A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Yo53W4_4mO4zknD58RL0rzGpKQ7kq5LD?usp=sharing 

A tantárgy kódja: 2VE81NBK06M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Információs erőforrás menedzsment
A tantárgy neve (angolul): Information Resources Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: félévente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Vezetés és Kontroll Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Drótos György

A tantárgy szakmai tartalma: FIGYELEM! MINDEN ALÁBBI INFORMÁCIÓ A 2017/18/2 FÉLÉV ÁLLAPOTÁT TÜKRÖZI!
Az információ a munkaerő mellett a modern szervezetek kulcserőforrását képezi. Az információval való gazdálkodás meghatározó eszközei az egyre fejlettebb technológiára épülő számítógépes információrendszerek.
A tantárgy Gareth Morgan szervezetkutató népszerű könyvének (Images of Organization) módszertanát követve és az információtechnológia (IT) különböző képességeire alapozva az információrendszerek nyolc jellemző szervezeti képét (perspektíváját) rajzolja fel. Meggyőződésünk, hogy a bemutatandó - illetve a jövőbeli IT eszközök új tulajdonságaira építő, esetleges további - perspektívák nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezetek vezetői és beosztott munkatársai az információrendszerek tényleges jelentőségét és szerepét kellően komplex módon tudják értelmezni.
Az információrendszer perspektívák sajátos "szemüvegek", amelyeken keresztül az információrendszerek más és más oldalait látjuk, így hatékonyan használhatók bármilyen informatikai vonatkozású helyzetelemzéshez. Másrészt az egyes perspektívák lehetséges továbbfejlesztési pályákat is kijelölnek, így az információrendszerek bevezetésével, átalakításával, jövőbeli működtetésével kapcsolatos vezetői döntéseket alapozhatnak meg.


Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlatokon a hallgatók órai aktivitását értékeljük. A pontok szerzésének szükséges, de nem elégséges feltétele a gyakorlatokon való részvétel. Mindenekelőtt elvárjuk a tematikában szereplő esettanulmányok előzetes tanulmányozását. Az aktivitás alatt azonban ezen túlmenően az órai vitákban való részvételt, az órát előrevivő gondolatok (kérdések, hozzászólások) megosztását, a technológiai témamegbeszélések előremozdítását értjük. Két hiányzás felett csökken az aktivitással elérhető maximális pontszám.


Vizsgakövetelmény: A tananyag elsajátítását két évközi dolgozat méri, melyek 7, illetve 8 darab rövid, 2 pontos kérdésből állnak. A dolgozatok rendre az első, illetve a második negyedév anyagát ölelik fel. Az írott tananyag mellett az előadáson elhangzottakra is külön hangsúlyt fektetnek a kérdések! Az évközi dolgozatokat a tematikában megjelölt foglalkozások keretében írjuk, máskor nem pótolhatók. Elégtelen a gyakorlati (félévközi) jegy, ha a két dolgozat együttesen nem ér el 12,5 pontot.


Az értékelés módszere: I. Két évközi zárthelyi dolgozat (összesen 30 pont) 60%
II. A gyakorlatokon való aktivitás (10 pont) 20%
III. Technológiai témamegbeszélés (10 pont) 20%
IV. Előadáson való részvétel (max. +2,5 pont)
A fentiek alapján összesen 50 pont érhető el a félév során, melyekből az alábbi ponthatárok alakítják ki az érdemjegyet. A tantárgy gyakorlati (félévközi) jegyes, tehát minden hallgatónk érdemjegyet szerez a szorgalmi időszak végéig. Ez a jegy a vizsgaidőszakban 1 alkalommal javítható, zárthelyi dolgozattal. A számonkérési rendszer II-IV. része a vizsgaidőszakban nem pótolható vagy javítható: az évközben megszerzett szemináriumi és előadás pontokhoz adjuk hozzá a 30 pontos ismétlővizsgán (minimumkritérium: 12,5 pont) elért eredményt. Kivétel: a zárthelyin elért pontszám 7/6-dal szorzott összpontszáma alapján közvetlenül (évközi pontok nélkül) számítjuk az érdemjegyet, ha ez utóbbi a hallgató számára kedvezőbb.


Tananyag leírása: Az információrendszerek mint automaták
Az információrendszerek mint a vezetői döntéstámogatás eszközei
Az információrendszerek mint stratégiai fegyverek
Az információrendszerek mint üzleti folyamatok katalizátorai
Az információrendszerek mint szervezeti memóriák
Az információrendszerek mint a szervezeti hatalom forrásai
Az információrendszerek mint elektronikus panoptikonok
Az információrendszerek mint önálló organizmusok


Órarendi beosztás: A félév menetét alapvetően a nyolc információrendszer perspektíva határozza meg. A tantárgyból hetente két foglalkozást tartunk. Az előadás a tananyag gerincét jelentő témák interaktív megtárgyalásának ad teret, ahol az előadó gyakorlati példákkal és újabb tendenciák kiemelésével egészíti ki a tananyagot. Egyes kiemelt technológiákat és menedzsmenttémákat külön előadások és vendégelőadások keretében dolgozunk fel. A gyakorlatok közvetlenül építenek az előadásokon megvitatott témakörökre, például esettanulmányok feldolgozása során. Más gyakorlatokon ún. technológiai témamegbeszélést (TT) tartunk. Ebben az esetben egy-egy hallgatói csoport kezdeményez beszélgetést kurrens technológiák üzleti hatásáról. A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Négy alkalmat meghaladó hiányzás esetén csak méltányossági esetekben (pótfeladat elvégzésével) teljesíthető a tantárgy, hét alkalmat meghaladó hiányzás esetén félév végi aláírás nem adható (TVSZ 25§ [5]).


Kompetencia leírása: • Az információrendszerek komplex szociotechnikai rendszerként való értelmezésének és vizsgálatának képessége.
• A tanult perspektívák fő jellemzőinek elsajátítása, illetve azok elemzési és fejlesztési eszközként való magabiztos használatára való alkalmasság.
• A perspektívákhoz kapcsolódó, a gazdálkodó szervezetek gyakorlatában általánosan elterjedt vagy jelenleg terjedő informatikai alkalmazások típusainak átfogó ismerete.
• Különböző IT fejlesztési és IT üzemeltetési megoldások átfogó ismerete.
• Jövőbeli technológiák üzleti hasznosításával kapcsolatos fogékonyság és elemzőkészség.
• Problémafelismerő és -megoldó, prezentációs és kommunikációs (csapatmunka) készségek fejlődése.


Félévközi ellenőrzések: Folyamatos számonkérés: lásd fent


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A szemináriumok egy részén (lásd a tematikát) ún. technológiai témamegbeszéléseket (Technology Talk, TT) tartunk, amelyek 15 és 20 perc közötti hosszúságú prezentációból és egy ezt követő, hasonló terjedelmű beszélgetésből, vitából állnak. Az első gyakorlaton 3 fős csoportokat hozunk létre, melyek a következő oldalon szereplő listából kapnak egy-egy "TT" témát. Ezt a csoport közösen dolgozza fel és prezentációt készít belőle. A prezentáció az innovatív technológia tömör és - üzleti vezetők számára - közérthető ismertetése után annak üzleti hatására, szervezeti alkalmazására összpontosít, példákat, "legjobb gyakorlatokat" is bemutatva, költség-haszon elemzésre is törekedve. A tartalmi és formai követelményeket külön útmutató részletezi. Kötelezően feltöltendő a Moodle rendszerbe a prezentáció első (piszkozat) változata: a prezentációt megelőző 2. hét hétfőjén 20:00-ig. A végső változatot a prezentáció hetén kedden 20:00-ig kell feltölteni. Ezt az adott foglalkozáson a 3 fős csoport bemutatja, majd a tejes szemináriumi csoporttal együtt - a prezentáló csapat moderálása mellett - továbbgondoljuk. Az értékelésben a prezentáció szakmai tartalma és az előadás (ill. a moderálás) meggyőző ereje egyaránt szerepet játszik, a csoport 0-10 skálán kap pontszámot (a tagok között nem téve különbséget).


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat