Fizika

Az itt található könyvek nagyméretűek, ezért a betöltésük hosszabb időt vehet igénybe! 

Tanmenet szerint: 

7. osztály: (33 mb)

Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatások:

 1. Az anyag belső szerkezete (10. oldal) 
 2. A testek néhány mérhető tulajdonsága és ezek jellemző mennyiségei (14. oldal)
 3. Termikus és mechanikai kölcsönhatások (17. oldal)
 4. A mágneses, az elektromos és a gravitációs kölcsönhatás (20. oldal) 

A testek mozgása:

 1. A hely és a mozgás viszonylagos (28. oldal)
 2. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás (30. oldal)
 3. A változó mozgás (35. oldal)
 4. Az egyenletesen változó mozgás. A gyorsulás fogalma (37.oldal)

A dinamika alapjai:

 1. A tehetetlenség törvénye. A tömeg (44. oldal)
 2. A sűrűség (47. oldal)
 3. Az erő fogalma (51. oldal)
 4. A legismertebb erőfajták (54. oldal) 
 5. Az erőmérés. Erő-ellenerő (58. oldal)
 6. Több erőhatás együttes eredménye (61. oldal)
 7. A súrlódási és a közegellenállási erő (63. oldal)
 8. A forgatónyomaték (67. oldal)

A nyomás:

 1. A nyomás fogalma (74. oldal)
 2. A folyadékok nyomása (78. oldal) 
 3. A gázok nyomása (81. oldal)
 4. Közlekedőedények, hajszálcsövek (85. oldal)
 5. A felhajtóerő. Arkhimédész törvénye (87. oldal)
 6. A testek úszása, lebegése és elmerülése (89. oldal)

Energia, energiaváltozások:

 1. Az energia fogalma (96. oldal)
 2. A munkavégzés és a munka (99. oldal)
 3. Az egyszerű gépek (102. oldal)
 4. A testek belső energiája. A fajhő (107. oldal)
 5. Az égés (110. oldal)
 6. A teljesítmény (113. oldal)
 7. A hatásfok (116. oldal)

Hőjelenségek:

 1. A hőterjedés (124. oldal)
 2. A hőtágulás (126. oldal)
 3. Halmazállapot-változások (130. oldal)
 4. Az oldódás nem olvadás! (138. oldal)
 5. Hőerőgépek (140. oldal) 

8. osztály: (22 mb)

Elektromos alapjelenségek áramerősség, feszültség:

 1. Az anyag részecskéinek szerkezete (11. oldal)
 2. A testek elektromos állapota (12. oldal)
 3. Az elektromos áram Az áramerősség (15. oldal)
 4. Az elektromos áramkör (22. oldal)
 5. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása (26. oldal)
 6. Az elektromos feszültség (28. oldal)

Az elektromos ellenállás. Az egyenáram hatásai:

 1. Az elektromos ellenállás. Ohm törvénye (36. oldal)
 2. A vezetékek elektromos ellenállása (40. oldal)
 3. Több fogyasztó az áramkörben (42. oldal)
 4. Az egyenáram hatásai (46. oldal)
 5. Az elektromos munka és teljesítmény kiszámítása (51. oldal)

Az elektromágneses indukció. A váltakozó áram:

 1. Az elektromágneses indukció (60. oldal)
 2. A váltakozó áram (63. oldal)
 3. A transzformátor (68. oldal)
 4. Az elektromos távvezetékrendszer (71. oldal)
 5. Az elektromos áram hatásainak néhány gyakorlati alkalmazása (73. oldal)

Fénytan:

 1. A fény tulajdonságai (82. oldal)
 2. Fényvisszaverődés síktükörről (85. oldal)
 3. Fényvisszaverődés gömbtükörről (87. oldal)
 4. A fénytörés (90. oldal)
 5. Fénytani lencsék (92. oldal)
 6. Optikai eszközök (94. oldal)
 7. A színek (97. oldal)

9. osztály: (35 mb)

A testek mozgása:

 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás (13. oldal)
 2. Változó mozgás (21. oldal)
 3. A változó mozgást végző test sebessége (21. oldal)
 4. A gyorsulás fogalma (25. oldal)
 5. A szabadon eső test mozgása (30. oldal)
 6. Az egyenletes körmozgás (35. oldal)
 7. A körmozgás és forgómozgás szögjellemzői (41. oldal)
 8. A változó forgómozgás (45. oldal)

A newtoni dinamika elemei: a tömeg és az erő:

 1. A tehetetlenség törvénye és az inerciarendszer (52. oldal)
 2. A tömeg fogalma (55. oldal)
 3. A sűrűség (58. oldal)
 4. Lendület, lendületmegmaradás (60. oldal)
 5. Erőhatás, erő (65. oldal)
 6. Az erő fogalma (65. oldal)
 7. Erő-ellenerő A mechanikai kölcsönhatás (71. oldal)
 8. Több erőhatás együttes eredménye (73. oldal)
 9. Különféle mozgások dinamikai feltétele (77. oldal)
 10. Kényszererők és meghatározásuk (80. oldal)
 11. Tehetetlenségi erők (82. oldal)
 12. Különféle erőhatások és erőtörvényeik (85. oldal)
 13. Rugalmas erő Lineáris erőtörvény (85. oldal)
 14. Súrlódás Közegellenállás (88. oldal)
 15. A nehézségi erő és a gravitációs erőtörvény (94. oldal)
 16. A bolygók mozgása (99. oldal)
 17. A forgómozgás dinamikai vizsgálata (103. oldal)
 18. A tehetetlenségi nyomaték (103. oldal)
 19. A perdület (106. oldal)
 20. A forgatónyomaték (109. oldal)
 21. Merev testek egyensúlya (114. oldal)
 22. A párhuzamos hatásvonalú erők eredője (114. oldal)
 23. Tömegközéppont és súlypont Egyensúlyi helyzetek (118. oldal)

Energia, munka:

 1. Energiaváltozás munkavégzés közben (126. oldal)
 2. A munka kiszámítása (126. oldal)
 3. A mozgási energia kiszámítása A munkatétel (131. oldal)
 4. Feszítési munka Rugalmas energia (135. oldal)
 5. Az emelési munka és a helyzeti (magassági) energia (138. oldal)
 6. A mechanikai energia fogalma és megmaradási tétele (142. oldal)
 7. Teljesítmény, hatásfok (145. oldal)

10. osztály: (50 mb)

Hőtan:

 1. Hőtani alapjelenségek (10. oldal)
 2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei (12. oldal)
 3. A folyadékok térfogati hőtágulása (16. oldal)
 4. Gázok állapotváltozásai (19. oldal)
 5. Állapotjelzők, állapotváltozások (19. oldal)
 6. Gázok állapotváltozása állandó nyomáson (izobár állapotváltozás) (21. oldal)
 7. Gázok állapotváltozása állandó térfogaton (izochor állapotváltozás) (25. oldal)
 8. Gázok állapotváltozása állandó hőmérsékleten (izotermikus állapotváltozás) (27. oldal)
 9. Az ideális gázok állapotváltozása, állapotegyenlete (30. oldal)
 10. Molekuláris hőelmélet (34. oldal)
 11. A gázok állapotváltozásainak molekuláris értelmezése (35. oldal)
 12. A gázok belső energiája, a hőtan I. főtétele (39. oldal)
 13. A gázok állapotváltozásainak energetikai vizsgálata (42. oldal)
 14. A termikus folyamatok iránya, a hőtan II főtétele (48. oldal)
 15. Halmazállapot-változások (50. oldal)
 16. A halmazállapot-változások energetikai vizsgálata (50. oldal)
 17. A halmazállapot-változások molekuláris értelmezése (53. oldal)

Elektrosztatika:

 1. Elektrosztatikai alapismeretek (64. oldal)
 2. Coulomb törvénye A töltésmegmaradás törvénye (69. oldal)
 3. Az elektromos mező jellemzése (72. oldal)
 4. Az elektromos térerősség (72. oldal)
 5. Az elektromos mező szemléltetése erővonalakkal (75. oldal)
 6. Az elektromos mező munkája Az elektromos feszültség (78. oldal)
 7. Elektromos töltések, térerősség, potenciál a vezetőn (82. oldal)
 8. A kondenzátor: Az elektromos mező energiája (86. oldal)
 9. Kondenzátorok kapcsolása (91. oldal)

Az elektromos áram, vezetési jelenségek:

 1. Egyenáram Áramköri alaptörvények (94. oldal)
 2. Az áramköri alapmennyiségek Ohm törvénye (97. oldal)
 3. Mitől függ a fémes vezető ellenállása? (102. oldal)
 4. Az elektromos munka, teljesítmény és hőhatás (107. oldal)
 5. Fogyasztók soros kapcsolása (110. oldal)
 6. Fogyasztók párhuzamos kapcsolása (113. oldal)
 7. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolásának gyakorlati alkalmazásai (116. oldal)
 8. Áramforrások modellezése Üresjárási feszültség, belső ellenállás (120. oldal)
 9. Vezetési jelenségek (124. oldal)
 10. Elektromos áram folyadékokban Az elemi töltés meghatározása (124. oldal)
 11. Elektromos áram gázokban és vákuumban (126. oldal)
 12. Elektomos áram félvezetőkben (129. oldal)
 13. Félvezető eszközök (131. oldal)

A mágneses mező, elektromágneses indukció:

 1. A mágneses mező (38. oldal)
 2. A mágneses indukcióvektor, indukcióvonalak, fluxus (141. oldal)
 3. Egyenes áramvezető és tekercs mágneses mezője (146 oldal)
 4. Elektromágnesek a gyakorlatban (150. oldal) 
 5. A mágneses mező hatása mozgó töltésekre (153. oldal)
 6. Elektromágneses indukció (159. oldal)  
 7. A mozgási elektromágneses indukció (159. oldal)
 8. Nyugalmi elektromágneses indukció (165. oldal)
 9. Az önindukció A mágneses mező energiája (169. oldal)
 10. A váltakozó feszültségű áramkörök (173. oldal)
 11. A váltakozó feszültség előállítása és tulajdonságai (173. oldal)
 12. Ellenállások a váltakozó áramú áramkörben (179. oldal)
 13. Teljesítmény a váltakozó áramú áramkörben (182. oldal)
 14. A transzformátor (185. oldal)
 15. Elektromos balesetvédelem és elsősegélynyújtás  (189. oldal)

11. osztály: (44 mb)

Mechanikai rezgések és hullámok:

 1. Rezgőmozgás (14. oldal)
 2. A rezgőmozgás fogalma A rezgőmozgást jellemző mennyiségek (14. oldal)
 3. A harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltétele A rezgésidő Az energiaviszonyok (21. oldal)
 4. A fonálinga (24. oldal) 
 5. A rezgést befolyásoló külső hatások és következményeik (28. oldal)
 6. Mechanikai hullámok (31. oldal)
 7. A hullám fogalma (31. oldal) 
 8. Hullámok viselkedése új közeg határán (36. oldal)  
 9. Hullámok találkozása Interferencia (40. oldal)
 10. A hanghullámok és jellemzőik (45. oldal)

Elektromágneses hullámok Optika:

 1. Elektromágneses hullámok (56. oldal)
 2. Elektromágneses rezgések előállítása (56. oldal)
 3. Elektromágneses hullámok keletkezése és tulajdonságai (60. oldal) 
 4. Optika (67. oldal)
 5. Fényhullámok terjedése vákuumban és anyagi közegekben (67. oldal)
 6. Egyszerű optikai eszközök: tükrök és lencsék (73. oldal)
 7. Optikai eszközök leképezési törvénye (77. oldal)
 8. Összetett optikai rendszerek (80. oldal)
 9. Fényhullámok interferenciája, elhajlása (84. oldal)
 10. A fény, mint transzverzális hullám (88. oldal)
 11. Színfelbontás, színképek (90. oldal)

Modern fizika:

 1. A modern fizika születése (98. oldal) 
 2. A fényelektromos jelenség (102. oldal)
 3. A foton részecsketulajdonságai (106. oldal) 
 4. Az elektron hullámtermészete (109. oldal)  
 5. Az atommodellek (114. oldal)
 6. Klasszikus atommodellek (116. oldal)
 7. Az atomok vonalas színképe Bohr atommodellje (120. oldal)
 8. Az atomok hullámmodellje (123. oldal)

Magfizika Csillagászat:

 1. Az atommag szerkezete (130. oldal)
 2. Az atommag fizikai jellemzői (130. oldal)
 3. Nukleáris kölcsönhatás, kötési energia (132. oldal) 
 4. A radioaktivitás (136. oldal)  
 5. A természetes radioaktív sugárzások (136. oldal)
 6. A radioaktív bomlás törvénye (140. oldal)
 7. Sugárzást mérő eszközök A radioaktív sugárzások biológiai hatása (144. oldal)
 8. A radioaktív sugárzások gyakorlati alkalmazásai (148. oldal)
 9. A maghasadás és a magfúzió (151. oldal)
 10. Az uránatommagok hasadása (151. oldal)
 11. Villamos energia termelése atomerőművekben Az erőművek biztonsága és környezeti hatásaik (155. oldal)
 12. A könnyű atommagok fúziója (160. oldal) 
 13. Csillagászat (163. oldal)  
 14. Csillagok születése és fejlődése (163. oldal)
 15. A világegyetem szerkezete és fejlődése (166. oldal)
 16. A világűr kutatása, távlatok (168. oldal)

Közép- és emelt szintű érettségi tananyagok: (65 mb)

Mechanika:

 1. A haladó mozgás fajtái, ezek kísérleti vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltételük (10.oldal)
 2. A forgómozgás és a körmozgás kísérleti vizsgálata, jellemzői, dinamikai feltétele (19.oldal)
 3. A testek tehetetlensége, tömege Az inerciarendszer. A sűrűség (26.oldal)
 4. Lendület, lendületmegmaradás. Az erő fogalma és mérése (32.oldal)
 5. Különféle erőhatások és erőtörvényeik. A dinamika alapegyenlete (40.oldal)
 6. A gravitációs mező jellemzése. A bolygók mozgása (48.oldal)
 7. A forgatónyomaték. Merev testek egyensúlya. Az emelő típusú egyszerű gépek (55.oldal)
 8. Energia, energiaváltozások. A mechanikai energiák és megmaradási tételük (63.oldal)
 9. Munka, teljesítmény, hatásfok (69.oldal)
 10. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele (76.oldal)
 11. Mechanikai hullámok. A hang és jellemzői (82.oldal)

Hőtan:

 1. A testek hőtágulása. A gázok állapotváltozásai (92.oldal)
 2. Az anyag atomos felépítése. Az ideális gázok részecskemodellje (101.oldal)
 3. A hőtan I. és II. főtétele (107.oldal)
 4. Halmazállapot-változások A gázok cseppfolyósítása (114.oldal)

Elektromosságtan:

 1. Elektromos töltés, elektromos mező. Pontszerű töltés elektromos mezője (122.oldal)
 2. Vezetők az elektrosztatikus mezőben. A kondenzátor (130.oldal)
 3. Az egyszerű áramkör jellemzése (137.oldal)
 4. Fogyasztók és áramforrások kapcsolása az egyenáramú áramkörben (144.oldal)
 5. Az áramvezetés típusai (151.oldal)
 6. Az időben állandó mágneses mező (160.oldal)
 7. Az elektromágneses indukció (170.oldal)
 8. Váltakozó feszültség, váltakozó áram (178.oldal)
 9. Elektromágneses rezgések és hullámok (189.oldal)

Fénytan:

 1. A fény hullámtermészete (195.oldal)
 2. Geometriai optika, leképezés (202.oldal)

Modern fizika, csillagászat:

 1. A modern fizika születése (211.oldal)
 2. A sugárzások és az elektron felfedezése, atommodellek (219.oldal)
 3. Az elektron hullámtermészete. A kvantummechanikai atommodell (230.oldal)
 4. Az atommagok belső szerkezete, kötési energiája. A nukleonok kölcsönhatásai (237.oldal)
 5. A radioaktív sugárzások keletkezése és hatásai. Gyakorlati alkalmazások (244.oldal)
 6. A magenergia felszabadítása. Az atomerőművek  illamosenergia-termelése (254.oldal)
 7. Csillagászat és kozmikus fizika (264.oldal)

Megoldások (273.oldal) 

Fogalom- és névjegyzék (284.oldal) 

Jelen Oldal nem tartalmaz jogsértő anyagot. Az Oldalon található némely hivatkozások (https://www.fazekas.hu) harmadik, független weboldal tulajdonosok által készített oldalakra mutathatnak. Az ilyen, Oldalunktól független oldalakon található adatok az oldalak tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.