Környezetgazdaságtan


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/1Tqlk7i5GQym4TxVJdLliHQ3zMIV7zZI4?usp=sharing


A tantárgy kódja: 2KG23NBK02B 

A tantárgy megnevezése (magyarul): Környezetgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Environmental Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1/1
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna

A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatóknak olyan alapismeretek nyújtása, amelyek segítségével képesek megérteni a környezetgazdaságtani folyamatok lényegét és azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit.


Évközi tanulmányi követelmények: Szorgalmi feladatok megoldása (önkéntes), összesen 8 pontért


Vizsgakövetelmény: Félév végi zárthelyi dolgozat (50 pont), amelyhez a félév során megszerzett, maximum 8 szorgalmi pont hozzáadódik (a szorgalmi feladatok megoldása nem kötelező).


Az értékelés módszere: Évközi pontok:
Összesen 8 pont szerezhető a félév során az általában 2 pontot érő részfeladatok teljesítésével.
Osztályzatok:
0-25 elégtelen
26-30 elégséges
31-35 közepes
36-40 jó
41-58 jeles


Tananyag leírása:
A tantárgy a környezet védelmének közgazdasági megközelítését tárgyalja, amelynek során főként elméleti kérdésekkel foglalkozunk, de kitérünk a környezetvédelem gyakorlati megvalósításával összefüggő problémákra is. A tárgy négy fő területet ölel fel, melyek a következők: a fenntarthatóság értelmezése, a fenntartható fejlődés mélyebb összefüggései; a környezeti elemek legfőbb jellemzői; a termelés/környezetszennyezés társadalmilag optimális szintje és annak elméleti elérési lehetőségei; a természeti erőforrások gazdaságtana (a nem piaci javak pénzbeli értékelése, a megújuló és kimerülő erőforrások optimális használata). Az elméleti megközelítéseket a szemináriumokon számítási feladatok megoldásával visszük közelebb a környezet védelmének gyakorlatához.


Órarendi beosztás: 2017. ősz
1. ea. A fenntartható fejlődés fogalma, környezetgazdaságtani értelmezése
1. szem. Az externália fogalma, optimális nagysága
2. ea. A fenntarthatóság mérése
2. szem. Az externáliák internalizálása: a Pigou-i adó
3. ea. A levegő, mint környezeti elem problémái (globális szennyezők)
3. szem. Az externáliák internalizálása: Coase elmélete
4.ea. A levegő, mint környezeti elem problémái (helyi/regionális szennyezők). A víz, mint környezeti elem környezetgazdasági megközelítése.
4. szem. Az externáliák internalizálása: a norma lehetősége; az adó és norma hatékonysága
5. ea. A víz témájának folytatása. A megújuló erőforrások optimális használata.
5. szem. A szennyezéselhárítás optimális megoldása, MAC görbe, két vállalat szennyezéselhárításának optimalizálása. A forgalmazható szennyezési jogok elmélete.
Hulladékgazdálkodás
6. ea. A kimerülő erőforrások optimális használata.
6. szem. A kimerülő és megújuló erőforrások optimális használatára vonatkozó feladatok.
7. ea. A környezeti javak közgazdasági értékelése


Kompetencia leírása:
A hallgató érti az ökológiai és a környezetgazdaságtani folyamatok lényegét, a környezetszabályozási módszereket képes alkalmazni.


Félévközi ellenőrzések:
Nincs


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Több alkalommal 1-2 pontos feladatok megoldása (eredmények benyújtása a moodle-on keresztül) szorgalmi feladatként, plusz pontokért.


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat