Külkereskedelmi technikák


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/1qaZy4_W6QthTyR9ovZ1478s5spmNccg8?usp=sharing


A tantárgy kódja: 2MF44NDK08B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Külkereskedelmi technikák
A tantárgy neve (angolul): International Trade Techniques
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Nemzetközi Gazdálkodási Kutatóközpont Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Constantinovits Milán György

A tantárgy szakmai tartalma:


Évközi tanulmányi követelmények: Az aláírás feltétele:
a, szemináriumi részvétel ( max. 3 hiányzás )
b, elfogadott és prezentált egyéni és csoportos esettanulmány


Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy


Az értékelés módszere: 50 % ZH ( a szorgalmi időszak végén )
30 % csoportos esettanulmány beadása 2010. október 22-ig és prezentálása a félév során a szemináriumvezetővel egyeztetett témában és időpontban .
20% szemináriumi egyéni munka ( kiselőadás tartása a szemináriumvezetővel egyeztetve)


Tananyag leírása: Ismeretkörök :
1. A nemzetközi kereskedelem intézményi környezete, az államközi szerződések /a kettős adózást kizáró egyezmények, a beruházás-védelmi megállapodások/, a külgazdaság állami szabályozása/, reguláció - dereguláció/.
2. Kereskedőtípusok, értékesítési csatornák a nemzetközi kereskedelemben, a külkereskedelem direkt és indirekt szervezése a jelenlegi gyakorlatban.
3. A külkereskedelmi szerződés előkészítése és megkötése a Bécsi Egyezmény alapján. Kalkuláció és ajánlati tevékenység.
4. Tárgyalás külföldi partnerekkel, stratégia és taktika az eltérő kulturális környezet figyelembevételével.
5. A külkereskedelmi adásvételi szerződés tartalma, szerződéses feltételek.
6. Okmányok és értékpapírok / rekta és ipso iure - banki és nem banki értékpapírok/.
7. Fuvarozási ágak alkalmazása a külpiaci forgalomban, nemzetközi szállítmányozás, nemzetközi logisztika.
8. Szokások és szokványok. Az Incoterms 2000 és Incoterms 2010. Paritások és paritásválasztás szempontjai főbb külkereskedelmi ügylettípusok szerint.
9. Kockázattípusok, kockázatmenedzsment elvek és módszerek / nemzetközi biztosítások, nemzetközi szállítmánybiztosítás. /
10. Fizetési módozatok a nemzetközi kereskedelemben, fizetési eszközök és módok összefüggése. Az okmányos meghitelezés és az okmányos beszedvény szokványa és alkalmazása, különleges típusai.
11. Bankkezességek, bankgaranciák és egyéb bankári biztosítékok értelmezése és használata a nemzetközi kereskedelemben. Választás a fizetési módozatok közül. Céghitelnyújtás, finanszírozási - refinanszírozási módok / faktorálás, forfaitolás/.
12. A különleges külkereskedelmi ügyletek /barter, offset, reexport, tranzit, switch/ sajátosságai.
13. A külkereskedelmi ügyletek realizálása, a reklamációk rendezésének módjai.
14. A koncentrált piacok szerepe és szokványai a nemzetközi kereskedelemben. Az árutőzsdei prompt és termin ügyletek fajtái és feltételei.
15. A nemzetközi versenytárgyalás /tender/ fajtái, szabályai (univerzális és regionális).


Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint


Kompetencia leírása:


Félévközi ellenőrzések:


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:


Szak neve: Kereskedelem és marketing (BA)/ Nemzetközi marketing szakirány
Nemzetközi gazdálkodás (BA)


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat