A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 

https://drive.google.com/drive/folders/1-sx1tD2u4TrP4ApGKlCLdyJjt1iIIkAy?usp=sharing

A tantárgy kódja: 4OP13NAK13B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Döntéstámogatás
A tantárgy neve (angolul): Decision Support Methods
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Bozóki Sándor

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy honlapja: Moodle
Ez az alkalmazásorientált tárgy a döntéselmélet alapvető fogalmait felhasználva a gazdasági döntésekben felhasználható módszerek bemutatására koncentrál. Ezen belül kiemelt szerepet kapnak a többszempontú döntési modellek és többszempontú csoportos döntési modellek. A módszertani háttér bemutatása után a gyakorlatokon a döntési technikák egyéni és csoportos felhasználását, interaktív számítógépes döntéstámogató rendszerek használatát sajátítják el a hallgatók.


Évközi tanulmányi követelmények: házi dolgozat, órai munka


Vizsgakövetelmény: negyedéves dolgozat, félév végi (második negyedéves) dolgozat


Az értékelés módszere: Negyedéves zárthelyi (35%)
Beadandó házi feladat + kiselőadás (15+5%)
Félév végi (második negyedéves) dolgozat (35%)
Órai munka (10%)
0-39: elégtelen,
40-54: elégséges,
55-69: közepes,
70-84: jó,
85-100: jeles


Tananyag leírása: 1-2. hét:
Bevezetés; példák döntési feladatokra; döntési modellek osztályozásai.
Döntéselméleti alapfogalmak; elemi döntési módszerek: dominancia, konjunktív, diszjunktív, maximin (pesszimista), maximax (optimista), lexikografikus.
Bizonytalanság melletti döntéshozatal; elemi módszerek: optimista, pesszimista, elmulasztott nyereség, maximum likelihood elv, várható pénzérték, várható elmulasztott nyereség. Döntési fa.
3-5. hét:
Preferencia relációk és rendezések, reprezentálhatóság. A preferenciák reprezentálhatósága: az értékelő függvény létezése (tétel és bizonyítás).
A Neumann-Morgenstern axiómarendszer. Egy a Neumann-Morgenstern axiómarendszerrel ekvivalens feltételrendszer.
A Neumann-Morgenstern axiómák levezetése egy alternatív feltételrendszerből (tétel és bizonyítás).
A hasznossági függvény létezése. Kockázati magatartások. A szentpétervári paradoxon. A Bernoulli-elv.
6-7. hét:
A többszempontú döntési modellezés lépései.
Analytic Hierarchy Process.
Szempontfa, páros összehasonlítás mátrix.
Konzisztens páros összehasonlítás mátrixok jellemzése (lineáris algebrai tételek, maximális sajátértékre vonatkozó tétel).
Inkonzisztens páros összehasonlítás mátrixok, a Perron-tétel, a Saaty-féle 10%-os szabály.
A maximális sajátérték és a mátrix mérete közötti egyenlőtlenség és bizonyítása.
A sajátvektor módszer.
A disztributív, az ideális és a minősítő formula a szempontonkénti alternatíva-értékelések összegzésére.
A súlyvektor Pareto-optimalitása
9-10. hét:
A PROMETHEE módszertan.
Általánosított szempontfüggvények.
A k-adik szempont szerinti Pk(Ai,Aj) értékekből felépített páros összehasonlítás mátrix.
Az összes szempontot figyelembe vevő P(Ai,Aj) értékekből felépített páros összehasonlítás mátrix.
Pozitív, negatív és nettó döntési folyamok.
Részleges és teljes rangsor.
A nettó döntési folyam dekompozíciója; az alternatívák, szempontok és a szempontsúlyok ábrázolása;
az alternatívák és szempontok reprezentációinak kapcsolata.
11-13. hét:
Szavazási és rangsorolási modellek
EsettanulmányokSzoftverek:
Web-HIPRE,
PCMC
Visual PROMETHEE


Órarendi beosztás: Neptun szerint:
hétfő 9:50-11:20, E.303. terem (előadás mindenkinek)
hétfő 11:40-13:10, S.220. terem (szeminárium az egyik csoportnak - ha jelentkeznek rá legalább 20-an, beleértve a választható tárgyként felvevőket is)
kedd 8:00-9:30 S.303., szeminárium a másik csoportnak (a jelentkezések függvényében lehet, hogy ez lesz az egyetlen szemináriumi csoport)


Kompetencia leírása:


Félévközi ellenőrzések: negyedéves dolgozat, órai munka, kiselőadás a házi dolgozatról, pozitív katalógus az előadáson (max. +5 pontért)


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házi dolgozat


Szak neve: gazdálkodási és menedzsment alapszak


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat