Intézményi közgazdaságtan


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/1FPEskPm98kjZRK2szy1VlhzDrNVYqBaS?usp=sharing


A tantárgy kódja: 4OG33NAV13B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Intézményi közgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Institutional Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi / tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelezően választható szaktárgy / választható
Tantárgyfelelős tanszék: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Hámori Balázs

A tantárgy szakmai tartalma: Az új intézményi közgazdaságtani, a politikai gazdaságtani, a fejlődéselméleti, valamint a viselkedésgazdaságtani elemzés szemléletének és eszközeinek a beemelése a hallgatók közgazdasági gondolkodásának a homlokterébe. A kurzus során rámutatunk az említett gondolkodási iskolák relevanciájára és a tudományos megismerés, valamint a szakmai problémamegoldás szempontjából vett hasznosságára. A kurzus keretében foglalkozunk a piac intézményi elemzésével, az állam közgazdasági elméletével, az állami iparpolitika és a jóléti állam intézményi közgazdaságtani megközelítéseivel, a külgazdasági nyitás politikai gazdaságtanával, az evolúciós közgazdaságtan kérdésfeltevéseivel, a posztszocialista átalakulás intézményi vizsgálatával, valamint az aktorok viselkedési szabályosságaival a gazdasági folyamatok és döntések során. Igyekszünk rávilágítani arra, hogy a kurzus során tanultak miként segítik elő a különféle gazdasági aktorok gazdasági - pl. befektetési -, döntéseinek, magatartásának a megismerését és megértését.


Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak, valamint (az előadó tanárral előzetesen egyeztetve) prezentálnak a megadott irodalom alapján a foglakozásokon. Az előadó tanár dönthet házi dolgozat (esszé) kiadásáról is.


Vizsgakövetelmény: vizsgajegy


Az értékelés módszere: A dolgozatok 40 pont + 40 pontot érnek, és ehhez jön 10 pont (bonus) a kiselőadásokért (esetleg a kurzus során, a tanárokkal egyeztetve vállalt és végzett, egyéb szakmai munkáért, pl. házidolgozat - esszé - írása).
Az így elérhető maximum: 80 pont
Az érdemjegyek a következők szerint alakulnak: )
71-80 jeles
61-70 jó
51-60 közepes
41-50 elégséges
- 41 elégtelen


Tananyag leírása:


Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint


Kompetencia leírása:


Félévközi ellenőrzések:


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:


Szak neve: alkalmazott közgazdaságtan (BA)


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat