Magyar külgazdasági kapcsolatok

A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:

https://drive.google.com/file/d/10nximPRO5mB0lqWVqZxwbki6kNXMnWuB/view?usp=sharing

A tantárgy kódja: 2SZ74NCK14B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Magyar külgazdasági kapcsolatok
A tantárgy neve (angolul): Hungary's Foreign Economic Relations
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Nemzetközi Gazdálkodási Kutatóközpont Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Mészáros Ádám

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja hazánk külgazdasági kapcsolatrendszerének átfogó elemzése, mely részben
leíró, részben normatív megközelítésre építve mutatja be e kapcsolatok makro-, illetve
mikroszintjét, illetve azok történetét, elsősorban a rendszerváltásra, és az azt követő időszakra
koncentrálva. Építve a nemzetközi környezettel, illetve a közgazdasági összefüggésekkel
foglalkozó tárgyakra, elemezzük egy kis és nyitott európai ország lehetőségeit, különös
tekintettel a nemzetközi kereskedelemre és a működőtőke-áramlásra. Nem szabad elfelejteni
azonban a vállalatok szerepét sem, hiszen a magyar nagy-, illetve kis-és középvállalatok nem
csupán érintettjei a gazdaságpolitikai döntéseknek, hanem sok esetben alakítói is a
versenyképességnek és a világgazdasági pozíciónak.

Évközi tanulmányi követelmények: A tárgy oktatása alapvetően az előadásokra épül, azonban a lehetőségekhez képest törekedni fogunk az interaktív foglalkozásokra. Az előadások nem a kötelező irodalmak tartalmát foglalják össze, így az irodalmak alapos tanulmányozása nem pótolja az előadásokon való részvételt - javasoljuk éppen ezért, hogy az előadásokon mindenképpen vegyenek részt.

Vizsgakövetelmény: A félév írásbeli vizsgával zár. A vizsga két részből áll. Az első rész konkrét tények, röviden
leírható összefüggések, fogalmak, napi aktualitások ismeretét méri fel. Ennek a résznek
szerepe, hogy egyrészt felmérje a tényszerű tudást, másrészt ösztönözze Önöket a tények
megtanulására. Igaz, hogy a tárgy lényege és célja az összefüggések megértése, a
világgazdasági szemlélet formálása, a tények, bizonyos adatok, események és alapvető
összefüggések ismerete nélkül tudásuk és kialakult véleményük, szemléletük kétes alapokra
épülő, torz kép. A pontszám négyötöde ilyen kérdésekből tevődik össze.
A vizsga második része a magyar külgazdasági kapcsolatok mélyebb megértését, az elvárt
szemléletmód, illetve megalapozott egyéni vélemény kialakulását méri és értékeli. A
kérdés(ek), és a kérdés(ek)re adandó válasz komplex, összetett a helyes válasz csak a teljes
összefüggésrendszer ismeretében, mélyebb ismeretek, a probléma alapos átgondolása alapján
adható. Az elvárt válasz itt szintén rövid, ugyanakkor nem lehet felületes.

Az értékelés módszere: Írásbeli kollokvium


Tananyag leírása:


Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint csütörtök 17:20


Kompetencia leírása: A tantárgy sikeres teljesítése esetén Ön képes lesz:
• felvázolni egy kis és nyitott európai ország (Magyarország) gazdasági környezetét és
gazdaságpolitikai lehetőségeit
• definiálni Európa, illetve Magyarország versenyképességének tényezőit, meghatározni ezeket mind makrogazdasági, mind ágazati szempontból
• elemezni a hazánk külkereskedelmét, a külföldi tőke szerepét
• meghatározni a magyar nagyvállalatok, illetve KKV-k lehetőségeit a megváltozott
nemzetközi környezetben

Félévközi ellenőrzések: -


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -


Szak neve: Nemzetközi gazdálkodás (BA)


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat