Fenntartható fejlődés


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/1KFWCSbCbBA21mxv9zK4wtKbx67lc2QwJ?usp=sharing


A tantárgy kódja: 2KG23NCV01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Fenntartható fejlődés
A tantárgy neve (angolul): Sustainable development and environmental economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti 1+1 óra
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: első és második félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kerekes Sándor

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy szakmai tartalma: A Föld megtelt emberekkel, mindennapjainkat az erőforrás szűkösség, a munkanélküliség növekedése, tágabban gazdasági és társadalmi válságok jellemzik. A nemzetközi szervezetek a megoldást a fejlődés fenntarthatóvá tételében látják. Izgalmas kérdés, hogy mit jelent a fenntartható fejlődés? Kevesebb fogyasztást vagy esetleg másként fogyasztást? Mi az, amit folytathatunk, és mi az, amin feltétlenül változtatnunk kellene? Azt már látjuk, hogy az elmúlt ötven évben a globális piacgazdaság polgárai több erőforrást használtak el, mint az azt megelőző ezer évben a Földön élő emberek összesen. Fordulóponthoz érkeztünk A kurzus keretében tárgyaljuk a fenntartható fejlődés fontosabb elveit, eszközöket keresünk ezen elvek gyakorlati alkalmazására. Vizsgáljuk, hogy mit tehetnek a vállalkozások -legyenek azok egészen kicsik, mint például egy család, vagy egészen nagyok, mint például nagy multinacionális vállalat- a fenntartható fejlődés érdekében. Alig képzelhető el a jövőt illetően olyan munkakör, amely betölthető volna a fenntartható fejlődés és a társadalmi felelősség elveinek ismerete nélkül. Szinte évente jelentek és jelennek meg újabb könyvek, amelyek mind az emberi kreativitás kimeríthetetlenségéről szólnak, és általában nem kevesebbet állítanak, mint azt, hogy sokkal kevesebb anyaggal, energiával és környezetterheléssel lehet előállítani sokkal nagyobb jólétet, mint amit az emberiség eddig elért, tehát a Föld képes ellátni akár kilenc milliárd embert is, ha! Igen, itt van a mondat végén ez a ha, ami azt jelképezi, hogy nem csinálhatjuk dolgainkat úgy, ahogy eddig tettük. A "ha" azt jelenti, hogy meg kell változtatni a jólétről, a kényelemről, a fogyasztásról, a termelésről és szinte mindenről, amit megszoktunk, az elképzeléseinket, elvárásainkat. Alig marad valami, amit úgy csinálhatunk, mint ahogy eddig megszoktuk. A kurzus keretében igyekszünk őszintén szembenézni a problémákkal és a hallgatók aktív részvételére számítva megkíséreljük megmutatni, hogy van remény a fennmaradásra.
Évközi tanulmányi követelmények: Félév közben az órákon megbeszélünk három feladatot, amelyek elkészítéséért jutalom pontokat lehet kapni, amelyek beszámítanak a vizsgaeredménybe.


Évközi tanulmányi követelmények: Évközi feladatok:
Írjon egy 5-6 oldalas esszét :"A negyedik ipari forradalom hatása a fenntarthatóságra " címmel. Megírása kötelező (10 pont ), beadási határidő: 2017. Április 23.
Órákon kiadott 3 szorgalmi feladat, amiért egyenként 4-4 pontot lehet szerezni. A jutalompontok beszámítanak a félévvégi vizsgajegybe. Aki a három szorgalmi feladatból és az esszéből együttesen legalább 19 pontot szerez, annak jeles érdemjegyet ajánlok meg.


Vizsgakövetelmény: A félév végén írásbeli vizsga, (nem teszt jellegű 4 kérdés a félév anyagából 10-10 pont) összesen 40 pont. A kötelező dolgozat 10 pont. (25-27 elégséges, 28-34 közepes, 35-41 jó, 42- jeles)


Az értékelés módszere:


Tananyag leírása: A tárgy legfontosabb témakörei a következők:
1. Környezetgazdaságtan makro-ökonómiai alapjai. A közlegelők tragédiája. A Daly féle "empty" és "full" világ.
2. A természeti erőforrások típusai. Nem megújuló természeti erőforrások számbavétele. Szűkös erőforrások, a szűkösség mérése. A szűkös erőforrások fenntartható használatának feltételei.
3. A megújuló erőforrások jellemzése. A szabad hozzáférés esete.
4. A fenntarthatóság közgazdasági értelmezése Hicks (1939), David Pearce (1990) Herman Daly (2011)
5. A környezeti Kuznets görbék és gyakorlati alkalmazásuk. A Jevons paradoxontól az Easterlin paradoxonig.
6. A biodiverzitás védelmének gazdasági alapjai.
7. A klímaváltozás jelentősége, nemzetközi és vállalati erőfeszítések és eredményességük. Szennyezési jogok világkereskedelme.
8. Környezeti indikátorok: A Humán Fejlődés Indexe és az ökológiai lábnyom, az adatnégyzetek módszere az ember és természet közötti kapcsolat jellemzésére.
9. A vállalatok magatartásának változása a környezeti kihívással kapcsolatban. A fenntartható fejlődés vállalati stratégiái. A vállalatok társadalmi felelőssége.
10. Környezetvédelmi adóreform az EU-ban. A környezeti szabályozás jóléti hatásai és hatásuk a versenyképességre.
11. Fenntartható-e a mobilitás? A környezetpolitika eszköztára a közlekedési károk kezelésére. A logisztikai innovációk környezeti hatásai.
12. A mezőgazdaság környezeti hatásai. A többfunkciós mezőgazdálkodás. A környezetvédelmi szempontok megjelenése az EU mezőgazdasági támogatási rendszerében.
13. Környezetvédelem és világkereskedelem. A kereskedelem és a környezetvédelem konfliktusa.
14. Értékelés


Órarendi beosztás:


Kompetencia leírása:


Félévközi ellenőrzések:


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Évközi feladatok:
Írjon egy 5-6 oldalas esszét :"A negyedik ipari forradalom hatása a fenntarthatóságra " címmel. Megírása kötelező (10 pont ), beadási határidő: 2017. Április 23.
Órákon kiadott 3 szorgalmi feladat, amiért egyenként 4-4 pontot lehet szerezni. A jutalompontok beszámítanak a félévvégi vizsgajegybe. Aki a három szorgalmi feladatból és az esszéből együttesen legalább 19 pontot szerez, annak jeles érdemjegyet ajánlok meg.


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat