Munkajog


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:


A tantárgy kódja: 4EE21NAV13B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Munkajog
A tantárgy neve (angolul): Labour Law
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: szabadon választható tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bán Dániel

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy megismerteti a hallgatókkal a munkajog tárgyát és a Munka Törvénykönyve, továbbá a Foglalkoztatási Törvény rendelkezéseit, ezen belül a munkaviszony, a munkaszerződés és a kollektív szerződés tartalmát, a munkavállaló és a munkáltató felelősségét, a munkaügyi viták jellemzőit, illetőleg a közalkalmazotti és köztisztviselői munkaviszony sajátosságát. Fontos a munkajogi alapfogalmak elsajátítása, a munkajogi szabályozás logikájának és rendszerének átlátása, a munkaviszonnyal összefüggő legfontosabb szabályok megismerése és készségszintű alkalmazása.


Évközi tanulmányi követelmények: negyedéves dolgozat


Vizsgakövetelmény: vizsgajegy


Az értékelés módszere: Írásbeli az előadások anyagából és az írásos tananyagból.


Tananyag leírása:


Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint


Kompetencia leírása:


Félévközi ellenőrzések:


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:


Szak neve: alkalmazott közgazdaságtan (BA), gazdaságelemzés (BSc), közszolgálati (BA)


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat