A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 

https://drive.google.com/drive/folders/12I07AFuJKqgZGa9DYDBothoNMi3BoBkd?usp=sharing

A tantárgy kódja: 7SO30NDV11B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Devianciák
A tantárgy neve (angolul): Deviant behaviour
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): (13 előadás)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: (őszi félév, évente)
Az oktatás nyelve: (magyar)
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Elekes Zsuzsanna

A tantárgy szakmai tartalma: A képzés célja az egyes deviáns viselkedési formák - elsősorban a problémás alkohol- és tiltott drogfogyasztás valamint az öngyilkosság főbb hazai és nemzetközi tendenciáinak, az egyes viselkedési formákra ható társadalmi-demográfiai tényezőknek a megismertetése.
A devianciákat magyarázó főbb szociológiai elméletek után, az egyes viselkedési formákkal kapcsolatos mérési problémák megismertetése következik. Tárgyaljuk az egyes viselkedési formák problémakénti megjelenésének történetét, társadalmi okait, majd a konkrét viselkedési formák elterjedtségét mutatjuk be nemzetközi összehasonlításban. A legújabb kutatási eredmények segítségével vizsgáljuk a devianciák kialakulásában szerepet játszó veszélyeztető tényezőket.


Évközi tanulmányi követelmények: az órákon való aktív részvétel


Vizsgakövetelmény: Az előadások és az iroodalomjegyzékben szereplő irodalmak ismerete


Az értékelés módszere: Félévvégi szóbeli vizsga


Tananyag leírása: Devianciák története, alkohol- és kábítószer-fogyasztás, viselkedési addikciók, bűnözés, lelki problémák, öngyilkosság


Órarendi beosztás: 09.13. Deviáns, beteg vagy normakövető? (A deviancia fogalma, értelmezési keretei)
09.20. Miért lesznek egyesek deviánsak és miért maradnak mások normakövetők? Mit mond erről a szociológia?
09.27. Mikor és hogyan vált deviánssá az ivás és a füvezés? Az alkohol- és drogprobléma története itthon és a világban
10.04. Filmet nézünk (Bebukottak, Káin gyermekei, Egy nap az életünkből, Dizájneren)
10.11 Mikor, mennyien, mennyit és hogyan isznak? Az alkoholprobléma elterjedtsége és jellemzői
10.18. A kábítószer-fogyasztásról
10.25. Új függőségek, új veszélyek (dizájner drogok és más addikciók)
11. 08. Névtelen Szerencsejátékosok
11.15. Szegények vagy gazdagok, stigmatizáltak vagy respektáltak
11.22. Egy kis kriminológia
11.29. Mindennapi lelki bajaink
12.06. Öngyilkos nép-e a magyar?
12.13 beszámoló, konzultáció


Kompetencia leírása: A hallgatók megismerik a Magyarországon elterjedt deviáns viselkedési formák fontosabb jellemzőit, megértik a normasértő viselkedések kialakulásának társadalmi okait.


Félévközi ellenőrzések: nincs félévközi ellenőrzés


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: egyéni munkával az irodalomjegyzékben szereplő irodalom elsajátítását kell elvégezni


Szak neve:


Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Andorka R., Buda B., Cseh-Szombathy L.(1972) (szerk.): A deviáns viselkedés szociológiája. I fejezet: A deviáns viselkedés szociológiájának elméleti problémái Gondolat, 1974. (11-44.) https://web.uni-corvinus.hu/elekes
 • David A. Scott & Bart Valley & Brooke A. Simecka (2017): Mental Health Concerns in the Digital Age Int J Ment Health Addiction (2017) 15:604-613
 • Elekes Zs.: Az alkohol- és drogprobléma változó megjelenése a politika és közgondolkodásban in: Bagdy E., Demetrovics Zs., Pilling J. (szerk): PoliHISTÓRIA Buda Béla 70. születésnapjára Akadémia 2009. p:315-334 https://web.uni-corvinus.hu/elekes
 • Elekes Zsuzsanna (szerk): Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról - 2015. Rövid összefoglaló p: 144-147. https://web.uni-corvinus.hu/elekes/
 • Elekes Zsuzsanna: A különböző egészségkárosító magatartások változó megítélése. in: Elekes Zsuzsanna: Egészségkárosító magatartások és mérési módszerek. p.: 41-53. https://web.uni-corvinus.hu/elekes/
 • Elekes Zsuzsanna: Alkohol és társadalom. Országos Addiktológia Intézet 2004. 8-34 oldal, 168-180. old. https://web.uni-corvinus.hu/elekes
 • Európai Kábítószer-jelentés 2018 Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja www.emcdda.europa.eu
 • Kábítószerügyi helyzetkép Magyarországon 2017. Nemzeti Drogfókuszpont https://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/K%C3%A1b%C3%ADt%C3%B3szer%C3%BCgyi-helyzetk%C3%A9p.pdf
 • Kó József: A bűnözéstől való félelem és a bűnözés in: Mészáros J., Harcsa I. szerk: A krízis, mint esély. Andorka-konferencia. Gondolat, Budapest 2010: 117-132. https://web.uni-corvinus.hu/elekes/
 • Kopp Mária, Skrabski Árpád: Magyar lelki állapot az ezredforduló után. kézirat https://www.tavlatok.hu/86/86kopp_skrabski.pdf
 • Kovács Katalin, Bálint Lajos: Az alkoholfogyasztás és következményei nemzetközi összehasonlításban. Korfa Népesedési hírlevél 2015. december XV. évf. 3. szám https://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/korfa/issue/view/539
 • Room, R. (2010) Dry and wet cultures in the age of globalization, Salute e Società 10(3, Suppl.): 229-237
 • Room, R., Sankaran, S., Schmidt, L.A., Mäkelä, P. & Rehm, J. (2015) Addictive substances and socioeconomic development. In: Anderson, P., Rehm, J. & Room, R., eds. Impact of Addictive Substances and Behaviours on Individual and Societal Well-Being, pp. 189-213. Oxford, etc.: Oxford University Press
 • Sárosi Péter (2017): Kokain és morális pánik Budapesten az 1920-as évek média-beszámolói alapján socio.hu.2017.4.43
 • Zonda Tamás, Paksi Borbála, Véres Előd: Az öngyilkosság alakulása Magyarországon (1970-2010). KSH Műhelytanulmányok 2. p:4-60. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/muhelytanulmanyok2.pdf

Ajánlott irodalom:

 • Buda Béla: Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok. Animula 2001. p:196-227. https://www.budabela.hu/
 • Sik Domonkos (2016): Szerfüggőség kritikai hálózatelméleti perspektívából Esély 2016.4.
 • TASZ Drogriporter: Drogszigor. MI változik az új büntetőtörvénykönyven? https://drogriporter.hu/files/drogriporter/imce/leaflet_hun_final_08.062013.pdf


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat