Nemzetközi gazdaságtan


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/1OrTCDABOJhRKxv61Q-PTTGAdy62qq83R?usp=sharing


A tantárgy kódja: 4VG32NAK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi gazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): International Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 4+0
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Vigvári Gábor

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy megismerteti a hallgatókat mindazokkal a gazdasági gyakorlatban és tudományos elemzésekben is alkalmazott legfontosabb fogalmakkal, elméleti tételekkel és számítási módszerekkel, kvantitatív mutatókkal, amelyeket a nemzetközi gazdaságtan különböző elméleti irányzatai alkottak a világgazdaság viszonyai és folyamatai, a nemzetközi kereskedelem, munkamegosztás, szakosodás, a tőke- és munkaerő-áramlás, a nemzetközi pénzügyek, monetáris rendszerek és devizaárfolyamok, a nemzetközi gazdaság egyensúly-mechanizmusai, illetve az országok külgazdasági egyensúlytalansága és a fizetési mérleg kiigazításának módozatai stb. vonatkozásában. A tárgy átfogja a nemzetközi gazdaságtan hagyományos, a nyugati egyetemeken és azok tankönyveiben meghonosodott tematikáját, így a nemzetközi kereskedelem "tiszta elméletét" is, de azonfelül kitér a különböző elméleti tételeknek és módszereknek a mai világgazdasági valóság és gyakorlat szemszögéből való értékelésére is.


Évközi tanulmányi követelmények: nincs, de évközi kis dolgozatokkal pluszpont szerezhető


Vizsgakövetelmény: vizsgajegy


Az értékelés módszere: vizsga, az előadáson lehetőség van plusz pontok szerzésére, melyeket 60%-nál jobb írásbeli vizsga után számítunk be a végső jegybe


Tananyag leírása: 1. hét: Bevezetés, tudnivalók, ismétlés, a nemzetközi gazdaság és a közgazdaságtan története
Bevezetés, a nemzetközi gazdaságtan tudománya. Mit tanultunk eddig közgazdaságtanból?
2. hét: Nemzetközi kereskedelem fogalma és szerepe
A nemzetközi kereskedelem alapvető fogalmai. Nyitott piacok: egy termék, két piac modell.
3. hét: A nemzetközi szakosodás alapelvei I.
A szakosodás klasszikus elmélete. Az alternatív költség fogalma.
4. hét: A nemzetközi szakosodás alapelveli II.
A növekvő alternatív költség fogalma. A Heckscher-Ohlin modell.
5. hét: A nemzetközi szakosodás alapelvei III.
A növekvő hozadék fogalma és jelentősége. Értéklánckereskedelem. Kritikai elméletek.
6. hét: A kereskedelempolitika alapelvei
Szabadkereskedelem versus protekcionizmus. Kereskedelempolitikai eszközök és hatásaik.
7. hét: A nemzetközi kereskedelem jelentősége makro szinten
A nemzetközi kereskedelem szerepe, hatásai. A nemzetközi kereskedelem főbb mutatószámai. Nyitottsági mutatók, cserearánymutatók, rugalmassági mutatók.
8. hét: Nemzetközi tényezőáramlás
A tőke és munkaerőáramlás okai, következményei, modelljei.
9. hét: A nemzetközi fizetési mérleg
A külkereskedelemi mérleg, a folyó fizetési mérleg, a pénzügyi és tőkemérleg fogalma.
10. hét: Pénzelmélet, valutaárfolyamok
A pénz fogalma, a valutaárfolyamok típusai..
11. hét: Egyensúlyi árfolyamelméletek
A vásárlóerő paritás, illetve a kamatparitás elmélete.
12. hét: Árfolyamrendszerek
Az árfolyampolitika kérdései. Valutatanács, rögzített és lebegő árfolyamrendszer. Külső egyensúly és árfolyampolitika
13. hét: Összefoglalás, ismétlés, kérdések
A tanultak összefoglalása. A félév során felmerült kérdések megválaszolása. Konzultációs lehetőség.


Órarendi beosztás: szerda, reggel 8


Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgató képes megérteni és alkalmazni a nemzetközi gazdaságtan modelljeit. A hallgató képes alapvető nemzetközi gazdasági mutatószámok kiszámítására és azok értelmezésére. A hallgató képes megérteni és elemezni a kis, nyitott gazdaságok gazdaságpolitikai kérdéseit.


Félévközi ellenőrzések: nincs


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: nincs


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat