Menedzsment kontroll (Controlling)


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/1Ay2jurPq4MZwWAoFcAPVVkqhZTxy32CU?usp=sharing


A tantárgy kódja: 2VE81NGK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Menedzsment kontroll (Controlling)
A tantárgy neve (angolul): Mangement Control (Controlling)
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félévben (TUF őszi félévben)
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék: Vezetés és Kontroll Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Tirnitz Tamás József

A tantárgy szakmai tartalma: "A menedzsmentkontroll az a folyamat, amelynek során a vezetők annak érdekében befolyásolják a szervezet tagjainak magatartását, hogy megvalósítsák a szervezet stratégiáját." Anthony-Govindarajan, 2009, 7.o.
A kurzus a kontroll vezetői funkció megvalósulásának vizsgálatát tűzi ki célul: elméleti ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat, modelleket és esettanulmányokat kínál a menedzsmentkontroll folyamatának és eszközeinek bemutatásához.
A tárgy kialakításánál fő szempontunk az volt, hogy a hallgatók
 megértsék és megtanulják alkalmazni, értő módon használni a menedzsmentkontroll témaköréhez tartozó alapvető fogalmakat, mind a későbbi egyetemi tanulmányaik során, mind a vállalati gyakorlatban;
 lássák, hogy egy körültekintően kiépített és működtetett menedzsmentkontroll-rendszer miképpen járulhat hozzá a szervezet céljainak, stratégiáinak megvalósulásához;
 képesek legyenek értelmezni és kezelni a menedzsmentkontroll-rendszer kiépítése és működtetése kapcsán felmerülő jellemző problémákat.


Évközi tanulmányi követelmények: A kötelező tananyag a következő elemekből áll össze:
 Robert A. Anthony - Vijay Govindarajan: Menedzsmentkontroll-rendszerek; Panem 2009 (AG)
 Horváth & Partners: Controlling - Út egy hatékony controllingrendszerhez; Complex, 2008 (HP);
 az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottak.
Az előadások diái és az esettanulmányok a Moodle rendszeren (moodle.uni-corvinus.hu) keresztül érhetők el és tölthetők le a Cusman azonosítóval és jelszóval történő bejelentkezés után. A tantárgyi útmutatót és a Moodle rendszer linkjét a Vezetéstudományi Intézet honlapján (https://mgmt.uni-corvinus.hu) a Tantárgyak menüpont alatt találják meg.
A kurzusvezetők a kötelező tananyagon kívül egyéb, fakultatív olvasmányokkal is szolgálnak a hallgatóságnak.


Vizsgakövetelmény: A hallgatók a félév végén írásbeli vizsgát tesznek. A dolgozat két részből áll: (A) 70 %-a a tankönyvhöz és az előadásdiákhoz kötődő ismereteket ölel fel; (B) 30 %-a a szemináriumokon elemzett mintaszervezetről szóló tudás.
A (B) részt csak azok a hallgatók írhatják meg, akik legalább hat szemináriumon részt vettek. Ezen feltétel hiányában a tárgy tehát legfeljebb 70%-os mértékben teljesíthető. Azon hallgatók, akiknek a teljesítménye a dolgozat (A) részében nem éri el az 50 %-ot, a (B) résznél a 33 %-ot (10 pontot), utóvizsgát kötelesek tenni. Az utóvizsga esetében a mindkét rész megírására jogosultak a teljes dolgozatból (A és B), a csupán az (A) rész megírására jogosultak az (A) részből tehetnek utóvizsgát. Ugyanez érvényes a javító vizsgákra is.
Külföldi részképzésben résztvevők (Erasmus, DSG, stb.) a B rész teljesítése alól felmentést kapnak, az általuk elért A rész eredményét felszorozzuk 100 pontra.


Az értékelés módszere: Az érdemjegyet meghatározó teljesítményértékek:
Teljesítmény % Érdemjegy
0-50 Elégtelen
51-62 Elégséges
63-74 Közepes
75-86 Jó
87-100 Jeles
Az előadások folyamatos látogatásával további 5 pont szerezhető (pozitív katalógus).


Tananyag leírása: Tantárgyi tematika:
Téma Tananyag
A menedzsmentkontroll-rendszerek sajátosságai AG 1., 2., 3.
Bevezetés; alapvető fogalmaink átbeszélése
Az AVEX Kft. - a mintaszervezet megismerése
A menedzsmentkontroll környezete és szervezeti kerete AG 1., 2., 3.
Bevezetés; alapvető fogalmaink átbeszélése
Az AVEX Kft. - a mintaszervezet megismerése
Stratégiai tervezés és kontroll AG 8.
A stratégiai célok és a szervezet összefüggései az AVEX Kft-nél.
Felelősségi egységek: árbevétel- és költségközpontok AG 4.
A stratégiai célok és a szervezet összefüggései az AVEX Kft-nél.
Felelősségi egységek: eredményközpontok AG 5.
Felelősségi egységek az AVEX Kft-nél
Üzleti tervezés
Felelősségi egységek az AVEX Kft-nél
Operatív kerettervezés és projekttervezés AG 9.
Projekttervezés (üzleti tervezés) az AVEX Kft-nél
Költségszámítás a menedzsmentkontroll szolgálatában HP 4.
Projekttervezés (üzleti tervezés) az AVEX Kft-nél
Költségszámítási és -menedzsment rendszerek HP 4.
Operatív kerettervezés az AVEX Kft-nél
Teljesítménymérés I. AG 11.
Operatív kerettervezés az AVEX Kft-nél
Teljesítménymérés II. HP 8.
Fedezetszámítás az AVEX Kft-nél
IT és menedzsmentkontroll
Fedezetszámítás az AVEX Kft-nél
A menedzsmentkontroll szervezeti összefüggései HP 9
Beszámolás és szervezeti dilemmák az AVEX Kft-nél
Összefoglalás, félévzárás
Beszámolás és szervezeti dilemmák az AVEX Kft-nél


Órarendi beosztás: Lásd neptunban a csoportbeosztást (terem, időpont, oktató, csoportkód)!


Kompetencia leírása:


Félévközi ellenőrzések: A tárgyból félévközi ellenőrzés nincsen.


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:


Szak neve: Ez a tárgy a BA gazdasági informatikus hallgatók számára meghirdetett tárgy a tavaszi szemeszterekben. E tárgyat nem teljesítő hallgatók az őszi félévben tárgyújrafelvétel keretében ugyanezt a tárgyat fel tudják venni. Vizsgakurzust e tárgyból nem szervezünk, előre hozott vizsgát nem tartunk!


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat