Európai Uniós alapismeretek


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/1SXu4wOlw8n8RKT5rAg_VB_UhJWE7w-3K?usp=sharing


A tantárgy kódja: 4VG32NAK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Európai Uniós alapismeretek
A tantárgy neve (angolul): Basic Issues of the European Union
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi / tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kengyel Ákos

A tantárgy szakmai tartalma: Magyarország 2004 májusától az Európai Unió tagjává vált. Az európai integrációban való részvételünk minden területen (államigazgatás, vállalati vagy pénzügyi szektor) igényli az Európai Unió működésének és közös politikáinak ismeretét. Éppen ezért egyetemünk hallgatói számára alapvetőnek tartjuk az integrációval kapcsolatos ismeretek elsajátítását. A kurzus az integrációs folyamat fejlődésével, intézményi- és döntéshozatali rendszerével, az EU-integráció helyzetével, a főbb integrációs politikák kialakulásával, működésével, reformjaival és azok hatásaival foglalkozik. Vizsgáljuk a bővülés folyamatának fő állomásait, a csatlakozási szerződés tartalmát és Magyarország EU-tagságának összefüggéseit.


Évközi tanulmányi követelmények: előadások látogatása


Vizsgakövetelmény: vizsgajegy


Az értékelés módszere: félév végi írásbeli vizsga


Tananyag leírása: A tantárgy hetekre bontott tematikája:
1. hét (02. 05.): Az integrációs folyamat eredete. Politikai, gazdasági és biztonságpolitikai megfontolások, érdekek és mozgatórugók a II. világháború után. A 3 közösség létrejötte. Az integráció céljai. Közös politikák. (B.A. 25-28, K.Á. 19-29.)
2. hét (02. 12.): Az integráció politikatörténete. Főbb állomások az integráció fejlődéstörténetében. Az integráció kibővülése: Hatokból Huszonnyolcak. (B.A. 28-40.)
3. hét (02. 19.): Az EU intézményi rendszere, főbb intézmények jellemzői. Európai Tanács, Miniszterek Tanácsa, Európai Bizottság, Európai Parlament, Európai Bíróság. (B.A. 73-84.)
4. hét (02. 26.): Az EU döntéshozatali mechanizmusa. A közösségi jog jellege. Döntéshozatali folyamatok és eljárások. (B.A. 84-87.)
5. hét (03. 05.): Az integrációtól várt gazdasági hatások. Az integráció mélyülése. A piaci integrációs formák. A vámunió, a közös piac és az egységes belső piac megvalósulása az EU-ban. (B.A. 94-98.)
6. hét (03. 12.): Kereskedelmi és termelési integráció. Az EU makrogazdasági teljesítményének és világgazdasági pozíciójának alakulása. (B.A. 99-112.)
7. hét (03. 19.): A pénzügyi integrációs folyamat I. Az optimális valutaövezet jellemzői. Az Európai Monetáris Rendszer értékelése. A gazdasági és monetáris unió programja. (K.Á. 125-135.)8. hét (03. 26.): A pénzügyi integrációs folyamat II. Az EMU szakaszainak megvalósulása. Az eurózónában kialakult válság kezelése. A gazdasági kormányzás keretei. (K.Á. 135-153.)
9. hét (04. 02.): Az EU kohéziós politikája. A kevésbé fejlett és szerkezetváltási nehézségekkel küzdő régiók problémáinak kezelése. A strukturális alapok és a Kohéziós Alap támogatási célkitűzései. A regionális politikára fordított kiadások alakulása és hatásainak értékelése. (K.Á. 157-175, 185-198.)
10. hét (04. 09.): A közös agrárpolitika. A politika céljai és működési mechanizmusa. Piaci támogatások és közvetlen kifizetések. Vidékfejlesztési politika. A reformintézkedések irányai, új megközelítések. (K.Á. 247-269.)
11. hét (04. 16.): Az EU külgazdasági kapcsolatrendszere. Az EU és harmadik országok közötti kapcsolati rendszer szabályozása, kiépülése. Nem diszkriminatív, preferenciális, szabadkereskedelmi és társulási kapcsolatok, diszkriminatív elbánás. (B.A. 311-319, K.Á. 69-95.)
12. hét (04. 23.): A keleti kibővülés, a csatlakozás felé vezető út fő állomásai I. A PHARE-tól a társulási szerződésekig. Az Európai Megállapodások tartalma. Koppenhágai kritériumok, Agenda 2000, előcsatlakozási eszközök. (B.A. 233-238, 279-284, 298-305.)
13. hét (04. 30.): A keleti kibővülés, a csatlakozás felé vezető út fő állomásai II. Csatlakozási tárgyalások. A csatlakozási szerződés tartalma, a tagság hatásai. Magyarország az EU-ban. (B.A. 238-244, 273-275.)
14. hét (05. 07.): Az EU közös költségvetése. A költségvetés feladatai és funkciói. A bevételi és kiadási oldal alakulása. A 2007-2013 közötti költségvetés jellemzői és a 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keret új elemei. (K.Á. 503-534.)


Órarendi beosztás: szerda 15.30-17.00 C nagyelőadó


Kompetencia leírása: A hallgatók megismerik az európai integrációs folyamat fejlődését, az intézményi és döntéshozatali rendszert, a főbb közös politikák működését, az uniós tagság feltételeit és hatásait. Ezen ismeretek segítségével képesek elemezni Magyarország EU-tagságának összefüggéseit, a tagság hatásait és az abból adódó feladatokat.


Félévközi ellenőrzések: nincs


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: nincs


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat