Emberi erőforrás menedzsment


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/1Id8r3nT9zDpAfyCY3grYN4kcFUo6il7M?usp=sharing


A tantárgy kódja: 2VE81NGK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Emberi erőforrás menedzsment
A tantárgy neve (angolul): Human Resource Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Szervezeti Magatartás
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék: Szervezeti Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kiss Csaba

A tantárgy szakmai tartalma: Az EMBERI ERŐFORÁS MENEDZSMENT c. tárgy szerves folytatása az előző félévben tanult SZERVEZETI MAGATARTÁS c. tárgynak. E kurzus arra a feltevésre épít, hogy a szervezetekben az emberek jelentik az üzleti siker és a szervezeti alkalmazkodóképesség zálogát és az a munka, amit végeznek, egyéni boldogulásuknak is meghatározó eleme. Jelentős részben építve az előző negyedévben szerzett ismeretekre, további tanulmányaink során az emberierőforrás-menedzsment alapfogalmait, jelenlegi eszközrendszerét és a jövőbeli fejlődés lehetséges irányait mutatjuk be.


Évközi tanulmányi követelmények: Az oktatás előadások keretében történik. Az előadások egyik célja az általunk fontosnak tartott elméleti ismeretek - alapfogalmak, megközelítések, definíciók, elméletek, modellek stb. - ismertetése, megosztása. Emellett meghívott előadók, gyakorlati szakemberek előadásai révén konkrét, gyakorlati példák, esetek, módszertanok is megjelennek. Az előadásokon való részvétel ennek megfelelően szakmailag ajánlott és elvárt.
Az előadások anyagát a megadott szakirodalmak megalapozzák, elmélyítik, értelmezik és árnyalják (lásd később). A szakirodalom és az előadások anyaga együtt képezik a tananyagot.
Az előadásokon "pozitív katalógust" alkalmazunk, sávos rendszerben: 14 előadásért 2,5 pont, 13 előadásért 2 pont, 12 előadásért 1,5 pont, 11 előadásért 1 pont, 10 előadásért 0,5 pont jár, amely utólag hozzáadódik a félév során az alább részletezett csatorna pontszámához (de a csatorna minimum-kritériumainak teljesülését nem befolyásolja).


Vizsgakövetelmény:
0-25 pont elégtelen
26-31 pont elégséges
32-37 pont közepes
38-43 pont jó
44-50 pont jeles


Az értékelés módszere: Év végi zárthelyi beszámoló: Az év végi írásbeli beszámoló tananyaga a szakirodalom-jegyzékben megadott kötelező irodalom, és az előadáson elhangzott ismeretek. Az írásbelin feleletválasztós kérdések (50 db) szerepelnek majd. Az írásbeli vizsgán 26 pont nál kevesebbet elérő hallgatók utóvizsgára kötelezettek.


Tananyag leírása: Bokor Attila-Szőts - Kováts Klaudia - Csillag Sára - Bácsi Katalin - Szilas Roland: Emberi Erőforrás Menedzsment, Aula Kiadó, 2007 illetve 2009. Vagy Nemzedékek Tudása Kiadó, 2014


Órarendi beosztás: Előadás: minden héten csütörtök 9.50-11.20, Vodafone Auditórium.


Kompetencia leírása: Emberi erőforrás menedzsment alapfogalmainak és alaösszefüggéseinek megértése
Logikus gondolkodás
Rendszerszemlélet


Félévközi ellenőrzések: -


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Év végi írásbeli zh


Szak neve: Gazdálkodás és Menedzsment BA


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat