GazdaságpszichológiaA segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 


A tantárgy kódja: 7FI01NDV05B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdaságpszichológia
A tantárgy neve (angolul): Economic Psychology
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bodnár Éva

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerik azokat alapvető pszichológiai jelenségeket (a kognitív feldolgozás, a motivációk, a személyiséglélektan, a szociálpszichológia területéről), amelyek a tradícionális közgazdaságtani elméletek törvényszerűségeit, modelljeit árnyaltabbá teszik, vagy vitatják.. Elsősorban individuális fókuszból, integrációs céllal, gyakorlati példák segítségével mutatjuk be azokat az elméleteket, amelyek a gazdaságpszichológia mainstream irányzatához tartoznak. Középpontban állnak azok a tudományosan megalapozott megjósolható gazdasági viselkedési kimenetek, amelyek nem állnak összhangban a matematikai, logikai, hasznossági modellekkel. Az ellentmondások feloldási lehetőségei közös gondolkodásra sarkallja a hallgatókat, ezáltal interaktívvá válik az előadás.
A fogyasztói ethoszhoz kapcsolódó tömegjelenségek pszichológiai csapdáiból kiindulva eljutunk a boldogság gazdaságtan legújabb eredményeinek bemutatásáig. A humán tőke speciális területe a pszichológiai tőke, amely a gazdasági produktivitást és a szubjektív jóllétet egyszerre erősítő személyiség jellemzőket foglal magában.
A döntéshozatal szisztematikus torzításait foglaljuk össze a heurisztikus gondolkodás típusainak bemutatásával, a kilátáselmélettel, az érzelmek és az intuíció erejének áttekintésével.
A versengés-kooperáció, altruizmus gazdaságpszichológiai megközelítéséhez a játékelméleti megközelítésből indulunk ki, melyben a bizalom, a konstruktív-problémamegoldó szemlélet lehetőségeit és korlátait vizsgáljuk.


Évközi tanulmányi követelmények: Az előadások anyagának alapos megismerése és a vonatkozó szakirodalom rendszeres olvasása


Vizsgakövetelmény: Az előadások anyaga, a kötelező irodalom áttekintése és ezek alkotó, kreatív földolgozása


Az értékelés módszere: Írásbeli, nyílt kérdésekre való válaszadás az előadás anyaga és a kötelező irodalom alapján. A jeles osztályzat feltétele az elsajátított ismeretek önálló alkalmazása egy megadott gyakorlati példán, amely nem szerepel az előadás anyagban és a kötelező irodalomban sem. Elégséges osztályzat feltétele a kulcsfogalmak ismerete és a fő összefüggések megértésének igazolása. A kulcsfogalmak ismeretének hiánya elégtelen osztályzatot von maga után.


Tananyag leírása: Témák előadások szerinti bontásban:
1. A gazdaságpszichológia fogalma, elméleti háttere, az interdiszciplinaritás forrásai és fókuszai: homo oeconomicus vs. homo psychologicus Racionalitás vs. irracionalitás? Történeti áttekintés, főbb kutatási tendenciák.
2. A fogyasztás paradoxonai: státusz, divat, klubok elmélete, Diderot-hatás, a személyiség szerepe - evolúciós pszichológiai mechanizmusok módosító hatásai a fogyasztásban. Maslow motivációs elmélete és kritikája.
3. Gazdasági hasznosság vs. öröm: Az aktivációelmélet alapjai, az öröm és komfortérzet mechanizmusa, az unalom, a kíváncsiság, az újdonságkeresés gazdaságpszichológiai vonatkozásai.
4. A boldogság gazdaságtana: A fogyasztói társadalom által biztosított anyagi jólét és a szubjektív jóllét fogalma, az önértékelés szerepe anyagi motivációk alakulásában. A jólét csapdája.
5. A boldogság gazdaságtana: A boldogság fogalma, mérése. Boldogság és anyagi jólét. A boldogság bottom-up és top-down modellje. A hedonizmustól a flow élményig.
6. A humán tőke személyiséghez köthető alkotóelemeinek hatása a gazdasági produktivitásra: önértékelés, önkontroll, pszichológiai tőke. A kreatológia, mint a kreativitás interdiszciplináris megközelítése.
7. Az interperszonális viselkedés befolyásolásának alapvető pszichológiai mechanizmusai: kölcsönösség -viszonzási szabály, elkötelezettség, következetesség, társadalmi bizonyíték, rokonszenv, tekintély, hiány elve.
8. Az érzelmek szerepe a döntéshozatalban: Az érzelmek mechanizmusa, tipológiái. A szomatikus marker és az intuíció hatóereje.
9. A viselkedési közgazdaságtan alapjai: A korlátozott racionalitás elmélete. A kognitív feldolgozási folyamat torzító hatásai.
10. Döntéshozatal bizonytalanság esetén: a heurisztikus gondolkodás. A heurisztikák fajtái.
11. Döntéshozatal bizonytalanság esetén A csomagolási hatás megjelenési formái. A kilátáselmélet.
12. Az együttműködés és versengés gazdaságpszichológiai vonatkozásai: játékelméleti alapfogalmak, egyszemélyes játékelméleti dilemmák. A TFT program személyiségvonásai. Hétköznapi csapda helyzetek. Jelenorientáció vs. jövőorientáció.
13. Az együttműködés és versengés gazdaságpszichológiai vonatkozásai: Többszemélyes fogolydilemmák: közlegelők tragédiája, hiányzó hős csapdája, futok a pénzem után csapdája.
14. Altruizmus és a proszociális magatartás: Az altruizmus változatai. Jövőperspektívák.


Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint


Kompetencia leírása: Tudományos ismeretek a gazdaságpszichológia köréből. A hallgató képes különbséget tenni a normatív és a leíró gazdasági viselkedés között. A gazdaságpszichológia integráló szemléletének elsajátítása megnyilvánul a gazdasági viselkedés ellentmondásainak felismerésében és a tudományosan megalapozott elméleti magyarázat adekvát alkalmazásában. A hallgató képessé válik a gyakorlatban alkalmazni a gazdaságpszichológiai ismereteket és önállóan véleményt alkotni.


Félévközi ellenőrzések: Nincsenek.


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A tananyag elsajátítása nyomán a saját álláspont kialakítása az elhangzott anyagról és annak alkotó, innovatív kezelése.


Szak neve: Gazdálkodástudomány


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat