
 15. A magyar nyelv rokonsága, rokonságbizonyítékok
 16. A jelentéstan
 17. A magyar nyelv történetének főbb korszakai. Az ősmagyar, az ómagyar, a középmagyar és az újmagyar kor
 18. A nyelvtörténeti kutatások forrásai. A nyelvemlékek típusai
 19. A határon túli magyarok nyelvhasználata
 20. Hangtan. A beszélőszervek. A hangok, a hangtörvények.
 21. Alaktan. A szóelemek, a szóalkotás módjai, a szóképzés, a szóösszetétel
 22. Szótan. A szófajok csoportosítása, rendszere. Szószerkezettan. Hozzárendelő, alárendelő, mellérendelő szerkezetek.
 23. Mondattan. A mondatfajták szerkezet,a beszélő szándéka és a kommunikációs tartalom szerint.
 24. Szókincstan. A szókincs rétegei, az állandósult szókapcsolatok
 25. Stílustan. A stílus fogalma, a stíluseszközök, a stílusrétegek.
 26. Különféle szövegek felépítése, egységei
 27. A mellérendelő összetett mondat
 28. A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok, stratégiák

 29. A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig

 30. A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek értelmes, kifejező alkalmazása

 31. Az érvelés műfajai

 32. Önéletrajz, hivatalos levél, kérvény, pályázat

 33. A képszerűség elemei, stíluseszközei

 34. A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és a jelentés viszonya alapján

 35. A stílus

 36. Az egyszerű mondat fajtái, szószerkezetei

 37. Azonosalakúság, töbértelműség, rokonértelműség a nyelvben

 38. A hangok találkozásának és előfordulásának szabályszerűségei

 39. A jelek és a jelrendszerek

 40. Kommunikáció tényezői és funkciói

 41. A szóelemek (morfémák) típusai

 42. A nyelvek típusai és vizsgálati módszereik

 43. A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra

 44. A magyar nyelvrokonság kérdése

 45. A nyelvtörténet forrásai - legfontosabb nyelvemlékeink

 46. Területi nyelvváltozatok és a norma

 47. A magánhangzó- és mássalhangzótörvények

 48. A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában

 49. A szófajok rendszere

 50. A publicisztikai és a tájékoztató műfajok

 51. A hivatalos stílus szövegtípusai: a hivatalos iratok

 52. A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és a jelentés viszonya alapján

 53. Egynyelvű szótárak

 54. A magyar nyelvrokonság bizonyítékai, a nyelvrokonítás módszerei

 55. Az alakzatok fajtái

 56. A társalgási stílusréteg

 57. Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet és a mai magyar nyelvészet vitás kérdései

Érettségi tételek és feladatai:

 1. A nyelv, mint jelrendszer (3.oldal)
 2. A nyelv diakrón és szinkron változásainak vizsgálata példákkal (4.oldal)
 3. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói,ezek összefüggése a kifejezésmóddal (6.oldal)
 4. A kommunikáció nem nyelvi (vizuális) kifejezőeszközei (7.oldal)
 5. A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése (8.oldal)
 6. A nyelvtörténet forrásai: a nyelvemlékek: Halotti beszéd és könyörgés, Ómagyar Mária-siralom (9.oldal)
 7. A legfőbb nyelvváltozatok: a nyelvi sztenderd, a köznyelv,a regionális köznyelv, a nyelvjárások és csoportnyelvek (szaknyelv,rétegnyelv, ifjúsági nyelv, szleng) (11.oldal)
 8. A tömegkommunikációs szövegek műfaji sajátosságai (12.oldal)
 9. A magán-és mássalhangzók rendszere,a mássalhangzó-törvények és helyesírásuk (13.oldal)
 10. A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal (14.oldal)
 11. A mondatok szerkezete (15.oldal)
 12. A szóelemek (morfémák) szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában (17.oldal)
 13. A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek értelmes,kifejező alkalmazása (19.oldal)
 14. A szövegösszetartó (kohéziós) eszközök: jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemek (20.oldal)
 15. Magán-és nyilvános kommunikáció.A hivatalos iratok: kérvény, önéletrajz, pályázat, hivatalos levél,meghatalmazás (22.oldal)
 16. A szónoki beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig (23.oldal)
 17. Az élőbeszéd fajtái. A vita, a kulturált vitatkozás kritériumai (24.oldal)
 18. Az összefoglalás funkciója és típusai (pl.: a vázlat, tartalmi kivonat, tömörítés) (27.oldal)
 19. A nyelvi jelek csoportjai, a hangalak és a jelentés viszonya alapján (28.oldal)
 20. Az állandósult szókapcsolatok stílusértéke: szólás, szóláshasonlat,közmondás, szállóige, közhelyek, nyelvi panelek (29.oldal)
Impresszum
Adatvédelmi szabályzat