Mikroökonómia

A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:  https://drive.google.com/file/d/1qhMBvDGvhOkCvxUvIok9UasMEyUgTI3m/view?usp=sharing

A tantárgy kódja: 4MI25NAK02B 

A tantárgy megnevezése (magyarul): Mikroökonómia
A tantárgy neve (angolul): Microeconomics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Mikroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Trautmann László

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy betekintést adjon a közgazdasági és a mikroökonómia gondolkodás alapjaiba, bemutassa azokat a problémákat, amelyek a közgazdaságtan és a mikroökonómia alapkérdései körül felmerülnek.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A számonkérés két részből áll. Egyrészt minden hallgatónak a félév végén egy írásbeli, géptermi vizsgát kell tennie. A vizsga feleletválasztós kérdésekből áll, és maximum 100 pont szerezhető rajta. Másrészt, amelyik hallgató az írásbeli vizsgán elérte a négyes osztályzathoz szükséges minimum 71%-ot, az jelentkezhet a szemináriumvezető által meghatározott szóbeli vizsgára, ahol lehetősége van a jeles osztályzat megszerzésére. A szóbeli vizsgát a hallgató szemináriumvezetője tartja, a vizsgaalkalmakat minden szemináriumvezető önállóan szabályozza. Ha a hallgató nem kíván élni a szóbeli vizsga lehetőségével, akkor a félév végén az írásbeli alapján elért jegy kerül az indexébe.
A vizsgaidőszakban a tanszék 4 írásbeli vizsgaalkalmat hirdet, és bármelyikre bejelentkezhet a hallgató, a szemináriumvezető ehhez illeszkedő módon hirdeti meg a szóbeli vizsgaalkalmait. Ezen alkalmak keretében van mód az írásbeli vizsgák megtekintésére is. A vizsgaalkalmak darabszámára, a vizsgaidőpont kiválasztására, az esetleges utó- és javítóvizsgákra a TVSZ vonatkozik.

Ponthatárok:
0-50 elégtelen
51-60 elégséges
61-70 közepes
71-100 jó


Tananyag leírása: Az érintett témakörök heti bontásban (a fejezetszámozás a tankönyv 2010-es kiadását követi):
1. A piac (Varian, 1. fejezet)
2. A költségvetési korlát, A preferenciák (Varian, 2. és 3. fejezet)
3. A hasznosság (Varian, 4. fejezet)
4. A választás (Varian, 5. fejezet)
5. A kereslet, A piaci kereslet (Varian, 6. és 15. fejezet)
6. A technológia, A profitmaximalizálás (Varian, 18. és 19. fejezet)
7. Költségminimalizálás (Varian, 20. fejezet)
8. Költséggörbék (Varian, 21. fejezet)
9. Vállalati kínálat, Iparági kínálat (Varian, 22. és 23. fejezet)
10. A monopólium (Varian, 24. fejezet)
11. A monopolista viselkedés (Varian, 25. fejezet)
12. Oligopólium (Varian, 27. fejezet)
13. Külső gazdasági hatások (Varian, 32. fejezet)
14. Közjavak (Varian, 35. fejezet)


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat