Filozófia


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:


A tantárgy kódja: 7FI01NDV04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Filozófia
A tantárgy neve (angolul): Philosophy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: félévente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve: Kiss Olga

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a filozófiatörténet legfontosabb gondolatain halad végig, problémacentrikus megközelítésben.


Évközi tanulmányi követelmények: órai aktivitás és a moodle rendszerbe feltöltött feladatok


Vizsgakövetelmény: A tárgy előadás és gyakorlat egyben. Az előadások anyagából írásbeli teszt lesz a félév végén, amelyen az elérhető maximális pontszám 50 pont. A gyakorlati részre az órai aktivitás és a házi feladatok alapján kapható 50 pont.


Az értékelés módszere: a ténylegesen megszerzett pontok alapján:
0-50 pont elégtelen
51-62 pont elégséges
63-75 pont közepes
76-87 pont jó
88-100 pont jeles


Tananyag leírása: 1. hét: Bevezetés
2-3. hét: Boldogság
4-5. hét: Erény és kiválóság
6-7. hét: Sors, végzet, gondviselés
8-9. hét: Nyelv és kommunikáció. Hogyan érthetjük meg egymást?
10-11. hét: Látszat és valóság. Vélekedés és igaz ismeret.
12. hét: Tudás, tudomány, bölcsesség.
13. hét Zárás


Órarendi beosztás:


Kompetencia leírása: Kultúránk alapvető gondolkodási mintáinak összefüggéseiben való jártasság, probléma-felismerő és -elemző készség


Félévközi ellenőrzések: órai feladatok


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házi feladatok, órai kiselőadások


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat