Gazdaságföldrajz

A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/1fazIA1PQmmE8agc-y4OxZ5WohIVPXZRp?usp=sharing

A tantárgy kódja: 2GF26NBK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdaságföldrajz
A tantárgy neve (angolul): Economic Geography
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: õszi/tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jeney László Botond

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a gazdaságföldrajz szemléletével, fogalmaival és módszereivel hozzásegítse a hallgatókat mozaikos világunk főbb régiói közötti és azokon belüli különbségek és hasonlóságok megértéséhez. Az előadások a jólét és a szegénység területi különbségeivel, az erőforrások felhasználásával, a javak termelésével, elosztásával és fogyasztásával, valamint a munkaerő- és a tőkeáramlással foglalkoznak. Az órák egy holisztikus látásmódba igyekeznek bevezetni a hallgatóságot bemutatván nekik a világ környezetei, tájegységei, népei és kultúrái, valamint a gazdasági fejlettség földrajzi egyenlőtlenségei közötti összefüggést. A tantárgy a világgazdasági régiók mellett áttekintést nyújt a Kárpát-medence nagytérségeinek kulturális, természeti, gazdasági, politikai jellemzőiről, térszerkezetéről és településhálózatáról is.


Évközi tanulmányi követelmények: nincs


Vizsgakövetelmény: írásbeli vizsga a vizsgaidőszak megadott vizsgaidőpontjaiban, melynek tartalma: elméleti (teszt) kérdések (70%) az előadások anyagából és vaktérképes topográfiai feladat (30%) a megadott földrajzi névanyagból: 200 (60 kárpát-medencei, 80 európai, 60 Európán kívüli) város, illetve országaik/térségeik felismerése vaktérképen


Az értékelés módszere: az írásbeli vizsga (100 %) eredménye alapján alakul ki a végső érdemjegy


Tananyag leírása: Tantárgyi tematika:
1. A világgazdaság főbb elméleti kérdései (Jeney László)
2. A világgazdaság genezise és fejlődéstörténete (Jeney László)
3. Dél-Ázsia (Varga Ágnes)
4. Az Iszlám Világ (Jeney László)
5. Trópusi-Afrika (Jeney László)
6. Kelet-ázsiai világgazdasági régió (Jeney László)
7. Amerikai világgazdasági régió (Jeney László)
8. Európai Unió (Jeney László)
9. Kelet-Európa és a Balkán (Jeney László)
10. Felvidék (Varga Ágnes)
11. Erdély (Jeney László)
12. Az Alföld és a Dunántúl régiói (Jeney László)
13. A vidéki térségek gazdaságföldrajza (Varga Ágnes)
14. A városi térségek gazdaságföldrajza (Jeney László)


Órarendi beosztás: hétfőnként (őszi félévben) vagy keddenként (tavaszi félévben) 9.40-11.00 között az E épület nagy előadójában a neptun szerint (2011-2012. tanév őszi félévében E.2.236 terem)


Kompetencia leírása: A hallgatók jártassá válnak a világgazdaság földrajzi különbségeinek ismeretében, amely hasznos lehet a globális világ regionális problémáinak kezelésében.


Félévközi ellenőrzések: -


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat