Döntési technikák


A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: https://drive.google.com/drive/folders/1GvktogR0p9_kO2Lu82pMw4MowPggcqRM?usp=sharing


A tantárgy kódja: 2VL60NBK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Döntési technikák
A tantárgy neve (angolul): Decision Techniques
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: mindkét félévben évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Vállalatgazdaságtan
A tantárgy típusa: Gazdálkodás és menedzsment alapszak - kötelező, többi alapszak - választható
Tantárgyfelelős tanszék: Döntéselmélet Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Gáspár Judit

A tantárgy szakmai tartalma: A Döntési technikák tárgy oktatásának középpontjában a döntéshozatali folyamat lépéseinek megismertetése és módszertani megalapozása áll. A tárgy oktatásának célja, hogy képessé tegye a hallgatókat arra, hogy elsősorban a döntés-előkészítéshez kapcsolódóan készség szinten alkalmazzanak olyan eljárásokat, amelyekre mind az egyéni, mind a csoportos döntéshozatal során szükségük lehet. Kiemelt szerepet kap a több szempontos döntések elmélete és gyakorlata, a bizonytalanságot csökkentő módszerek tárgyalása, valamint a csoportos döntéshozatalt támogató menedzsment technikák megismertetése. A kurzus felkészít az önálló problémamegoldásra, valamint bevezetést nyújt a döntések megalapozását szolgáló elemzési eljárások különböző válfajaiba. A szemináriumi munka a problémamegoldó készség fejlesztésére koncentrál, és felkészítést nyújt a csoportos problémamegoldásban való közreműködéshez.


Évközi tanulmányi követelmények: A szemináriumokon való részvétel kötelező.
2 db egyéni beszámoló kifejtendő kérdésekkel az első két tantárgyi blokk végén, a szemináriumokon tárgyalt témakörökben.
Önálló otthoni esetfeldolgozás, melyben a megszerzett ismeretek bemutatásán túl önálló véleményalkotást és problémamegoldást várunk el.
Csoportos szóbeli prezentáció 4-5 fős csoportokban a harmadik tantárgyi blokk során, előre egyeztetett, aktuális témában, a releváns elméleti háttér önálló feldolgozásával. (A munkatervet és az egyéni feladatterveket előre le kell adni. A prezentáláskor vizuális prezentációs eszközt kell használni, és gondoskodni kell a handout kiosztásáról a szeminárium többi résztevője számára.)
Folyamatos, aktív részvétel a szemináriumi munkában.


Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy


Az értékelés módszere:
A félév során egy-egy tantárgyi blokk befejeztével adnak számot a hallgatók a tudásukról. Az első két blokk írásbeli beszámolóval, a harmadik csoportos feladattal zárul. Ezek egyenként 20, összesen 60 százalékban járulnak hozzá a hallgató értékeléséhez.
További 30 százalék otthoni esetfeldolgozásért jár, 10 százalék pedig aktív órai részvétellel szerezhető. Azaz összefoglalóan:
Írásbeli beszámoló és csoportos feladat 60
Otthoni esetfeldolgozás 30
Órai munka 10
Összesen 100 pont


Tananyag leírása: 1.A döntés
2.Probléma felismerés
3.A döntések jelentősége
4.Döntésképesség
5.A döntések beágyazottsága
6.Észlelés
7.A szubjektivitás szerepe
8.Információkezelés, modellezés
9.A döntéshozatal csapdái
10.Szerepfüggő döntéshozatal
11.Csoportos döntési technikák
12.Részvételi hajlandóság
13.Egyén - csoport - szervezet
14.Tanácsadás


Órarendi beosztás:


Kompetencia leírása:
A kurzus végére a hallgató
megismeri a döntések szerepét, jelentőségét;
probléma felismerési, azonosítási, helyzetelemzési, döntési készségei és képességei gazdagodnak;
tisztában lesz saját képességeivel és azok korlátaival;
elsajátítja a döntés-előkészítésben használt gondolkodásmódokat és technikákat;
a döntés-előkészítési folyamatokban képes lesz aktívan és felelősen részt vállalni.


Félévközi ellenőrzések: A tantárgy három nagy tartalmi blokkból épül fel, melyek a következők:
A döntések jelentősége, a döntésképesség, a döntéshozatal körülményei (1-10. szeminárium)
Szubjektív elemek, értékítéletek, korlátok a döntéshozatalban - az egyéni döntéshozatal szintje (11-18. szeminárium)
Csoportos és szervezeti döntéshozatal (19-28. szeminárium)
Az első két blokk írásbeli beszámolóval, a harmadik csoportos feladattal zárul.
A csoportos szóbeli prezentációk előzetesen egyeztetett időpontban, a szemináriumok valamelyikén történnek. A beszámolókról vagy a prezentációról való távolmaradás előzetes személyes egyeztetés alapján vagy utólag orvosi igazolás ellenében félévente összesen egy alkalommal lehetséges. A pótlás időpontjáról személyes egyeztetés szükséges.


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:
2 db írásos beszámoló,
1 db otthoni, a tananyaggal kapcsolatos problémamegoldó feladat,
1 db csoportos problémamegoldás és prezentáció egy előzetesen kiválasztott témából.


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat