Gazdaságtörténet


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/1J7Lv5jYi9mqRyLjP41ykPeKZLsZuCEJi?usp=sharing


A tantárgy kódja: 7GT02NDV04B 

A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdaságtörténet 

A tantárgy neve (angolul): Economic History
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Pogány Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: Az előadások bemutatják a magyar gazdaság történetének fő korszakait a 18. századtól a 20. század végéig, a középpontba azokat a lényeges folyamatokat helyezve, amelyek napjainkat is meghatározóan befolyásolják; a modern gazdaság kialakulását, a fontosabb népesedési folyamatokat, a mezőgazdaság átalakulását, az iparosodást, a bankrendszer és a korszerű infrastruktúra kiépítését Magyarországon. Az előadások elemzik az I. és II. világháború következményeit, a két világháború közötti korszak legfontosabb gazdasági sajátosságait, a nagy gazdasági válság történetét, valamint a második világháború utáni Magyarország szovjetizálását, a tervutasításos gazdasági rendszer kiépítését, működését, a Kádár-korszak gazdasági folyamatait és válságát. Az előadások Magyarország gazdaságát a legújabb szakirodalom alapján, nemzetközi összehasonlításában vizsgálják.


Évközi tanulmányi követelmények: -


Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga, vagy egy 15 oldalas, hivatkozásokat tartalmazó esszé megírása. Kedvezményes tanrendű hallgatók (Erasmus) esszé megírásával teljesíthetik a tárgyat.


Az értékelés módszere: A félév végén írásbeli vizsga, amely teszt- (40 pont) és esszékérdésekből (40 pont) áll.
A vizsgajegyet a következő módon határozzuk meg:
71 - 80 jeles (5)
61 - 70 jó (4)
51 - 60 közepes (3)
41 - 50 elégséges (2)
0 − 40 elégtelen (1)
Az írásbeli vizsga kiváltható egy 15 oldalas esszé megírásával, amelynek témáját előzetesen az oktatóval egyeztetni kell.


Tananyag leírása: 1. Népesedés a 18-20. században
2. A mezőgazdaság átalakulása és az ipar a 18-19. században
3. Közlekedés és kereskedelem 18-19. században
4. Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchia gazdasági közösségében
5. Iparosodás és vállalkozók és a dualizmus idején
6. A bankrendszer kialakulása
7. Az első világháború gazdasága, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés
8. Infláció és pénzügyi stabilizáció az I. világháború után
9. Eladósodás és gazdasági válság, 1924-1933
10. A II. világháború gazdasága. Békeszerződés és jóvátétel, infláció és pénzügyi stabilizáció a II. világháború után
11. Az államosítások. Tervgazdaság és erőltetett iparosítás az ötvenes években
12. A Kádár-korszak gazdasága. Reformkísérletek a tervgazdaságban
13. KGST és világpiac, Magyarország külkereskedelmi kapcsolatai a II. világháború után. Eladósodás és gazdasági válság a hetvenes és nyolcvanas években


Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.


Kompetencia leírása: Az előadások röviden bemutatják a gazdaságtörténet fontosabb irányzatait. A hallgatók megismerkednek a 18-20. századi magyar gazdaságtörténet legfontosabb összefüggéseivel, a nemzetközi és a hazai gazdasági folyamatok szoros kapcsolatával, valamint azzal hogy a múlt gazdasági folyamatai és döntései hogyan határozzák meg a jelen lehetőségeit.
A hallgatók írásbeli készségeinek fejlesztése esszé megírása révén.


Félévközi ellenőrzések: -


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat