A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg:

https://drive.google.com/drive/folders/1B_GaqPti5tgr8w-QIqI3j8abVdZBZ-ZN?usp=sharing

A tantárgy kódja: 2JO11NAK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Az Európai Uniós Belső Piac
A tantárgy neve (angolul): Internal Market of EU
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 + 0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: félévente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Metzinger Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy az Európai Unió belső piacának mindennapi működését mutatja be jogi szempontból, azt, hogy a piaci szereplőknek (a vállalkozásoknak) milyen lehetőségeket nyújt az európai jog, adott esetben a saját tagállamuk szabályozásával szemben is. Az
ún. belső piaci szabadságok (az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása) mellett szó lesz a szellemi alkotásokról, a versenyjogról és a kereskedelmi igények bírósági érvényesítéséről is. Az oktató a témát konkrét jogesetek alapján, a piaci szereplők szemszögéből tárgyalja, számítva a hallgatók aktív közreműködésére, a figyelmet a jogi dogmatika helyett az ún. élő jogra összpontosítva.


Évközi tanulmányi követelmények: -


Vizsgakövetelmény: kollokvium - félév végi írásbeli vizsga a megadott tananyag (tankönyv + előadások)
alapján, illetve jegymegajánlás


Az értékelés módszere: 1-5.ig skálán


Tananyag leírása: az európai belső piaci fogalma, az európai belső piaci jog funkciója, a belső piaci
szabadságok, a belső piaci szabadságok érvényesülésének mechanizmusa, európai szellemi
alkotások joga, európai versenyjog, kereskedelmi jogviták a belső piacon


Órarendi beosztás: NEPTUN alapján


Kompetencia leírása: a hallgatók 1) megértik a belső piaci jog működésének logikáját; 2) piacgazdasági kontextusban, elsősorban vállalkozói szemszögből felismerik az európai belső piaci jogi problémákat és lehetőségeket; 3) kritikusan tekintenek a vállalkozási tevékenységet korlátozó tagállami szabályozásokra


Félévközi ellenőrzések: félévenként két, nem kötelező házi feladat a jegymegajánláshoz


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -


Szak neve: G Kar szakok


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat