Marketingkutatás


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 


A tantárgy kódja: 2MF44NCK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketingkutatás
A tantárgy neve (angolul): Marketing Research
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Neulinger Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma:
A tárgy oktatásának célja - a Marketing tárgy keretében elsajátított marketing ismeretekre építve - megismertetni a folyamatos és jó piaci munkához szükséges és nélkülözhetetlen kutatás-módszertani tudnivalókat. A tárgy oktatásakor fontos szempontnak tartjuk, hogy a jövőben az üzleti élet különböző területein elhelyezkedő valamennyi hallgató számára lehetővé tegyük a szükséges piackutatási alapismeretek elsajátítását. A tantárgy keretében sor kerül a marketingkutatás és piackutatás főbb típusainak meghatározására. Tárgyaljuk a piaci információk jellegét, típusait, valamint az információk csoportosítását a kommunikáció módja szerint: a primer és a szekunder piackutatást.


Évközi tanulmányi követelmények:
A félév során egy esettanulmányt kell csoportosan megoldani és prezentálni az utolsó két szeminárium egyikén. Emellett az órai félévközi munka is értékelésre kerül a szemináriumon kiadott feladatok megoldása alapján.


Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy


Az értékelés módszere: A félév gyakorlati jeggyel zárul, amely a géptermi teszt, a félévvégi dolgozat, a szemináriumi órai munka és a csoportos házi feladat pontszáma alapján alakul ki. A jegy egyik összetevője sem hagyható ki, illetve utóvizsgán csak a félévvégi dolgozat pótolható. Aki nem vesz részt a csoportos dolgozat prezentációján és nem prezentál, nem kaphat a prezentációért pontot. A félévvégi dolgozat megírása kötelező, annak pontszáma nélkül osztályzat nem szerezhető.
Az aktív előadás részvétel alapján megajánlott pontszám adható a zárthelyi dolgozat terhére. Aki az előadáson mutatott aktív részvételért megajánlott pontszámot kap, annak is teljesítenie kell a csoportos dolgozat és prezentáció követelményeit, illetve meg kell írnia a géptermi tesztet. Az aktív előadás részvételért aktivitás pontok kaphatóak, amelyeket minden esetben az előadás végén, az előadónál regisztráltatni kell, azt utólag leadni nem lehet! Az így gyűjtött aktivitás pontszámok a szemeszter végén összesítésre kerülnek és a legtöbb aktivitás pontszámmal rendelkező hallgatók a zárthelyi dolgozat pontszámának keretére megajánlott pontszámot kapnak.
Aki a géptermi teszten az 50%-ot nem éri el az a zárthelyi dolgozatot nem írhatja meg és elégtelen osztályzatot kap. A szemeszter végén írt sikertelen géptermi teszt egy alkalommal ismételhető, a szemeszter utolsó hetének hétfőjén (azaz a zárthelyi dolgozat megírása előtt). Ezt követően ismétlési lehetőség csak a vizsgaidőszakban áll rendelkezése, figyelembevéve, hogy összesen két UV alkalom áll a hallgatók rendelkezésére (lásd TVSZ).
Javítóvizsga csak a zh ismételt megírásával lehetséges, a sikeres géptermi teszt nem ismételhető.
Pontszámok:
1. Csoportos házi feladat + prezentáció: 5 + 25 + 10 = 40 pont
2. Géptermi test: 25 pont
3. Órai munka a szemináriumon: 5 pont
4. Félévvégi dolgozat: 30 pont
Összesen: 100 pont
Félévvégi értékelés a Marketing és Média Intézet egységes pontrendszere alapján
elégtelen: 0 - 60 pont
elégséges: 61 - 70 pont
közepes: 71 - 80 pont
jó: 81 - 90 pont
jeles: 91 -100 pont


Tananyag leírása: Témakörök:
1. A marketingkutatás fogalma, a piackutatás jelentősége és iparági helyzete. A kutatási terv kialakítása.
2. Szekunder kutatás
3. A kvalitatív megközelítés, a kvalitatív kutatás alkalmazási lehetőségei
4. A kvalitatív kutatás: fókuszcsoport és mélyinterjú
5. A megfigyelés és a kísérlet
6. A kvantitatív kutatási módszerek
7. Mérés és skálázás
8. Kérdőívszerkesztés
9. A mintavételi eljárások
10. Az adatgyűjtés és az adatfeldolgozás
11. Bevezetés a kvantitatív adatfeldolgozásba
12. Innováció és piackutatás
13. Esettanulmány - egy konkrét kutatási probléma végigkövetése
14. Félévvégi írásbeli dolgozat


Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint.
Előadás: kedd, 8:00-9:30
Szemináriumok: kedd, szerda és csütörtök napokon 4 szemináriumi csoportban


Kompetencia leírása: Kutatás módszertani tudás fejlesztése, elemzési készség fejlesztése, kooperációs készség erősítése.


Félévközi ellenőrzések: Csoportos dolgozat elkészítése, szemináriumi feladatok


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Szemináriumi egyéni feladatok


Szak neve: Kereskedelem és marketing (BA)


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat